Geroni: S’ùrtimu bilàntziu de su Sìndigu Roberto Soddu

[Artìculu de Antoni Pintori furriau de s’Unioni Sarda in lìnia: https://www.unionesarda.it/articolo/economia/2019/03/15/a-genoni-l-ultimo-bilancio-del-sindaco-roberto-soddu-2-850240.html?fbclid=IwAR3bgHT6kbWnSIrfy7jqchg_OOIxgogpHxVlrPnJvj63rz_RpFU4offayo4%5D

“Eus aprobau s’ùrtimu bilàntziu de previsioni” – at nau su sìndigu Roberto Soddu, chi s’aprontat a lassai s’incàrrigu in beranu, giai chi non s’at a torrai a candidai po is pròssimas eletzionis comunalis. Unu bilàntziu innui sa mellus parti est destinada a is traballus pùbbricus, de is bias a is fràigus comunalis de Geroni, fintzas a una crèscida de su sistema de telecàmeras po totu sa bidda. “Corantaduas milla èuros po s’iscuadra comunali antincèndiu”, – at nau su sìndigu – “unu progetu chi est andau beni meda fintzas a oi, cun cuàturu personas prontas a intervènniri illuegu in casu de incèndiu, ma chi traballant fintzas po poderai lìmpias is bias de su sartu”.

In prus, ses milla èuros po imprentai e spartzinai unu libureddu a pitzus de sa protetzioni tzivili, chi at a informai sa populatzioni de comenti tocat a si cumportai in casu de arriscu e catòdixi milla èuros po amprariai s’impiantu de cuntrollu cun telecàmeras. “Teneus giai 16 telecàmeras ativas in sa zona de su municìpiu, in is iscolas e a s’intrada de sa bidda – at aciuntu su primu tzitadinu – eus a pigai in cunsideru in custas cidas is logus innui pònniri is àterus ogus eletrònicus”.

Ancora doxi milla èuros po contributus a sa Pro Loco, assòtzius e comitaus e coranta milla èuros po aconciai sa cobertura de s’iscola mèdia. S’aciungint binti milla èuros de cofinantziamentu po su parcu “Peppi Locci”, binti milla po acabbai is traballus in su campusantu, ses milla èuros po s’assètiu de is àreas birdis pùbbricas e po sa pudadura de is matas.

 

[Artìculu de Antoni Pintori furriau de s’Unioni Sarda in lìnia: https://www.unionesarda.it/articolo/economia/2019/03/15/a-genoni-l-ultimo-bilancio-del-sindaco-roberto-soddu-2-850240.html?fbclid=IwAR3bgHT6kbWnSIrfy7jqchg_OOIxgogpHxVlrPnJvj63rz_RpFU4offayo4%5D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.