Serri. Avisu Bandu po su Servìtziu Tzivili Natzionali

Serri-Stemma.png

COMUNU DE SERRI 

Provìntzia Sud Sardìnnia

 

AVISU

BANDU PO SU SCEBERU DE N. 5 VOLUNTàRIUS DE IMPREARI IN SU PROGETU DE SU SERVìTZIU TZIVILI NATZIONALI DE SU COMUNU DE SERRI

Si fait sciri ca, in dì de su 20.08.2018, su Dipartimentu de sa Gioventudi e de su Servìtziu Tzivili Natzionali at publicadu su Bandu po sceberari n. 932 voluntàrius de impreari in progetus de su Servìtziu Tzivili Natzionali in sa Regioni Sardìnnia.

Su Comunu de Serri at a sceberari n. 5 voluntàrius de impreari in custu progetu, aprovadu e finantziadu de sa Regioni Sardìnnia:

Setori Patrimòniu artìsticu e culturali – “A SU SERVìTZIU DE SA STòRIA”: n. 5 voluntàrius.

A su Bandu podint pigari parti:

  • totus is tzitadinus italianus, is tzitadinus de is atrus stadus de s’Unioni Europea e is tzitadinus chi bivint in regula in Itàlia, chenza de diferèntzias intra mascus o fèminas, chi tèngiant prus de 18 annus e chi ndi tèngiant prus pagu de 29 annus (28 annus e 364 dis), chi no apant tentu mai cundennas.

Non podint pigari parti a su Bandu:

  • is chi traballant in Corpus Militaris e in sa Politzia;
  • is voluntàrius chi ant giai fatu su Servìtziu Tzivili Natzionali o chi ant interrùmpiu su Servìtziu prima de sa data de acabu de su progetu;
  • is giòvunus chi tenint cun s’Enti calincunu raportu de traballu o de collaboratzioni pagada o chi ant tentu custus raportus s’annu prima po prus de 3 mesis.

Su servìtziu at a durari po 12 mesis, cun unu rimbursu econòmicu de € 433,80.

Is preguntas de amissioni podint èssiri presentadas sceti in custas maneras:

1. cun POSTA ELETRòNICA CERTICADA (PEC) – sceti de unu indirìtziu de posta eletrònica certificada a nòmini de chini presentat sa pregunta – a custu indirìtziu: protocollo@pec.comune.serri.ca.it, alliongendi totu sa documentatzioni in formadu PDF;

2. po mesu de racumandada A/T a s’indirìtziu: Comunu de Serri – Bia Municipio 5 – 09063;

3. Cunsinnada A MANU, a s’ufìtziu de su Protocollo de s’Enti. 

Is preguntas ant a dèpiri arribari:

  • intra is 6 de merì (h. 18:00) de su 28 de Capudanni de su 2018, chi sa pregunta est presentada a manu;
  • intra su 28 de Capudanni de su 2018, chi sa pregunta est intregada peri PEC.

Si fait sciri, in prus, ca is preguntas podint èssiri bogadas chi:

  1. sa pregunta non benit sotoscrita;
  2. chi sa pregunta benit presentada foras de su trèmini;
  3. chi una pessone presentat prus preguntas impari.

Po custu, est cunsilladu a lìgiri beni su Bandu.

Po atrus informus, fait a telefonari a su Comunu de Serri a su nùmeru 0782.806081.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.