Nuragus: Graduatòria provisòria cànoni de pesoni

Si fait sciri ca in s'albu pretòriu de su Comunu de Nuragus est apicada sa graduatòria provisòria de is benefitziàrius de is contributus integradoris po su pagamentu de is cànonis de pesoni e de cussus chi no ant amìtiu.

Comunu de Nuragus: Pubblicaus is elencus po is benefìtzius a su stùdiu

In s'albu pretòriu de su Comunu ant publicau is elencus de is benefitziàrius de sa Bursa de stùdiu regionali A.S. 2021-2022, Bonus lìburus scola segundària de I gradu e biènniu de scola segundària de II gradu A.S. 2022-2023, Bonus lìburus triènniu scola segundària de II gradu A.S. 2022-2023

Sàdili: lunis 21 su sportellu linguìsticu abarrat serrau

Si fait sciri chi su 21 de onniasantu de su 2022 su Sportellu linguìsticu subracomunali Sarcidanu-Barbagia di Seulo abarrat serrau in Sàdili.

Sàdili: contributus po su deretu de su stùdiu

Si fait sciri a totus is tzitadinus chi funt ativaus is interventus chi sighint po su deretu de su stùdiu indiritzaus a is studiantis: BURSA DE STÙDIU REGIONALI (a.s. 2021/2022) Indiritzada a is studiantis de sa scola pùblica primària e segundària de primu e de segundu gradu (esclùidus is benefitziàrius de sa Bursa de stùdiu … Continue reading Sàdili: contributus po su deretu de su stùdiu

Seulu: avisu po s’assignu de natalidadi contra a su spopulamentu

"Assignu de Natalidadi" po nùcleus familiaris ci bivint o betint sa residèntzia in is comunus cun populau prus piticu de 3000 residentis. 

Sàdili: dispositzionis in matèria de cuntrastu a su spopulamentu

Cuntzessioni de contributus po ònnia pipiu chi est nàsciu, chi benit adotau o chi est in afidu pre-adotivu in su 2022 finsas a candu fait cincu annus, po is famìlias residentis in is Comunus chi tenint prus pagu de 3000 bividoris, chi funt in sa Deliberatzioni de sa Giunta Regionali nùmeru 28/22 de su 9 … Continue reading Sàdili: dispositzionis in matèria de cuntrastu a su spopulamentu

Nuradda: Publicau s’avisu po is assènnius contras a su spopulamentu

Ponendi in pràtica sa Delìbera de sa Giunta Regionali n. 28/22 de su 9 de cabudanni de su 2022 - Lei Regionali 9 de martzu de su 2022 n.3, art. 13, comma 2, lìt.a) - DISPONIMENTUS CONTRAS A SU SPOPULAMENTU - Cuncessioni de cuntributus po ònnia fillu nàsciu, adotau o in afidu preadotivu in s’annu … Continue reading Nuradda: Publicau s’avisu po is assènnius contras a su spopulamentu

Nuragus: Bandu REIS – scadèntzia istàntzias su 25-10-2022

Su Responsàbili de su Servìtziu fait sciri ca at publicau su bandu pùblicu po intrai a su benefìciu REIS chi est in sa L.R. N.18/2016 – parti prima- annu 2022. S'istàntzia tocat de dda intregai a su Comunu cun totu is documentus chi nci bolint, aintru de sa 1:00 de meigama de su 25 de … Continue reading Nuragus: Bandu REIS – scadèntzia istàntzias su 25-10-2022

Biddanoa ‘e Tulu: giassu turìsticu in s’arretza po scoberri is bellesas de sa bidda

"Chi nci at unu logu, in sa Sardigna de mesu, anca sa bellesa naturali est abarrada aici ìnnida de donai oportunidadi de s’agatai in una paristòria, cussu est Biddanoa ‘e Tulu, comunu de apena milli bividoris prus o mancu, incassau in sa regioni stòrica de su Sarcidanu, intra de su Flumendosa, su padenti seculari de … Continue reading Biddanoa ‘e Tulu: giassu turìsticu in s’arretza po scoberri is bellesas de sa bidda

NASCIT SA CONSULTA DE IS GIòVUNUS DE SA COMUNIDADI MONTANA SARCIDANU – BARBàGIA DE SEULU

 In is diis passadas gràtzias a s’agiudu de s’assòtziu  Malik, est nàscia sa primu  Consulta de is giòvunus de sa  Comunidadi Montana Sarcidanu Barbàgia de Seulu. Apustis de àiri pigau parti a unu progetu  po cumprendiri ita est una consulta e ita podit fai, is giòvunus ant fatu unu programma apitzus de is atividadis chi … Continue reading NASCIT SA CONSULTA DE IS GIòVUNUS DE SA COMUNIDADI MONTANA SARCIDANU – BARBàGIA DE SEULU