Stersili: cunvocu Cunsillu Comunali po su 28.11.2020

CUNVOCU DE SU CUNSILLU COMUNALI MELIS RENATO MIGALI MILENA BOI MATTEO DEIANA RAFFAELA OLIANAS VALENTINA GHIANI TONELLO OLIANAS FEDERICO DEPAU ALESSANDRO DEIANA CIRO COSTANTINO DEPAU ANNA DEIANA ALBINA    Ogetu: cunvocu de su Cunsillu Comunali Cunforma a s’art.50, comma 2, de su D.Lgs. 18.08.2000, n.267, seis cumbidaus a pigai parti a s’adunàntzia de su Cunsillu Comunali in sessioni ORDINÀRIA in convocu ùnicu a is 10:30 de … Continue reading Stersili: cunvocu Cunsillu Comunali po su 28.11.2020

Stersili: avisu po su tempus malu e temporadas

COMUNICAU DE IMPORTU AVISU DE TEMPUS MALU PO SA PROIDURA E TEMPORADAS Cunforma a su pianu de Protetzioni Tzivili Regionali Deliberatzioni de sa Giunta Regionali n.1/9 de su 08.01.2019 Cun s’arrechesta de spainai su prus possìbili custa sceda, si fait sciri ca su Tzentru Funtzionali Decentrau de Protetzioni Tzivili – Setori Mèteu, arribau su 26.11.2020, … Continue reading Stersili: avisu po su tempus malu e temporadas

Geroni: Avisu cantieri “LAVORAS” – iscadéntzia su 27/11/2020

ASPAL ALES - “LAVORAS” – MISURA “Cantieri Nuova attivazione” – Iscadéntzia: CENÀBURA, SU 27 ONNIASSANTU 2020 Ogetu: L.R. n. 1 de su 11/01/2018, Art. 2 – Programma integrau a prus fundus po su traballu “LAVORAS” – MISURA “Cantieris de ativatzioni Noa” – Annualidadi 2019 – Publicatzioni avisu cun datas. Is personis interessadas, chi tèngiant is … Continue reading Geroni: Avisu cantieri “LAVORAS” – iscadéntzia su 27/11/2020

Stersili: bonus sotziali ìdricu 2020 – Abbanoa

BONUS SOTZIALI ÌDRICU INTEGRATIVU 2020 – ABBANOA S.P.A. Pubricada su 17/11/2020 De su 17/11/2020 a su 31/12/2020 Si fait sciri ca est stètiu istituiu su BONUS Sotziali Ìdricu po s’annu 2020 po s’àmbitu territoriali gestiu de Abbanoa Spa aprovau cun deliberatzioni CIA n.35 de su 12 de donniasantu 2020. Totus is interessaus podint fai sa … Continue reading Stersili: bonus sotziali ìdricu 2020 – Abbanoa

Sàdili: Comunicau de sa RAS po su deretu a s’istùdiu

Deretu a s’istùdiu: partzius is fundus regionalis e istatalis 2020-21 Sa bursa dd’ant a dèpiri assinnai is Comunus de residéntzia de is istudiantis, partzendi is fundus chi tenint a disponimentu in cantidadi uguali intre is benefitziàrius, in manera indipendenti de s’iscola anca andant, aintru de sa làcana màssima de 200 èuros po ònnia bursa. Sa … Continue reading Sàdili: Comunicau de sa RAS po su deretu a s’istùdiu