Nuragus. Agiornamentu Albu presidentis e scrutadoris

scrutatori-referendum-avellino-1440x564_c.jpgCOMUNU DE NURAGUS

Provìntzia Sud Sardìnnia

 

SERVìTZIU ELETORALI – AGIORNAMENTU ALBU PRESIDENTIS

Biu s’art. 1, n. 7, de sa lei 21 martzu 1990, n. 53, chi previdit s’agiornamentu de s’albu comunali de is personas afatentis a s’ufìtziu de presidenti de sègiu eletorali;

SU SìNDIGU CUMBIDAT

A totus is eletoris, chi tenint is antimas de idoneidadi, chi bolint proponni sa iscritzioni insoru a s’Albu, de presentari sa pregunta de iscritzioni da su 1 a su 31 de su mesi de ladàmini de su 2018. In sa pregunta ant a dèpiri èssiri sinnaus:

  • nòmini e sangunau,
  • dia e logu de nascimenta;
  • logu de residèntzia cun indiritzu;
  • su traballu chi si fait;
  • su tìtulu de istùdiu, chi depit èssiri assumancu su diploma de iscola segundària de segundu gradu.

Is personas chi intregant sa pregunta, depint tènniri is antimas prevìdias de sa lei (èssiri eletori de su Comunu e non tènniri pres de 70 annus) e non depint pigari parti a is categorias postas in s’art. 38 de su T.U. aprovadu cun su D.P.R. 30 martzu 1957, n.361 e in s’art. 23 de su T.U. aprovadu cun D.P.R. 16 maju 1960, n.570.

Si fait sciri ca sa loba de sa pregunta, si podit agatari in is ufìtzius comunalis o si podit scarrigari de su situ de su Comunu de Nuragus.

Is eletoris chi funt giai iscritus a s’Albu, podint pediri, intra su mesi de idas, de èssiri cancelladus.

 

SERVìTZIU ELETORALI – AGIORNAMENTU ALBU SCRUTADORIS

Biu s’art. 3 de sa lei 8 martzu 1989, cambiadu cun s’art. 9, corriedda 3 de sa lei 30 aprili 1999, n.120, chi narat ca tocat a aprontai unu manifestu, po chini bolit, po pòdiri fari pregunta de inserimentu in s’albu comunali de is scrutadoris de su sègiu eletorali;

Bia sa circolari de su Ministeru de s’Internu n.166/99 de su 13 de capudanni 1999 cun ogetu: “Albu de is personas afatentis a s’ufìtziu de scrutadori de sègiu eletorali, art. 9 de sa lei 30 aprili 1999, n.120”;

Bia sa circolari de su Ministeru de s’Internu – Diretzioni tzentrali de s’Aministratzioni tzivili – Diretzioni tzentrali po is servìtzius eletoralis – 3 de freàrgiu 2000, n.9/2000;

Biu ca, in custu albu, podint èssiri iscritus totus is eletoris chi tenint is antimas prevìdias de sa lei n. 95/1989;

SU SìNDIGU CUMBIDAT

A totus is eletoris de su Comunu chi bolint èssiri sinnaus in s’albu comunali de is personas afatentis a s’ufìtziu de scrutadori de sègiu eletorali, ca ant a dèpiri presentari pregunta de su 1 de su mesi de ladàmini a su 30 de su mesi de donniasantu de su 2018.

Podint èssiri iscritas a custu albu sceti is personas chi tenint su tìtulu de scola de s’òbligu.

Segundu cantu narant is art. 38 de su D.P.R. 30 martzu 1957, n.361 e 23 de su D.P.R. 16 maju 1960, n.570, non podint fari su scrutadori de s’ufìtziu eletorali de setzioni:

  • is dipendentis de su Ministeru de s’Internu, de sa posta e de is telecomunicatzionis e de is trasportus;
  • chini traballat in is Fortzas armadas;
  • is dotoris e is ufitzialis sanitàrius;
  • is segretàrius comunalis e is dipendentis de is Comunus;
  • is candidadus a is eletzionis.

Si fait sciri ca sa loba de sa pregunta, si podit agatari in is ufìtzius comunalis o si podit scarrigari de su situ de su Comunu de Nuragus.

Chi at giai fatu sa pregunta de iscritzioni in is annus passadus non depit presentari pregunta noa, invecias chini bolit èssiri cancelladu de s’Albu, ddu depit pediri intra su 31 de su mesi de idas de su 2018.

 

De s’aposentu comunali, 1/10/2018

SU SìNDIGU

Giovanni Daga

 

Avisu Albu presidentis 2018

Avisu Albu scrutadoris 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.