Nuradda. Contributus po incuilinus morosus chentza de curpa, annu 2018

Nurallao-Stemma.jpg

Comunu de Nuradda  

Provìntzia Sud Sardigna

Pràtza Matteotti n. 2 tel. 0782.815004 fax 0782.815328
09058 NURADDA (SU)

 

Ufìtziu Servìtziu Sotziali

AVISU

PO SA DONADURA DE CONTRIBUTUS A IS INCUILINUS MOROSUS CHENTZA DE CURPA, ANNU 2018, COMENT NARAT SU D.L. 102/2013, MUDADU IN SA L. N. 124/2013, DE SU DECRETU INTERMINISTERIALI DE SU  31 DE MAJU DE SU 2018, DE SA DELIBERATZIONI DE G. R. N. 48/29 DE SU 02 DE LADÀMINI DE SU 2018 E DE SA DETERMINATZIONI ASS.TO LL.PP. N. 35102/1393 DE SU 12 DE LADÀMINI DE SU 2018.

 

Su Responsàbili de su Servìtziu Amministrativu

 Fait sciri

ca segundu cantu narant is decretus de lei e sa Deliberatzioni de Giunta Regionali arremonada in s’ogetu, s’est aprontadu unu fundu destinadu a is incuilinus morosus chentza de curpa, annu 2018, sceberandi is antimas de is destinatàrius de su fundu e is maneras de determinatzioni de is contributus.

Is destinatàrius de is contributus funt meris de cuntratus de locatzioni de unidadis immobiliaris a imperu de domu, chi ant arricidu unu autu de sfratu po morosidadi chentza de curpa, cun citatzioni in giudìtziu po sa cunvàlida.

Po morosidadi chentza de curpa, si bolit narriri ca non si tenit prus sa possibilidadi de pagari su canoni de locatzioni, po mori de una de custas arrexonis:

 • pèrdida de su traballu pustis de unu licentziamentu;
 • acòrdius aziendalis o sindacalis chi impiticant s’oràriu de traballu;
 • cassa integratzioni ordinària o straordinària chi abascit meda su stipèndiu a su mesi;
 • pustis de traballus giai fatus non si rennoat su cuntratu;
 • acabu de atividadis lìbero professionalis o de impresas registradas, po mori de arrexonis chi non funt acapiadas a su sogetu;
 • maladia gravi, infortùniu o morti de una persona de su nùcleu familiari chi apat portadu a s’abasciamentu de su rèditu de su nùcleu familiari o sa netzessidadi de imperari una parti manna de su rèdditu po spesas mèdicas e ssistentzialis.

Chini s’agatat in possedimentu de custas cunditzionis e de is antimas postas in pitzus, depint presentari istàntzia, decrarendi:

 • de èssiri residentis in Nuradda;
 • de tènniri sa tzitadinàntzia italiana o de unu stadu de s’UE o, chi si chistionat de tzitadinus chi non funt residentis in s’UE, tènniri unu tìtulu de sogiorno in règula;
 • chi, su chi presentat s’istàntzia, non siat meri de propriedadis in sa provìntzia de residèntzia o de atras Domus chi podint èssiri imperadas po su nùcleu familiari;
 • chi, su chi presentat s’istàntzia, non arrìciat atrus contributus chi ddi assimbillint;
 • de tènniri sa Residèntzia in sa domu in ogetu de sfratu e de tènniri innia sa Residèntzia assumancu de unu annu prima de s’autu de citatzioni.

Po pòdiri presentari istàntzia serbit chi, in su nùcleu familiari, ci siat:

 • una persona cun prus de 70 annus;
 • unu minori cun assumancu su 74% de invalididadi in càrrigu a is servìtzius sotzialis  o a is aziendas sanitàrias localis.

Su contributu tenit sa punna de aprontari una de custas operatzionis po circari de risòlviri su problema de s’allògiu:

 • po incuilinus chi ant tentu unu autu de sfratu, chi sotoscriant cun su meri de sa domu unu cuntratu, cun sa pregunta de unu contributu po pòdiri sanari sa morosidadi;
 • po incuilinus chi non tenint una capatzidadi econòmica arta e non podint versari unu depòsitu cutzionali po fari unu cuntratu nou, cun sa pregunta de unu contributu po pòdiri donari su depositu cautzionali. In custa manera, su Comunu at a asigurari ca su contributu at a èssiri versadu candu si consinnat sa domu;
 • po pòdiri agiudari is meris de is allògius, cun unu contributu po pòdiri agiudari, mancai pagu, su meri de sa domu.

No ant a èssiri amìtius a su contributu, preguntas cun importus frassus o non giustificadus.

’Su contributu, pedidu po sanari sa morosidadi chentza de curpa acertada, segundu cantu narat su Decretu de su Ministèriu de is Infrastruturas e de is Trasportus, non podit èssiri prus artu de € 12.000,00.

Is istàntzias po sa donadura de su contributu, depint èssiri presentadas intra su 31 de gennàrgiu de su 2019, e chi tèngiant unu autu de sfratu cun citatzioni a giudìtziu  bogadu in su 2018.

A sa pregunta ant a dèpiri èssiri alliongiadus is documentus, postus in su bandu, in còpia decrarendi sa cunfromidadi cun s’originali.

Pustis sa cantificatzioni de is risorsas intregadas de sa Regioni, su Comunu at a disponniri su contributu a onniunu de is beneficiàrius.

Su Comune de Nuradda at a comunicari a sa Prefetura – Ufìtziu territoriali de su Guvernu, sa filera de is sogetus chi ant presentadu s’istàntzia e chi tenint is antimas po pòdiri arriciri su contributu, po aprontari una graduatòria programada de s’interventu de sa fortza pùbblica po fari is prevedimentus de sfratu.

 

Nuradda, 03.01.2019

Su Responsabile de su Servìtziu Amministrativu

      F.du Su Sìndigu Rita Aida Porru

 

Mòdulu istàntzia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.