Ìsili: cursu de formatzioni po is Amigus de sa Poesia

Is Amigus de sa Poesia s’atòbiant ònnia cenàbura in sa sedi insoru, in su pranu de bàsciu de su centru sòtziu-culturali. Un’aposentu  piticu ma dìnniu, simpri, cun mesas e cadiras e pagus àterus trastus, ma imprassau de nòminis e imàginis de is babbus mannus de sa poesia sarda e de is giòvunus puru, is levas noas iaus a nàrriri, chi donant un’ispera a su benidori artziendi ancora a palcu e cumponendi versus comenti sa costumàntzia ddis at imparau. Is Amigus puru provant a cumpònniri, e po cussu s’atòbiant ònnia cida e stùdiant, arrexonant, imbentant, sighendi s’àndala de su connotu o sperimentendi trassas noas. In mesu de s’atividadi fitiana, in totu custus annus  – s’assòtziu est ativu de su 2004 – funt nàscias collaboratzionis cun àterus assòtzius de su territòriu po organizai atòbius de promotzioni po fai connòsciri su patrimòniu culturali, literàriu e stòricu de sa Sardìnnia.

Sàbudu, su 9 de freàrgiu incumentzat una filera de atòbius de formatzioni ghiaus de su maistu Fernando Pisu, studiosu de lìngua sarda e espertu de poesia campidanesa e logudoresa, e de Carlo Pillai, professori de Archivìstica, Paleografia e Diplomàtica e Subrintendenti archivìsticu de sa Sardìnnia. Una grandu ocasioni po is sòtzius de is Amigus de sa Poesia e po totu is interessaus chi s’ant a bòlliri acostiai a sa connoscièntzia de sa cultura poètica sarda e de sa stòria de sa Sardìnnia.

Fernando Pisu, chi at giai ghiau su grupu de is Amigus in un’àteru cursu donendi is fundamentus teòricus de poètica e de mètrica, custa borta at a fai unu passu in prus cun is discentis fueddendi non feti de poesia improvisada ma passendi a is piessìnnius de sa poesia scrita, siat campidanesa siat logudoresa, movendi de is fundamentus stòricus fintzas a sa pràtiga scrita cun normas ortogràficas cumpartzias.

De grandu interessu fintzas is letzionis de su professori Carlo Pillai, chi at a fueddai de “Originalidadi de su calendàriu sardu”, “Religiosidadi populari e cultu de is Santus in s’Arrènniu de Sardinnia”, “Is Bisurreis in Edadi Sabàuda. Festas, tzerimònias e vida in su Palàtziu Règiu”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.