Nuragus. Convocatzioni comìtzius po is eletzionis de su 24.02.2019

elezioni-regionali-2018-in-lazio.jpg

Eletzioni de su Presidenti de sa Regioni e de su Consillu Regionali de sa Sardigna de XVI

Domìnigu 24 de Freàrgiu de su 2019

 

CONVOCATZIONI DE IS COMìTZIUS

SU SìNDIGU

BIU su Statutu speciali po sa Regioni Sardigna;

BIA sa lei regionali de su 12 de donniasantu de su 2013, n. 1, “Lei statutària eletorali, segundu s’art. 15 de su Statutu speciali po sa Sardìnnia”;

BIA  sa lei regionali de su 26 de argiolas de su 2013, n. 16, “Apariciamentu amministrativu de su procedimentu e de is votatzionis po s’eletzioni de su Presidenti de sa Regioni e de su Consillu regionali. Càmbius a sa Lei regionali de su 6 de martzu de su 1979, n.7 (Règulas po s’eletzioni de su Consillu regionali)”;

BIA sa lei regionali de su 6 de martzu 1979, n. 7, “Règulas po s’eletzioni de su Cunsillu regionali”;

BIU su decretu de su Presidenti de sa Repùbblica de su 30 de martzu de su 1957, n. 361, “Aprovatzioni de su T.U. de is leis chi pertocant is règulas po s’eletzioni de sa Camera de is Deputadus”;

BIU su decretu de su Presidenti de sa Regioni de su 14 de su mesi de idas de su 2018, n. 118, pubblicadu in su Bolletinu ufitziali de sa Regioni autònoma de sa Sardigna n. 56 de su 17 de su mesi de idas de su 2018, chi at aprovadu sa tauleddacun su nùmeru de is sègius chi spetant a donniuna circoscritzioni eletorali;

FAIT SCIRI

ca cun su decretu de su Presidenti de sa Regioni de su 28 de su mesi de idas de su 2018, n. 127, pubblicadu in su Bolletinu ufitziali de sa Regioni autònoma de sa Sardigna de su 10 de gennàrgiu de su 2019, si funt convocadus po sa dì de dòmìnigu 24 de freàrgiu de su 2019 is comìtzius eletoralis po s’eletzioni de su Presidenti de sa Regioni e de su Consillu regionali de sa Sardigna de XVI.

Is traballus de incarreru de is ufìtzius de setzioni ant a incarrerari a is 4 de merì (h. 16:00) de sàbudu 23 de freàrgiu de su 2019.

In sa dì de domìnigu 24 de freàrgiu de su 2019 a is ses e mesu de mingianu (h. 6:30) ant a torrari a incarrerari is traballus e a s’acabu s’at a decrarari aberta sa votatzioni chi at a sighiri finas a is 10 de noti (h. 22:00).

Nuragus, 10.01.2019

                                                                                   SU SìNDIGU

                                                                                  Giovanni Daga

 

S’ELETORI, PO VOTARI, DEPIT PRESENTARI A SU PRESIDENTI DE SÈGIU SA TÈSSERA ELETORALI (O UNU ATESTADU SOSTITUTIVU) E UNU DOCUMENTU DE RECONOSCIMENTU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.