Serri. Pianus 2019 po sa L. 162/98

serri-stemma

COMUNU DE SERRI 

Provìntzia Sud Sardigna 

 

AVISU

LEI 162/98: ABERTURA TRÈMINIS DE PRESENTATZIONI PIANUS 2019

 

Si fait sciri a is interessadus ca, segundu sa Lei 162/98 e is regulamentus de sa Regioni Sardigna, Assessoradu de s’Igeni, Sanidadi e Assistèntzia Sotziali, cun deliberatzioni de G.C. 57/49 de su 21.11.2018, si podint presentari, peri sa consulèntzia tènnica de is Assistentis Sotzialis, is Pianus Personalizadus nous, e is agiornamentus de cussus in pròroga, po personas cun handicap gravis.

Is Pianus Personalizadus tenint sa punna de pònniri in autu custus tipus de interventus:

  • servìtziu educativu;
  • assistèntzia personali o domiciliari;
  • acuglièntzia in tzentrus diurnus autorizadus, segundu s’art. 40 de sa L.R. 23/05 e in tzentrus  diurnus integradus segundu su DPR 14.01.1997 e is deliberatzionis de sa G.R.  chi pertocant sa chistioni de is residèntzias sanitàrias assistentzialis e de tzentrus diurnus integradus, sceti po su pagamentu de una cuota sotziali:
  • acuglièntzia, po non prus de 30 dis in unu annu, in una strutura autorizada segundu s’art. 40 de sa L.R. 23/05 o in residèntzias sanitàrias assistentzialis autorizadas, sceti po su pagamentu de una cuota sotziali;
  • atividadis sportivas e/o de socializatzioni.


Is pianus nous ant a incarrerari de su 1° de maju de su 2019.

Is tzitadinus cun disabilidadi gravi certificada intra su 31.12.2018, segundu sa L. 104/92, art. 3, corriedda 3, ant a dèpiri presentari pregunta de ammissioni a sa misura de agiudu L. 162/98 intra su 11 de martzu de su 2019.

Is paperis funt a disponimentu in s’Ufìtziu de is Servìtzius Sotzialis e in su situ istitutzionali de su Comunu de Serri.

Po informus tocat a bandari in s’Ufìtziu de is Servìtzius Sotzialis, su lunis e su cenàbura, de is undixi a sa una de mengianu (h: 11.00 – 13.00), o telefonari a su nùmeru: 0782 806081.

 

Serri, 21/01/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.