Stersili: Prescritzionis regionalis contras a su fogu- Ordinàntzia de su Sìndigu

Sa Giunta Regionali cun delìbera N. 15/1 de su 2.05.2022 at aprovau is Prescritzionis Regionalis contras a su fogu 2020-2022, agiornamentu 2022. Totu is tzitadinus funt obbrigaus de ddas ponni in menti e depint, acontessendi de biri fogu, tzerriai de pressi a su 1515 de su Corpus forestali e de vigilàntzia ambientali (CFVA), a su … Continue reading Stersili: Prescritzionis regionalis contras a su fogu- Ordinàntzia de su Sìndigu

Stersili: Bonus de conciliatzioni de sa RAS

Sa Regioni Sardigna donat unu agiudu econòmicu, a manera de bonu, a totu is fèminas imprendidoras, traballadoras autònomas e lìberas professionistas, a rembursu de is spesas tentas po comporai servìtzius e atividadis po fillas e fillus finas a is 16 annus de edadi, e finas a rembursu de is spesas tentas po comporai servìtzius de … Continue reading Stersili: Bonus de conciliatzioni de sa RAS

RAS: Amparu de is minorias linguìsticas, aprovadas is lìnias ghia de finantziamentu 2022

Po s’amparu de is minorias linguìsticas stòricas sa Regioni at aprovau is lìnias ghia po s’annualidadi 2022. S’interventu, chi at propostu s’Assessori regionali a sa Cultura, Andrea Biancareddu, ponit in contu unu finantziamentu po sa lìngua sarda de 1 millioni e 186 milla èurus de assinnamentu statali po su sardu, cun prus de 55 milla … Continue reading RAS: Amparu de is minorias linguìsticas, aprovadas is lìnias ghia de finantziamentu 2022

Biddanoa ‘e Tulu: In Biblioteca su libureddu “A iscola cun Gràssia Deledda” po totus

In biblioteca est a disponimentu po is chi ddu bolint su libureddu "A iscola cun Gràssia Deledda - Inditos pro lèghere in classe". Su libureddu, cun figuras, est a duas lìnguas, sardu e italianu e arregollit unus cantu contixeddus de is romanzus de Deledda. Ddu at fatu sa Regioni Sardigna po is 150 annus de … Continue reading Biddanoa ‘e Tulu: In Biblioteca su libureddu “A iscola cun Gràssia Deledda” po totus

Biddanoa ‘e Tulu: Maratona a bicicreta Trofeu Nuraxi Adoni

A totu is amantiosus de custu sport: domigu 29 de maju a is 9 oras e mesu is curridoris a bicicreta ant a curri su 1u "Granfondo Pantaleo&Corongia - bike marathon - Trofeo Nuraghe Adoni". Po ndi sciri de prus bai a sa pàgina "Facebook" de MTB Nurri-Orroli ASD

Biddanoa ‘e Tulu: Non sceti bicicreta… cartellus turìsticus nous

S’Amministratzioni Comunali fait sciri ca at incarrelau unu progetu po torrai a portai a livellus artus su territòriu, difatis s'impresa incarrigada at assentau in sa bia provintziali cartellus turìsticus chi pertocant su progetu “Non solo bici”, un’ocasioni ùnica in chistioni de turismu. Po custa arraxoni est ativa sa pàgina “web” https://visitvillanovatulo.it/ chi ammostat su territòriu de … Continue reading Biddanoa ‘e Tulu: Non sceti bicicreta… cartellus turìsticus nous

Geroni: Progetus sotzialis de Inclusioni in su traballu po personis cun disabilidadi

INCLUDIS 2021 AVISU po sa presentada de is dimandas po pigai parti a tirotzìnius de inclusioni sotziali e in su traballu a profetu de n. 12 destinàrius de edadi majori residentis IN IS COMUNUS DE SU TERRITÒRIU DE SU PLUS ALES TERRALBA Pighendi parti a s’Avisu de sa Regioni Sardigna “Progetus de inclusioni sotziali e … Continue reading Geroni: Progetus sotzialis de Inclusioni in su traballu po personis cun disabilidadi

Seulu: PRO.DI.GI – Progetus contras de su disperdimentu de is giòvunus

Su Progetu - “Su Scusòrgiu”Est po is piciocheddus e is piciocheddas de scola de su primu ciclu de istrutzioni ci ant a benefitziai de atividadis de laboratòriu fatas in grupu, de caminus individualis po studiai e po unu agiudu psicu-pedagògicu, impunnaus a su svilupu de cumpetèntzias po sa crèscida personali. Is fainas Laboratòrius de afortiadura … Continue reading Seulu: PRO.DI.GI – Progetus contras de su disperdimentu de is giòvunus

Stersili: Revisioni dinàmica listas eletoralis

SU SÌNDIGU fait sciri ca movendi de su 1 a su 5 de su mesi de MAJU ant essi allogadas in sa Segreteria Comunali, cunforma a s’art.32 de su testu ùnicu 20 de martzu de su 1967, n.223, is decisionis de su Responsàbili de s’Ufìtziu eletorali comunali chi pertocant is variatzionis me in is listas … Continue reading Stersili: Revisioni dinàmica listas eletoralis

Stersili: Avisu Programma regionali “Mi prendo cura” 2021-2023

Si avisant a is sugetus chi tenint is rechisius chi funt in custu bandu ca podint intregai dimanda po sa mesura regionali "Mi prendo cura".

Comunidadi Montana Sarcidanu-Barbàgia de Seulu: Cunvénniu “Archeologia e territòriu”

29 e 30 de Abrili de su 2022 Cunvénniu de istùdius "Archeologia e territorio del Sarcidano -Barbagia di Seulo" sedi de sa Comunidadi Montana Barbàgia de Seulu Cursu Vittorio Emanuele 125, Ìsili Is atòbius ddus at organizaus s’Assòtziu M.E.D. e A., unu assòtziu culturali ativu in Nurri cun sa punna de iscerai, avalorai, amparai e … Continue reading Comunidadi Montana Sarcidanu-Barbàgia de Seulu: Cunvénniu “Archeologia e territòriu”

Biddanoa ‘e Tulu: avisu po restàuru e valorizatzioni de su patrimòniu architetònicu e paesagìsticu rurali

Sa Diretzioni Generali de is Benis Culturalis, Informatzionis, Spetàculu e Sport at publicau s’avisu po cuncedi contributus po ndi pesai interventus de restàuru e valorizatzioni de su patrimòniu architetònicu e paesagìsticu. Sa summa a disponimentu de su finantziamentu màssimu a cada unu interventu est de èurus 150.000. Podint intregai rechesta de finantziamentu personis fìsicas e … Continue reading Biddanoa ‘e Tulu: avisu po restàuru e valorizatzioni de su patrimòniu architetònicu e paesagìsticu rurali

28 de abrili: Sa die de sa Sardigna

Su 14 de cabudanni de su 1993 su Consillu Regionali de Sardigna at istituiu “Sa die de sa Sardigna”, dii de festa de su pòpulu sardu. Is manifestatzionis acapiadas a custu eventu si faint in totu s’Ìsula su 28 de abrili de ònnia annu po arregordai sa “dii de s’aciapa”, est a nai sa furriada … Continue reading 28 de abrili: Sa die de sa Sardigna

Stersili: Emergèntzia Ucraina – manifestatzioni de interessu po acolli genti de s’Ucraina

Su 22.04.2022 (a sa ora de is 6 de merii) est sa dii ùrtima po intregai is manifestatzionis de interessu po fai atividadi de acollimentu in su territòriu natzionali a benefìciu de sa genti chi ndi arribat de s’Ucraina, po Comunus, Entis de su de tres setoris, Tzentrus de servìtziu po su boluntariau e sugetus … Continue reading Stersili: Emergèntzia Ucraina – manifestatzioni de interessu po acolli genti de s’Ucraina

Biddanoa ‘e Tulu: avisu linna po fogu Forestas

Fait a intregai dimanda po comporai linna po fogu po domu finas a su 5 de maju. Sena de atestatzioni ISEE sa dimanda si ponit in prioridadi 9.