Saludus de is operadoris po sa serrada de s’Ufìtziu Lìngua Sarda

In sa figura is statìsticas de is bisitadoris (2.105) e de is bisitas (12.014) de su Blog ULS Sarcidanu Barbàgia de Suelu.

cattura-ttt

Saludi a totus. Fintzas ocannu su Sportellu Linguìsticu Subracomunali (Annualidadi 2012), est lòmpiu a s’acabbu. Su progetu, finantziau cun sa Lei de su Stadu Italianu n. 482/99, cun integratzioni de sa Lei Regionali n.6/2012, est stètiu coordinau e gestiu de s’Istitutu de Stùdius e de Circas Camillo Bellieni de Sàssari.
Torraus gràtzias a totus is chi ant agiudau e collaborau a is atividadis de su Sportellu e, cun su spetu chi su progetu sigat fintzas s’annu chi benit, auguraus a totus Bona Paschixedda e un’Annu Nou de gosu e de saludi.

A si bìri sanus e sardus

Is operadoris Linguìsticus
M. Teresa Murgioni
Ivan Marongiu

Leave a comment

Filed under avisos, sarcidanu-barbàgia de seulu

Bona Paschixedda a totus

S’Ufìtziu de sa Lìngua Sarda Sarcidanu Barbàgia de Seulu àugurat a totus Bonas Festas, Bona Paschixedda e un’Annu Nou de gosu e de paxi

uid_116da9cfda4-580-0

Leave a comment

Filed under sarcidanu-barbàgia de seulu, sardigna

Sàdili. Lunis chi benit su laboratòriu “Aspetandu sa Paschixedda in Biblioteca”

Lunis su 19 de mese de idas 2016, a ora de is 5 de merie, in sa Biblioteca comunale de Sàdili, S’Ufìtziu limba Sarda Sarcidanu Barbàgia de Seulu (Coordinamentu iscientìficu e gestione de su progetu de s’Istitutu Camillo Bellieni de Sàssari), sa Biblioteca Comuale e s’Isportellu Linguìsticu de Sàdili, aparitzant su laboratòriu pro pitzocheddos a tìtulu “Aspetandu sa Paschixedda in Biblioteca”. S’atividade at a èssere partzida in duas partes: una de letura de contos de Nadale pro pitzinnos, s’àtera de laboratòriu cun sa preparatzione de su presèpiu (pro is pitzocheddos prus matucheddos) e de billeteddos de augùrios de Paschixedda in sardu. Tandu, s’apuntamentu est pro lunis chi benit a is 5 in sa biblioteca comunale de Sàdili, benide in paritzos!

0001

Leave a comment

Filed under Atòbius, Festas, Po is pipius, sàdili

Seulu. Laboratòriu “Unu contu de Paschixedda”

Seulu. Su 19 de mese de idas a is 5 de merie, in sa Biblioteca Comunale, unu laboratòriu pro Nadale a tìtulu “Unu contu de Paschixedda” pro pitzocheddos dae 5 a 10 annos.

0001-1

Lunis a merie a is 5, su 19 de mese de idas, s’Ufìtziu de sa Limba Sarda Sarcidanu Barbàgia de Seulu (Coordinamentu iscientìficu e gestione progetu Istitutu C. Bellieni de Tàtari), s’Isportellu Linguìsticu de Seulu e sa Biblioteca comunale, ammaniant  s’atividade a tìtulu “Unu contu de Paschixedda”, pro pitzocheddos dae 5 a 10 annos. In ocasione de su Nadale, difatis, Isportellu e Biblioteca ant pensadu de fàghere unu laboratòriu dedicadu a sa Paschixedda, cun sa letura de contos is italianu e traduidos in sardu bogados dae su libru “Aspettando Natale. 24 storie accanto al presepe”. A pustis de sa letura de is istòrias laboratòriu a tema: is pitzinnos prus mannos ant a dèpere fàghere su presèpiu cun is formas de paperi, metres is prus piticos ant a fàghere is billeteddos de augùrios in sardu pro Paschixedda. Custu at a èssere s’ùrtima faina de s’Isportellu Linguìsticu in Seulu pro ocannu, sende chi su progetu at a acabbare su 31 de mese de idas, duncas, nd’aprofitamus pro torrare gràtzias a s’amministratzione comunale de Seulu, a is impiegados, a is dipendentes comunales, a is betzos e a is giòvanos, a totu sa bidda de Seulu chi at collaboradu cun s’Isportellu e at fatu intèndere is operadores comente in domo issoro. Bona Paschixedda e augùrios mannos pro s’annu nou. Àteros annos mègius!

Leave a comment

Filed under Atòbius, Festas, Po is pipius, seulu

Obertu s’Ambulatòriu Infermierìsticu Territoriali de Scalepranu

De su 21 de onniassantu 2016 su personali infermierìsticu de sa ASL de Casteddu at cumentzau a treballai in s’ambulatòriu de Scalepranu.

foto de marco lampis.jpg
S’ambulatòriu at a oberri ogna lunis e giòbia a mangianu (chi non siant de festa) e at a fai fintzas atrus servìtzius de assistèntzia sanitària, in prus de cussus giai ativus po is anàlisis de ambulatòriu.
Ma ita est s’Ambulatòriu Infermierìsticu Territoriali?
Est unu servìtziu cuncordau e gestiu de su Personali Infermierìsticu de is Poliambulatòrius, a intru de is Distretus, cun s’agiudu de is Dutoris de Meixina Generali, is specialistas e is atrus servìtzius sanitàrius territorialis e de is uspidalis.
Po s’ora ant a essi donadas is prestatzionis sighentis: monitoràgiu de is paràmetrus vitalis; rilevamentu de sa glicemia; somministratzioni de sa terapia sutacutànea, intradèrmica e intramuscolari; Meigamentus sèmplicis; tiradura de is puntus; meigamaduras e fasciaduras; Consulèntzia e informatzioni a pitzus de sa preventzioni, cura e poderamentu de sa saludi.
A pagu a pagu, segundu is esigèntzias chi ant a bìri is infermieris etotu, ant a essi agiuntus atrus servìtzius, ammanniendi sa dotatzioni de is strumentus diagnòsticus.

Testu originali e fotografia funt de su sìndigu de Scalepranu Marco Lampis

Leave a comment

Filed under avisos, scalepranu

Scalepranu. Inauguratzioni de su Centru de Agragatzioni Sotziali nou

locandinanuovo_casCenabra su 16 de mesi de idas, a is 4 de merici, at a essi inaugurau su Centru de Agregatzioni Sotziali nou (C.A.S.)
S’Amministratzioni comunali, is responsàbilis de su Cunsòtziu Network e de sa Coop. Serena de Lanusè, impari a is operadoris de su CAS, cumbidant a totus a su Polu Sòtziu Culturali nou de Scalepranu in bia Gianni Carta faci a sa domu comunali

In su centru de agregatzioni sotziali nou ant a essi ativaus servìtzius de socializatzioni e atividadis de laboratòriu po totus, mannu, bècius, pipius e piciocheddus.

Leave a comment

Filed under Atòbius, avisos, scalepranu

Serri. Unu calendàriu prenu de initziativas dae s’Immaculada a Pasca de Istrina

Serri. Unu calendàriu prenu de initziativas dae s’Immaculada a Pasca de Istrina.

albero-natale-colorato.jpgSu Comunu de Serri, in collaboratzione cun sa Cooperativa La Clessidra, cun sa Parràchia de Santu Basili, cun s’Assòtziu Turìsticu Proloco cun s’A.C.A.M., s’Assòtziu Volontàrios de su Sucursu Santa Luxia e cun su Coru PolifònicuVoci in Musica presentat ‘Magie sotto l’Albero’  cun unu programma prenu prenu de eventos, dae s’8 de mese de Idas 2016 a su 6 de Ghennàrgiu 2017. Pro connòschere is dies e is fainas de sa manifestatzione iscarrigade sa locandina de s’eventu in pdf:

prospetto_2016_1

Leave a comment

Filed under Atòbius, Festas, Folklori, Mùsica, Po is pipius, serri

Ìsili. Fotos binchidoras de su cuncursu fotogràficu “LeggiAmo il Sarcidano”

Lunis su 12 de mese de idas 2016 a ora de is 5 de merie, in sa Biblioteca Comunale de Ìsili, in pratza San Giuseppe n. 5, ddoe est istada sa premiatzione de su cuncursu fotogràficu “LeggiAmo il Sarcidano” e s’inchingiamentu de sa mustra fotogràfica cun is iscatos tirados dae totus is partetzipantes. Duas is fotos chi sunt lòmpidas a su primu postu cun su matessi puntègiu: Pensieri all’ultima luce e Reading at sunset. Is binchidores sunt istados proclamados dae su Sìndigu Luca Pilia e in presèntzia de su fotografu Massimiliano Caria.

Leave a comment

Filed under ìsili, Rassìnnias, sarcidanu-barbàgia de seulu

Die internatzionale de is deretos de s’òmine ispiegada a is pitzocheddos de Ìsili

Oe is sa Biblioteca de Ìsili si tzèlebrat sa Die internatzionale de is deretos de s’òmine. Su 10 de mese de idas de su 1948 est istada istituida sa die internatzionale de is deretos de s’òmine.

Sessantoto annos a como s’Assemblea Generale de is Natziones Unidas at aprovadu e proclamadu sa Decraratzione Universale de is Deretos Umanos, chi in s’Artìculu 1 narat:
Totus is èsseres umanos nàschent lìberos e uguales in dignidade e deretos. Issos sunt dodados de resone e depent agire is unos in is cunfrontos de is àteros cun ispìritu de fratellàntzia”.
Oe, su 13 de mese de idas 2016, su Sistema Bibliotecàriu Sacidanu Barbàgia de Seulu collàborat paris cun s’Istitutu Comprensivu de Ìsili S.E.G.N.I. G.E.N.I.A.L.I. pro chistionare cun is piciocheddos de s’Iscola Primària de custa die aici importante cun s’atòbiu a tìtulu “Il diritto di sognare”, in ue is iscolanos ant a pòdere cumpartzire, cun is figuras e is leghiduras, is penssamentos e is emotziones issoro. Durante s’atividade s’est chistionadu de migrantes e de disterrados, in particulare de is chi benint dae logos in ue ddoe est sa gherra, comente sa Sìria. In particulare is bibliotecàrias ant lèghidu duos contos, “Il viaggio”, de Francesca Sanna e “Malik ande the boat (Un viaggio dala Siria)”.

A s’acabbu de sa proietzione de is contos chi giughiant comente protagonistas pitzocheddos disterrados, is iscolanos isilesos ant disegnadu e iscritu in unu folliteddu su chi diat a ingòllere issos pro unu viàgiu longu a tesu de domo issoro. Totu is billeteddos a sa fine sunt istados postos in una valìgia de cartone chi a manera simbòlica rapresentat is disìgios e is bisos de is pitzocheddos chi sunt custrintos a lassare sa terra issoro pro more de gherras e de iscassias. A s’atòbiu at leadu parte fintzas s’Isportellu Linguìsticu cun in’interventu piticu a s’incumentzu de s’atividade pro nàrrere a is pitzinnos chi fintzas su de pòdere impreare sa limba nadia, pro nois su sardu, est unu deretu fondamentale de su cale no nde podimus fàghere a mancu comente sardos e comente òmines e fèminas.
Càstia is fotografias:

Leave a comment

Filed under ìsili, Po is pipius, sarcidanu-barbàgia de seulu, sardigna

Piaghe. Eris sa cunsigna de is atestados a is cusrsistas de s’Istitutu Bellieni

Atòbiu mannu de serrada in Piaghe pro totus is cursistas de s’Istitutu de Chircas e Istùdios Camillo Bellieni de Tàtari.

Eris a mangianu, s’11 de mese de idas, ddoe est istadu s’apuntamentu cun “L’ischis ma no l’ischis” in su Cunventu de Sant’Antoni, in ue, a cumentzare dae is noe de mangianu sunt istados presentados is resurtados de is cursos de limba e cultura sarda e de formatziones fatos dae su Bellieni in su Territòriu.
A fàghere is onores de domo, in rapresentàntzia de s’amministratzione comunale, su sìndigu Carlo Sotgiu cumpangiadu dae su delegadu a sa Cultura Giovanni Salis, chi ant introduidu sa dibata moderada dae sa presidente de s’Is.Be, Maria Doloretta Lai.
A aprofundire s’argumentu est istadu Michele Pinna, diretore iscientìficu Bellieni, cun relatzione “Sa limba sarda in iscola, in su territòriu e in sos mèdios de comunicatzione”.

Leave a comment

Filed under Atòbius, Cultura, sarcidanu-barbàgia de seulu, sardigna

Stersili. Partetzipatzione manna a sa presentada de is libros de Umberto Oppus

Est andada bene meda sa partetzipatzione a sa presentada de is libros de Umberto Oppus “Giustìzia ti cruxat” e “ A ballas y estocadas”.

Sala prena e gente interessada meda in ocasione in ocasione de sa presentatzioni de is libros de Umberto Oppus sàbadu su 10 de mese de idas 2016 a merie. S’Eventu, est istadu aparitzadu dae s’Isportellu linguìsticu de Stersili e dae su Comunu de Stersili. Sighit sa galleria fotogràfica.

Leave a comment

Filed under Cultura, stersili

Ìsili. Premiatzione cuncursu fotogràficu “LeggiAmo il Sarcidano”

Lunis su 12 de mese de idas 2016 sa premiatzione cuncursu fotogràficu “LeggiAmo il Sarcidano”.

Su Sistema Bibliotecàriu Sarcidanu Barbàgia de Seulu  ischire chi lunis su 12 de mese de idas 2016, a ora de is 5 de merie, in sa Biblioteca Comunale de ìsili in pratza Santu Giusepe n. 5, ddoe at a èssere sa premiazione e s’inchingiada de is fotografias de su cuncursu fotogràficu “LeggiAmo il Sarcidano”.

0001.jpg

Leave a comment

Filed under Arti, ìsili, Cultura, sarcidanu-barbàgia de seulu

Nuragus. Bandu atziones contra a sa poberesa

Bandu programma de atziones contra a sa poberesa de su Comunu de Nuragus

atziones-contra-poberesa

Bandu de is servìtzios sotziales de su 05/12/2016. Iscadèntzia: 20/12/2016
Su Responsàbile de s’àrea sòtziu culturale, premissu chi cun sa delìbera de sa Giunta comunale n.72 de su 02/12/2016 sunt istados inditados is critèrios pro s’atuamentu de su prorgamma de is atziones contra a sa poberesa. Cun determinatziòne sua n. 83 de su 05/12/2016 est istadu aprovadu su bandu pro more de retzire is domandas, stato approvato il bando ai fini dell’acquisizione delle istanze
Faghet a ischire
Chi fintzas a is 13 de su 20 de mese de idas 2016 si podet presentare domanda de ammissione a su programma pro s’acumprimentu de interventos contra a sa poberesa cun s’iscopu de garantire unu rèdditu mìnimu a famìlias e a is persona chi sunt in cunditziones econòmicas males, pro mèdiu de progetos de interventos personalizados, segundu is indirìtzios istabilidos dae sa Regione e segundu su chi est dispostu in su bandu alliongiadu a custu avisu.

Bandu:
http://www.comune.nuragus.ca.it/uploads/tx_news/indizione_bando_azioni_di_contrasto_delle_poverta.pdf

Sa domanda de contributu pro s’ismguamentu de is costos servìtzos essentziales e sa domanda de su progetu servìtziu tzìvicu o contributu si podet icarrigare dae su giassu ìnternet de su comunu de Nuragus:

http://www.comune.nuragus.ca.it/notizia/azioni-di-contrasto-alle-poverta-2.html

Leave a comment

Filed under avisos, nuragus

Nuragus. Serrada de is Ufìtzios Comunales su 9 de mese de idas 2016

Avisu de s’Ufìtziu Amministrativu de su Comunu de Nuragus de su 06/12/2016

output_immagine

Su Sìndigu Giovanni Daga

Bidu s’art. 50 comma 7 de su D.Lgs. n. 267/2000 (Testu ùnicu de is Leges subra s’Ordinamentu de is Entes Locales) e càmbios e integratziones, cunforma a su cale su Sìndigu coòrdinat e torrat a organizare is oràrios de apertura a su pùbblicu de is oufìtzios de su territòriu comunale;

Disponet sa serrada de is ufìtzios comunales  a su pùbblicu sa die

CHENÀBURA SU 9 DE MESE DE IDAS 2016

Leave a comment

Filed under avisos, nuragus

Nuragus. Saldu IMU 2016

Avisu de s’Ufìtziu de is Tributos de su Comunu de Nuragus de su 06/12/2016

download

Si faghet a ischire a totus is contribuentes chi su 16 de mese de idas 2016 at a èssere s’ùrtima die pro pagare su saldu de s’IMU  2016.

Sa derrama depet èssere versada dae totus is possessores de immobile diveros de cussos adibidos a prima domo e pertinèntzias e dae is fràigos de su sartu a iscopu de traballu, cunforma a  su comma 708 de sa lege 147/2013 (lege de istabilidade 2014).

In prus si faghet ischire chi dae su 1 de ghennàrgiu 2016 is possessores de terrinos agrìculos de Nuragus no ant a dèpere prus pagare s’IMU  (Lege 208/2015, art. 1, comma 13).

Pro àteras isceda compudade s’avisu alliongiadu a s’avisu pubblicadu in su giassu ìnternet de su comunu de Nuragus:

http://www.comune.nuragus.ca.it/uploads/tx_news/AVVISO_saldo_IMU_2016.pdf

Pro connòschere is noas de sa IUC 2016 carcare custu ligàmine:

http://www.amministrazionicomunali.it/iuc/iuc_2016.php

Leave a comment

Filed under avisos, nuradha

Nuragus. Graduatòria bursas de istùdiu pro is istudiantes de is iscolas secundàrias de II gradu

Avisu de is Servìtzios Sotziales de su Comunu de Nuragus de su 06/12/2016.

csm_assegni_di_studio_08_4e92aef436

Su Comunu de Nuragus, in su giassu internet ufitziale de su comunu, at pubblicadu sa graduatòria de is burdas de istùdiu pro I istudiantes chi faghent is iscolas pùbblica secundàrias de segundu gradu annu iscolàsticu 2015/2016 – Lege Regionale . N. 31/84 e Regulamentu Comunale.

Càstia sa graduatòria

http://www.comune.nuragus.ca.it/uploads/tx_news/GRADUATORIA_ASSEGNI_DI_STUDIO_L.R.N.31-84_A.S._2015-2016.pdf

Leave a comment

Filed under avisos, nuragus

Nuragus. Graduatòria rimbursu ispesas de viàgiu istudiantes annu iscolàsticu 2015/2016

Avisu de is Servìtzios Sotziales de su Comunu de Nuragus de su 06/12/2016

csm_foto_28_d4088d2252

In su giassu ìnternet de su comunu de Nuragus est istada pubblicada sa graduatòria provisòria pro su rimbursu de is ispesas de viàgiu pro is istudiantes pendolares de is iscolas secundàrias de 2° gradu de s’Annu Iscolàsticu 2015/2016

Graduatòria ammìtidos

http://www.comune.nuragus.ca.it/uploads/tx_news/graduatoria_rimborso_spese_viaggio_studenti_pendolari_scuola_secondaria_di_II_grado.pdf

Graduatòria non ammìtidos

http://www.comune.nuragus.ca.it/uploads/tx_news/non_ammessi_pubblicato_albo.pdf

Leave a comment

Filed under avisos, nuragus

Augùrius de Paschixedda in sardu

Augùrios de Nadale in sardu

billeto-colorau-4

In ocasione de sa Paschixedda s’Ufìtziu Limba Sarda Sarcidanu Barbàgia de Seulu ponet a disponimentu de totus billeteddos po is augùrios de Paschixedda in sardu chi si podint iscarrigari deretamente de su blog Uls. Pro is prus piticos si podent fintzas iscarrigare is billeteddos galu de colorare. Duncas, ajò, aprofitade totus e faghide is augùrios de bonas festas in sardu.

 

Billeteddos augùrios dae colorare

billeteddos-de-paschixedda-in-sardu-dae-colorare

Billeteddos augùrios colorados

billeteddos-de-augurios-in-sardu-colorados

Is disegnos originales sunt istados leados dae su giassu ìnternet ww.tuttodisegni.com

Leave a comment

Filed under Festas, Lìngua sarda, sarcidanu-barbàgia de seulu, sardigna

Cunvegnu “Polìticas linguìsticas e Comunidades locales” in Aristanis

Cunvegnu “Polìticas linguìsticas e Comunidades locales”, sàbadu su 10 de mese de idas in Aristanis.

cattura

Die de istùdiu (cunvegnu e laboratòriu de didàtica) intitulada “Polìticas linguìsticas e Comunidades locales” cuncordada dae su Servìtziu Limba e Cultura sarda de s’Assessoradu regionale de s’Istrutzione pùblica. S’addòbiu s’at a fàghere sàbadu 10 de nadale in sa sala de su Consìgiu comunale de Aristanis, incomintzende dae sas 9.30 finas a sas 18.00, cun in mesu unu buffet ofertu dae s’organizatzione.

Leghe su programma in sa locandinacunvegnu-politicas-linguisticas-e-comunidades-locales-invitu

Leave a comment

Filed under Atòbius, Lìngua sarda, sarcidanu-barbàgia de seulu, sardigna

“L’ischis ma non l’ischis”, tzerimònia a congruida de sos cursos de Limba Sarda ammaniados dae s’Istitutu Bellieni

Domìniga 11 de Nadale, Cunventu Sant’Antoni de Piaghe, dae sas 9 de mangianu. S’Istitutu de Istùdios e Chircas “Camillo Bellieni” bos invitat a partetzipare a L’Ischis ma no l’ischis die pro remunire sos resurtados de sos cursos in Limba Sarda fatos in su territòriu (Tàtari, Maltis, Òsile, Piaghe, Cossoine, Uddusò e Su Burgu).

l'ischis-ma-no-l'ischis.jpg

PROGRAMMA:

A sas 9:00 abertura e coordinamentu de sos traballos a incuru de Maria Doloretta Lai, Presidente de s’Is.Be

Saludos istitutzionales de su Sìndigu de Piaghe Carlo Sotgiu, de su Delegadu a sa Cultura Giovanni Salis e de sos amministradores presentes

Relata de Michele Pinna, Diretore Iscientìficu de s’ Is.Be “Sa Limba Sarda in s’iscola, in su territòriu e in sos mèdios de comunicatzione”

Cunsigna de sos atestados dae sas maistras Maria Doloretta Lai, Daniela Masia, Lucia Sechi e Francesca Sini

Cunsigna de sos prèmios “Si moves sa Limba, sa Limba ti movet” a chie at imbentadu o fatu atividade de importu mannu pro sa difusione de sa Limba

Congruos de Daniela Masia, Responsàbile COLCS (Coordinamentu Operadores Limba e Cultura Sarda) subra “Su sentidu filosòficu de sa Limba Sarda”

Intitolatzione de su Tzentru Sotziale a su Mossegnore Quirico Usai
Sa die at a èssere animada dae sa cantante Carla Denule e dae su “Coro de Piaghe”

A sa congruida pràngiu totus umpare, cun sa cosa batida dae ognunu, in su Tzentru Sotziale

A sas 3:00 vìsitas ghiadas in sardu de su Cunventu Sant’Antoni e de su Tzimitèriu betzu de Piaghe, a incuru de Francesca Masala, e de sa mustra “Con Orden del Señor Retor” a su Palatzu Retorale, cun Nanna Sotgia

Bos isetamus in medas!

Leave a comment

Filed under Atòbius, Lìngua sarda, sarcidanu-barbàgia de seulu, sardigna

Sa Pro Loco de Geroni, cumbidat a totus a sa “Paschixedda in Pratza”

Sa Pro Loco de Geroni, cumbidat a totus a sa “Paschixedda in Pratza”

Immagine.jpg

Chenàbura, su 23 de mese de idas 2016 in Geroni, sa Proloco arganizat s’eventu “Natale in Piazza 2016”, in sardu “Paschixedda in Pratza”, una manifestatzione pensada siat pro ispassiare is prus piticos, siat pro donare s’ocasione a is mannos de pòdere comporare is ùrtimos regalos de Nadale. Difatis, in sa Pratza de su Mercadu at a èssere cuncordadu unu mercadu cun esposidores de su logu e de foras. In prus, pro abbarrare in tema de Paschixedda, s’at a còere castàngia a orrostu pro totus. Ma s’ispantu prus mannu at a èssere s’arribada de Babbu Nadale prenu de istrinas e arreegalos pro is pitzocheddos chi ant fatu a bonos durante s’annu.

Custu su programma de sa manifestatzione:

A is 3 de merì – Esposidoris in Pratza, in sa Pratza de su Mercau in bia Padre Felice Prinetti.

A is 6 de meri – Castàngia a arrostu in pratza e … s’arribada de Babbu Nadali!

Sa proloco invitat is chi sunt interessados a espònnere in su mercadu de cuntatare sa Pro Loco cun sa posta de Facebook o cun s’indirìtziu de posta eletrònica prolocogenoni@gmail.com, pro atras iscedas e/o pro peride su follu pro partetzipare a  s’espositzione.

Is domandas depent arribare non prus a tardu de domìniga 18 de mese de idas 2016

Càstia da pàgina de s’eventu face book:

https://www.facebook.com/events/339816123059112/

Leave a comment

Filed under Festas

Stersili. Custu sàbadu presentada de is libros de Umberto Oppus

Sàbadu su 10 de mese de idas, a ora de is 4 de merie, in s’aposentu de su Consìgiu Comunale de Stersili, s’Ufìtziu de sa Limba Sarda Sarcidanu Barbàgia de Seulu (Coordinamentu Iscientìficu e gestione de su progetu Istitutu de Istùdios e de Chircas Camillo Bellieni de Tàtari), s’Isportellu Linguìsticu e su Comunu de Stersili, cuncordant sa presentada de is libros de Umberto Oppus, “Sa Giustizia ti Cruxat” e “A balla y estocadas”. Sa prima òpera “Sa Giustizia ti Cruxada” de arrastu istitutzionale, pintat sa situatzione istòrica de su Ducadu de Mandas dae su 1300 al 1840. Sa segunda òpera, chi a printzìpios fiat istada pensada feti comente su primu capìtulu de su primu libru, chistionat de mortes, de furas, de cundennas e de bardanas comente sa de “Capece” de su  1840 acabada cun sa cundenna a morte de innotzentes de is fradiles Giulio e Salvatore Tolu de Stersili.

A parte custu fatu, unu de is prus connotos, leghende is duos libros essint a campu acontessimentos de importu mannu de sa crònaca giuditziària de is biddas chi faghiant parte de su Ducadu de Mandas, nàschidu a manera ufitziale su 23 de mese de idas de su 1614 gràtzias a sa cuntzessione de su Re de Ispagna Filipu III a su Marchesu de Terranoa Don  Pedro Ladron y Mendoza (alias don Pedro Maza Carroz). Su Ducadu de Mandas, ùnicu cun su tìtulu de “ducadu” cuntzèdidu dae is ispagnolos in Sardigna, moviat dae sa bidda de Sicci, oendie Dolianova, finas a Terranoa (Olbia) e nde  boddiat fintzas is duas Barbàgias de Ollolai e de Seulu paris cun sa curatoria de Siùrgus, oe Sarcidanu e Trexenta.

locandina-presentazione-oppus

Leave a comment

Filed under Cultura, sarcidanu-barbàgia de seulu, stersili

Seulu.“Bentinas de atongili”, su 17 de mese de idas 2016

S’Ecomuseu de s’Artu Flumendosa de Seulu organizat “Bentinas de atongili”, passigiada dae sartu de sa bidda a Seui su 17 de mese de idas 2016.

entinas de atongili.jpgProgramma:
A is 10:30 Piscina de Licona. In mesu a su padente de Addolì b’at una scascada de grandu importu naturalìsticu. Est unu logu areste e naturale in ue, cun unu pagu de fortuna, si podet galu bìdere calincuna trota “macrostigma”, chi apartenet a sa biodiversidade de sa adigna chi est in perìguku de estinzione.
A is 11:30 Escursione a su Stampu de su Tùrrunu, Monumentu Naturale Regionale. S’abba nde calat dae unu istintòrgiu iscorrovadu in sa pedra e de in cue nde calat dae un’artària de unos 8 metros a probe de una gruta cun una foghe manna de abba lìmpia. Su carismu in custos logos at pintadu su logu cun ritzolos e ispètzias vegetales raras e ermosas.

A is 12:30 Bìsita ghiada a is grutas carsica “Domus de Janas” postas in segurea gràtzias a una passarella fàtzile a colare in ue est possìbile ammirare istalatites, istalagmites e culunnas ispantosas. De orìgine càrsica, tenet una temperadura costante de 15°C e unu tassu de umididade finas a s’80%. Est importante meda pro is repertos archeològicos chi ddoe sunt istados agatados e pro is animales chi ddoe bivent.
A is 13:30 Pràngiu seulesu
A is 15:00 Ipostamentu conca a Seui: Percursu Museale Monumentale Sehuiense; Palatzina Liberty; Domo Farci; Presone Baronale Ispagnola de su de XVII sec.; Sa Domu de sa Maja, abitatzione de ‘acabu de su 1600; Galleria Tzìvica posta in intro de su Palàtziu Comunale Palazzo Comunale de su1887.

Pro info e prenotatziones: 3284979486
Sighide s’eventu in face book: https://www.facebook.com/events/1149948431792564/

Leave a comment

Filed under Ambienti, Cultura, seulu

Serri. Galleria fotogràgica laboratòriu “Unu pisci est unu pisci”

Bonu resurtadu martis coladu de su laboratòriu “Unu pisci est unu pisci” in Serri. Martis su 29 de onniasantu 2016, a ora de is 14.30, in s’iscola primària de Serri, s’Isportellu linguìsticu at torradu a propònnere su laboratòriu ispiradu a su libru de Leo Lionni, “Un pesce è un pesce”, chi est pràghidu meda fintzas in is àteras biddas de su progetu “Isportellu Linguìsticu”.

Is operadores linguìsticos ant lèghidu su libru de Lionni bortadu in sardu e proietadu in su muru, e a pustis, cun s’agiudu de Maistra Pisci, ant donadu a is pitzinnos su còmpitu de rapresentare cun unu “traballeddu” de paperi su contu. Is iscolanos ant rapresentadu a manera issoro s’istòria, disegnende s’ambiente (s’istàinu), is personàgios (sa rana e su pische) e su significadu de su contu (s’istima personale chi ognunu devet tènnere pro isse etotu). Custas una cantas fotos de su laboratòriu:

Leave a comment

Filed under Lìngua sarda, Po is pipius, serri

S’ispetàculu de s’iscièntzia: custu merie in Geroni

Custu merie, chenàbura su 2 de mese de idas 2016 a ora de is 17.00 in su Tzentru Sotziale, Sa Pro Loco Cesarino Piseddu, cun su patzotzìniu de su Comunu de Geroni, cumbidat totus is pitzocheddos dae 5 a 99 annos, a s’ispetàculu a tìtulu: Circo Stanze scientifiche – La scienza fa spettacolo.

15178970_1121523694633302_3282961882701923947_n

Cun: Ramon Pilia (cumpangia teatrale L’Aquilone Di Viviana). Intrada a s’indonu.
Comente diat a èssere sa fìsica sena cravata e sena giancheta?
Su primu esperimentu… so deo!- narat “su tzircu iscientziadu” in su mentres chi intesset sa trama chi imbestit is eperimentos; su primu esperimentu est su de si mesurare cun sa possibilidade de s’iscièntzia de chistionare in manera diversa, de fàghere laboratòriu foras dae is laboratòrios!
Fàghere unu viàgiu iscientìficu, comente bisitare is aposentos ideales de unu tzircu in ue is esprimentos sunt fatos in biu, cun cosas normales, ant su còmpitu de ispassiare e posca de appassionare su pùbblicu de ogna edas.
Unu gràtzia ispetziale a Paola Atzeni pro s’agiudu.
Pro àteras iscedas
Mail: prolocogenoni@gmail.com
Facebook: Pro Loco Cesarino Piseddu – Geroni

Leave a comment

Filed under Cultura, geroni, Po is pipius

Avisu Comunu de Scalepranu. Referendum Costitutzionali

Referendum Costitutzionali de domìniga su 4 de mesi de Idas 2016.

votazione

Is votatzionis s’ant a fai domìnigu su 4 de mesi de is 7.00 de mengianu a is 11.00 de noti.
Is sègius eletoralis funt in su palàtziu scolàsticu de Cursu Sardigna n. 295.

In sa pàgina dedicada a is consultatzionis eletoralis si podint agatai totu is informatzionis de su votu, is resurtaus de sa partecipatzioni, is scrutìnius de su referendum in Scalepranu:

Speciali Referendum de su 04.11.2016

Leave a comment

Filed under avisos, scalepranu

Nuragus: Domandas pro su servìtziu de pastos caentes a domo

Avisu de su 25.11.2016  Servìtzios Sotziales. Si faghet a ischire chi sunt abertas is domandas pro rechèrrere su servìtzios de “Pastos caentes a domo”.

csm_mensa_e_pasti_caldi_06_568eafd459

Su servìtziu cunsistit is sa cunsegna de su pràngiu a domo una bia sa die dae su lunis a su sàbadu, transi is dies de festa finas in mesu a sa chida, a favore de:

-personas cun pagu auotnomia de movimentu pro betzesa, maladia, disabilidade o cunditziones fisica e mentales malas;

-personas solas o isoladas sotzialmente (aorradas);

famìlias chi sunt in istadu econòmicu malu.

Is domandas ant a dèpere lòmpere a s’Ufìtziu de su Protocollu de su Comunu de Nuragus intro de su 09.12.2016.

In prus si faghet a ischire chi ant a pòdere èssere atzetadas màssimu 13 domandas in òrdine de arribu a su protocollu. Àteras rechestas mandadas a usti de s’iscadèntzia ant a èssere atzetadas petzi si b’ant a èsere in risursas finantziàrias.

Is follos pro fàghere a domanda sunt a disponimentu de is interessados in s’ufìtziu de su protocollu de su comunu in is oràrios de apertura a su pùbblicu, o puru si podent iscarrigare intrende in su giassu ìnternet de su comunu de Nuragus.

Sa domanda depet èssere acumpangiada dae is documentos sighentes:

  1. atestatzione de s’ISEE vàlidu lassadu in cunforma a sa normativa prevìdida dae su DPCM n.159/2013;
  2. fotocòpia de su documentu de identidade vàlidu de su chi faghet sa domanda;

Is impitadores dd’ant a pedire ant a pòdere partetzipare a s’ispesa de su servìtziu sa segunda de is possibilidades economicas issoro, aici comente istabilidu in su regulamentu aprovadu cun sa Delìbera de C.C. n. 30 de su 06.09.2014, chi règulat is modos de cumpartetzipatzione a is ispeas de is servìtzios sòtziu-assistentziales e sa valutazione econòmica de is benefitziàrios comente iscritu in is tabellas pubblicadas in su giassu ìnternet de su comunu.

Su Responsàbile de su Servìtziu

A.S. Iosa Masili

Leave a comment

Filed under nuragus

Nuragus. Partetzipatzione a su Mercadeddu de Paschighedda de Ìsili

Nuragus. Mòdulu rechesta partetzipatzione a su Mercadeddu de Paschighedda 2016 de Ìsili

csm_mercatino_di_natale_isili_a7612e8ee9

Avisu de su 23.11.2016. Fintzas ocannu is nuraghesos interessados a partetzipare a su Mercadeu de Paschighedda 2016 de ìsili, in intro de sa manifestatzione “Càntidus, presèpius e paradas” in programma pro su 17 de mese de idas 2016 ant a pòdere fàghere domanda iscarrighende su mòdulu de partetzipatzione pubblicadu in su giassu ìnternet de su comunu de Nuragus
http://www.comune.nuragus.ca.it/uploads/tx_news/richiesta_di_partecipazione.pdf

Leave a comment

Filed under ìsili, Categorias, nuragus

Nuradha. Oràrios apertura ufìtzios comunales pro su Referendum

Referendum Costitutzionale de Domìniga su 10 de mese de idas 2016. Oràrios de apertura de is ufìtzios comunales

immagine referendum nuradha.jpg

ORÀRIOS DE APERTURA DE IS UFÌTZIOS COMUNALES

PRO S’INTREGU/RENNOAMENTU DE IS TÈSSERAS ELETORALES

Chenàbura su 2 de mese de idas 2016 dae is 09.00 a is 18.00
Sàbadu su 2 de mese de idas 2016 dae is 09.00 a is 18.00

Domìniga su 4 de mese de idas 2016 pro totu sa durada de is operatziones de votatzione
dae is 07.00 a is 23.00

Su Sìndigu
Giovanni Dessì

apetura-ufitzios-comunales-pro-referendum

Leave a comment

Filed under avisos, nuradha

Nuradha. Manifestatzione de interessu pro nòmina “Revisore de is contos”

“Manifestatzione de interessu pro sa nòmina de su Revisore de is Contos de su Comunu de Nuradha- triènniu 2016-2019”

revisore-dei-conti

Su Comunu de Nuradha faghet a ischire chi sunt abertos is tèrmines pro presentare is manifestatziones de interessu de is professionistas chi, in possessu de is rechisitos prevìdidos dae sa normativa, siant interessados a ocupare s’incàrrigu de Revisore de is Contos de su Comunu de Nuradha pro su triènniu 2016-2019.

Is domandas de partetzipatzione ant a dèpere lòmpere a s’Ente intro de su 10.12.2016 cun posta recumandada o cun posta eletrònica tzertificada (PEC) a is indirìtzios:
– Indirìtziu pro sa racumandada: Comune di Nurallao Piazza Giacomo Matteotti, 2 – cap. 08030 Nurallao (Ca)
– Indirìtziu PEC: comune.nurallao@legalmail.it

In sa busta, o in s’ogetu de sa mail, depet èssere presente sa sighente iscrita: “Manifestazione di interesse per la nomina del Revisore dei Conti del Comune di Nurallao- triennio 2016-2019”.
S’avisu cumpletu, cun s’ogetu, is rechisitos, is disponimentos finales e is modalidades de presentatzione de sa domanda s’agatant is s’Albu Pretòriu de su Comunu de Nuradha in su situ ìnternet http://www.comune.nurallao.ca.it e in su situ ìnternet de sa Regione Autònoma de sa Sardigna a s’indirìtziu http://www.regione.sardegna.it.

avisu-manif-revisore-contos-avisu-manif-revisore-contos-1

Leave a comment

Filed under atos, avisos, nuradha