Serri. Convocatzioni Cunsillu de su Comunu

 

COMUNU DE SERRI

Provìntzia Sud Sardìnnia

 

Su sìndigu

Si cumbidat a sa convocatzioni de su

CUNSILLU COMUNALI

Setzida straordinària

Martis, 2 de su mesi de Ladàmini 2018, a is 6 e mesu de merì (h. 18:30), prima convocatzioni

Mèrcuris, 3 de su mesi de Ladàmini 2018, a is 6 e mesu de merì (h. 18:30), convocatzioni de dus

Aposentu consiliari de su Comunu

 

Chistionis de arrexonai:

1. Aprovatzioni de is verbalis de sa setzida prima.

2. Ratìfica de sa Deliberatzioni de sa Giunta Municipali n. 70 de su 10/09/2018.

3. Retìfica de sa Deliberatzioni de su Cunsillu Comunali n. 34 de su 28/08/2018.

4. Traballus pùblicus pretzisus po mori de disàrius naturalis. 

5. Càmbius a su Pianu Sòtziu-Assistentziali 2018.

6. Sdemanializatzioni de unu tretu de bia.

7. Adeguamentu a su Pianu Paesagìsticu Regionali. Esami asserva.

 

Su sìndigu

F.du Samuele Antonio Gaviano

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.