Serri. Is giòvunus po s’Europa, s’Europa po is giòvunus

giovane europa.jpg

Su Comunu de Serri cumbidat a totus, lunis 27 de onniasantu, a is 3 de pustispràngiu, in su tzentru sotziali “C. Sanna”, a unu atòbiu po chistionari de is oportunidadis chi s’Unioni Europea ponit a disponimentu de is giòvunus po afortiari is cumpetèntzias insoru, po ddus agiudari a agatari traballu e po fari svilupari sa citadinàntzia ativa insoru.

Custu atòbiu at a essiri finas s’ocasioni po presentari su progetu de su Servìtziu Tzivili Natzionali “Archeodigital Serri” chi at a interessari 10 giòvunus de su territòriu.

De sighida, eis a agatari su programa de s’atòbiu.

 

Programma:

  • 3 DE PUSTISPRàNGIU

Saludus Istitutzionalis 

Samuele Antonio Gaviano – Sìndigu de Serri 

Federico Porceedda – Assessori a sa Cultura e Turismu, cun dèlega a is Polìticas po is giòvunus e acàpius cun s’Unioni Europea 

  • 3 E CUARTU

Is oportunidadis po is Giòvunus in Europa  

Valentina Piras – Eurodesk Italy 

Susanna Diana –Tzentru Eurodesk Regioni Sardìnnia 

Lorenzo Ghiani – “Sportello in Spalla”

  •  4 E MESU

Su Servìtziu Tzivili Natzionali 

Samuele Gaviano, Federico Porcedda

Su progetu de su Comunu de Serri “Archeodigital Serri” 

Giacomo Paglietti

Coment avalorai is potentzialidadis de is giòvunus peri su Servìtziu Tzivili Natzionali 

Volontàrius de su Servìtziu Tzivili Serri

Testimoniàntzias 

  • 5 DE MERì

Citadinàntzia ativa e is programas de inserimentu in su traballu 

Mauro Carta – Acli Gèsigu 

Valeria Sanna – Malik 

 

locandina_serri_27.11

Advertisements

Stersili. Avisu de depòsitu variante a su P.U.C.

0001.jpgSu responsàbile de s’àera tècnica, cunforma e pro efetu de su chi est dispostu dae is artìculos 20 e 21 de sa Lege Regionale 22.12.1999 n. 45 e àteras modìficas e integratziones imbenientes, faghet ischire chi cun Deliberatziones de C. C. n. 22 de su 25.10.2017.. esecutàbiles a norma de lege, sunt istadas adotadas is variantes a su Pianu Urbanìsticu Comunale de su Comunu de Stersili (Ca), chi pertocant is modìficas de destinazione urbanistica dae Zona F Turìstica localidade Tacu sutazona F! a zona E Agrìcula sutazona. Is atus sutaelencados:
1- Delìbera de C.C n. 22 de su 25.10.2017
2- Elaborados grafico e descritivos de is variantes a su PUC- Tav. A “Relata tècnica illustrativa- Tav 13 bis “Zonizatzione de su tzentru urbanu- Tav. 19 bis “Zonizatzione tzentru urbanu catastale”.
Ant a abarrare depositados in sa Segreteria de su Comunu pro 30 dies (trinta) de fila de pare a cumentzare dae sa die de pubblicatzione a s’Albu Pretòriu de su Comunu de Stersili.
S’at a pòdere leare visione de is atos mentovados in is deis feriales dae is 09.00 a is 12.00 e presentare osservatziones intro sessanta dies (60) dae sa data de piubblicatzione.
Custas osservatziones depent èssere intregadas a s’Ufìtziu Protocollu de su Comunu, chi at a lassare una retzida. Leghe su documentu in PDF: avisu variante Puc

 

 

Seulu. Pubblicadu su Pianu Particolaregiadu de su tzentru istòricu

downloadIn s’Ufìtziu Tècnicu Comunale est a disponimentu de totus su pianu particolegiadu de su tzentu istòricu. Su documentu si podet iscarrigare fintzas dae su giassu ìnternet de su Comunu o carchnde custu ligàmine: https://drive.google.com/open?id=0B1VXe0WoSHvAdmtxd1VfWWtpQ3M

Serri. Presentatzioni laboratòriu de teatru

6358634780756009771241750938_arts51.jpg

Su Comunu de Serri cumbidat a totus a pigari parti a sa presentatzioni de su laboratòriu teatrali po s’aprontamentu de una truma de teatru popolari.

Su laboratòriu at a essiri amparadu de sa cumpangia de teatru “Fueddu e Gestu” chi traballat de su 1985 in su territòriu sardu peri s’animatzioni sotziu-culturali e sa produtzioni teatrali, su stùdiu e sa cica po s’avaloramentu de sa lìngua e sa cultura de sa Sardìnnia.

MèRCURIS, 8 DE ONNIASANTU 2017, A IS 9 ORAS DE NOTI IN S’APOSENTU DE SU CUNSìLLIU.

 

laboratorio_teatro

Stersili. Contributos a is assòtzios

concessione-contributi-associazioniAVISU PÙBBLICU PRO SU CUNTZEDIMENTU DE CONTRIBUTOS ECONÒMICOS A ASSÒTZIOS, ENTES, COMITADOS- ANNU 2017

 

Is contributos ant a èssere donados pro atividades fatas durante su 2017 petzi a favore de:
a) Entes pùbblicos, assòtzios, fundatziones, istitutziones de caràtere privadu, reconnòschidas a manera legale;
b) Assòtzios non reconnotos e comitados chi faghent initziativas e faghent atividade in su territòriu de su Comunu e chi sighent custas finalidade:
– Ispainamentu de sa cultura;
– promotzione culturale;
– sostènniu a is atividades de volontariadu;
– promotzione de sa pràtica de s’isport e de àteras atividades de recreu e de su tempus lìberu.

Is Assòtzios, is Entes, is Istitutziones, is Comitados, e gosi sighende, chi cherent pedire is contributos econòmicos depent fàghere domanda impitende sa modulìstica predisposta e firmada dae su presidente e/o dae su Rapresentante Legale de su sugetu chi faghet domanda (unende fotocòpia de unu documentu de identidade bàlidu) e inviada a s’Ufìtziu de su Protocollu de su Comunu de Stersili.
Is domandas si podent presentare a cumentzare dae sa die de presentatzione de custu avisu e depent arribbare a su Comunu de Stersili intro su 17 de onniasantu 2017.
Ogna rechesta de cuntzessione, (primu annu e/o annos imbenientes) depet èssere acumpangiada dae custa documentatzione:

• Còpia de s’atu costitutivu e/o de s’istatutu agiornadu de s’organismu chi faghet domanda (si no est istadu giai depositadu in comunu);
• Atestatzione si su chi faghet sa domanda agit o no in regime de impresa;
• Indicatzione de su nòmene de sa persone abilitada a sa riscossione, est a nàrrere indicatzione de su contu currente bancàriu o postale e is sedes issoro de riferimentu.
• Còpia de su còdighe fiscale e/o partida IVA;
• Relatzione illustrativa de is atividades fatas o de s’initziativa pro sa cale si pedit s’ativatzione cun sa previsione de ispesa relativa;
• Materiale idòneu de formatzione chi pertocat s’atividade o s’initziativa de su sustegnu finantziàriu;
• Su pianu finantziàriu de s’initziativa cun indicatzione de is vàrias boghes de intrada e de ispesa;
• Presèntzia o no de contributos de àteros sugetos pùbblicos o privados, e si eja, su tipu e s’importu;
• Rendicontu de sa gestione de s’initziativa o atividade firmadu dae su rapresentante legale, acumpangiadu dae is còpias de is faturas cuietantzadas pro provare s’ispesa sustènnida e/o de su bilantzu consuntivu de s’atividade fata a data de su 31 de mese de ladàmine 2017;
• Decraratzione sutascrita dae su rapresentante legale chi is faturas presentadas in còpia no ant a èssere imprenda pro pedire àteros finantziamentos si su Comunu si faghet t càrrigu de totu s’initziativa o de s’atividade.
Dae alliongiare intro su 02.02.2018
• Rendicontos de sa gestione de s’initziativa o atividade firmadu dae su rapresentante legale, acumapngiadu dae is còpias de is faturas cuietantziadas a prova de s’ispesa sustènnida e/o bilantzu consuntivu de s’atividade fata in is meses de onnisantu e mese de idas 2017.

Pro àteras iscedas pedide a custos ufìtzios de su Comunu de Stersili:
Ufìtziu Protocollu Sig.ra Marinella Usai tel. 0782/55323

STERSILI, SU 07 DE ONNIASANTU 2017

SU SÌNDIGU
Giovanna Melis

Stersili. avisu contributos 2

 

Stersili. Domìnigu su 26 de onniasantu presentada de su libru “Leggende Rossoblù”

Domìnigu su 26 de onniasantu 2017, in Stersili, a is 4 de merie, at a èssere presentada s’ùrtima òpera de su giornalista Vittorio Sanna a tìtulu ” Leggende Rossoblu”. At a fàghere de moderatore su giornalista Sandro Angioni. S’intrada non si pagat. Seis totus invitados a leare parte a sa presentada.

23231348_1832563973438965_7818491118438629476_n

Sàdili. Abertas is domandas pro partetzipare a su progetu “Includis”

Progetos de incroimentu sotziale e de traballu de persones cun disabilidades

includisSu Plus Sarcidanu-Barbàgia de Seulu, at pubblicadu su bandu pro is progetos de incroimentu sotziale e de traballu de persones cun disabilidades, Asse incromentu Sotziale Po Fse 2014-2020 – OT9 – Prioridade I Obietivu ispetzìficu 9.2. Atzone 9.2.1 “includis”. Podent presentare is manifestatziones de interessu is entes privados e entes pùbblicos. Is domandas iscadint su 15 de onniasantu a is 13.00. Pro lèghere s’avisu cumpletu e pro iscarrigare is mòdulos pro presentare domanda compudade su giassu ìnternet de su Comunu de Sàdili.