Biddanoa ‘e Tulu. Proietzioni de su film “L’uomo che comprò la luna”

locandina cinema.jpg

 

S’assòtziu “ Le ciliegie scalze”

est aparicendi 

sa proietzioni de su film

L’UOMO CHE COMPRÒ LA LUNA

de Paolo Zucca

 

SU 3 DE AUSTU A IS 21:30

 

Po sa prebèndida de is billetus tocat a cuntatari s’assòtziu o chistionari cun Angela Mulas.

Chini est iscritu a s’assòtziu intrat po de badas!

 

 

Ita nant de custu film?

“Faint arriri e ti faint comòviri sèmpiri is filmis de su geniosu Paolo Zucca. Custa borta puru, e fortzis de prus. “L’uomo che comprò la luna” parit una cummèdia de autori classica, chi fait arriri e ti fait spassiari, epuru ti ndi acatas luegu ca ddoi est atru puru. Sa dimensioni de paristoria spassiosa ti fait afungari in unu mare magnum de emotzionis, sciàscinus  e tonus misticus a una banda e a s’atra ti ndi furat su coru cun is cordas drammàticas suas, totu custu in una dimensioni de bisu chi tenit s’aprètziu (raru meda) de torrari a su spetadori, sia a su sardu che a su stràngiu, su mundu atigu e modernu de sa Sardigna, cussa chi su scritori Marcello Serra amàt definiri “giai unu continenti”. Paolo Zucca cumbidat a fari unu biàgiu personali a sa scoberta de una terra antiga, prena de contraditzionis e de cabali, de bellesa e arcaicidadi, de modus de fari e de regulas non scritas, de cultura e de semplicidadi, de poesia e de dramma. Una Sardigna chi si scòstiat de is stereòtipus de medas continentalis ma meda a curtzu de sa beridadi de una terra chi atirat po is sciàscinus e is emotzionis cosa sua, una terra vìrgini chi si donat cun bonu coru sceti a chini rispetat s’identidadi sua, chentza de fari scontus a nemus. Una Sardigna autèntica de suciari finas a su moeddu. […] Su film est unu cantu de amori de su regista po sa terra e is arrexinis suas, una spètzia de elegia in onori de sa Sardigna, arcàica e surreali, inserrada in manera spantosa in su cammeo chi aberit su film: in una campura desèrtica s’atòbiant un’òmini chi ghiat unu motocarru e unu molenti. Si càstiant, si scrucullant, abetant chi s’atru fàtzat su primu passu. Un’atra callidadi de su film, a parti sa bravura de is atoris protagonistas, est su campionàriu spantosu de figuras e cumparsas, cust’orta sardus diaderus, chi amostant unu stili e unu modus sardus de bìviri sa vida chi arremonat su sabori antigu de s’ironia de su poeta Plauto.”

Recentzioni bogada de mymovies.it

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.