Sàdili: Sagra de is culurgionis, sa de XXVI editzionis

S’A.T. Pro Loco de Sàdili, paris cun su Comunu de Sàdili e s’Ecomuseu presentant sa de XXVI editzionis de sa

Sagra de is culurgionis

3 e 4 de austu 2019

PROGRAMMA MANIFESTADA

Sàbudu su 3 austu 2019

A is 17:00 Abertura de is Stands e de is Butegas.
Esibitzioni peri is bias de su tzentru istòricu de musitzistas e artistas de istrada. Creatzioni de òberas de iscultoris e pintoris.
A is 18:00 Abertura Ammosta de arti Cuntemporànea a incuru de Renzo Carboni
A is 19:00 Inghitzu tastu de “Is Culurgionis” in Pratza de Santu Valentinu. Acumpangiamentu musicali
A is 22:00 Cuncertu in Pratza – òspiti ispetziali ALESSANDRO PILI SINDACO DI SCRAFFINGIU

Domìnigu 4 Austu 2019

A is 09:00 Abertura de is Stands e de is Butegas.
Esibitzioni peri is bias de su tzentru istòricu de musitzistas e artistas de istrada.Creatzioni de òberas de iscultoris e pintoris.
A is 09:30 Abertura Ammosta de arti Cuntemporànea a incuru de Renzo Carboni
A is 09:30 Abertura Ammosta Fotogràfica subra sa Traditzioni Sadilesa – SADALI E LE SUE TRADIZIONI
A is 10:00 Laboratòrio po fàiri is “Culurgionis”, su Casu e su Turroni
A is 12:00 Inghitzu tastu de “Is Culurgionis” in Pratza de Santu Valentinu. Acumpangiamentu musicali
A is 17:30 Camminada peri is bias de su Centru Istòricu de is Grupus Folk e de is màscaras
A is 19:00 Inghitzu tastu de “Is Culurgionis” in Pratza de Santu Valentinu. Acumpangiamentu musicali
A is 21:00 Stentu musicali

Po iscedas cuntatai:
Tel: 320/6253278 ore 10-13 e 15-18
www.escursionisadali.it
E-mail: atprolocosadali@outlook.it
Facebook: A.T. Pro Loco Sadali
Instagram: a.t.prolocosadali

*Po is ESPONIDORIS iscedas e prenotatzionis a su num: 3474058720 (18-20)
**PO IS ESPONIDORIS: Podeis iscarrigai su mòdulu de adesioni a sa sagra mandendisì unu messàgiu de posta eletrònica a s’indiritzu atprolocosadali@outlook.it

REGULAMENTU ESPONIDORIS SAGRA DE IS CULURGIONIS

ART.1 – OGETU

Su regulamentu inditat is lìnias de ghia po s’isvilupu de sa Sagra de is culurgionis de su Comunu de Sàdili, organizada de is assòtzius, is entis, istitutzionis e organizatzionis polìticas sentza de iscopu de lucru e cun finalidadi istitutzionali punnada a:

1. avaloramentu de su culurgioni sadilesu;

2. avaloramentu de is produtus tìpicus e de su patrimòniu ambientali, culturali, turìsticu, eno-gastronòmicu de su territòriu sadilesu;

3. promotzioni de is valoris de sa vida tzivili e de solidariedadi sotziali.

In prus custu regulamentu sighit custas finalidadis:

a) amparu de s’amparadori, prus che totu in referimentu a sa seguresa de is produtus;

b) pluralismu e echilìbriu intre formas de bèndida diferentis;

c) avaloramentu, amparu e isvilupu de su territòriu e de is resursas naturalis;

Amparendu sa libertadi de organizatzioni e is piessìnnius de ònnia initziativa, in cuncòrdia cun is assòtzius, entis, istitutzionis e organizatzionis polìticas, cun custu regulamentu si punnat a s’obietivu de imboniri sa calidadi de s’oferta turìstica cumplessiva assigurendi po mèdiu de una programmatzioni de cabbali su mellus impreu de is ambientis e de is bellesas istòricas de su comunu de Sàdili.

ART.2 – Definizionis e organizatzioni de sa Sagra de is culurgionis:

Sa numenada de “Sagra”, segundu custu regulamentu, est reservada a is manifestadas chi avalorant su produtu tìpicu de su culurgioni e in generali is produtus tìpicus localis e si fait peri is bias, pratzas e àreas pùblicas de Sàdili, finas po mèdiu de frunimentu de alimentus e bufòngius cun allestimentu de “stands”.

ORGANIZATZIONI DE SA MANIFESTADA

ART.3 – Sa Manifestada si fait in su primu fini de cida de Austu, in su comunu de Sàdili. S’Organizatzioni poderat su deretu non controriau de mudai su tempus, is diis de obertura e serradura de is oràrius de sa Manifestada, sentza chi cumpetat a is esponidoris e/o allenus perunu rembursu o indennizu.

RENUNTZIA

ART.4 – S’Organizatzioni at a pòdiri renuntziai a custu acòrdiu in calisisiat momentu innantis de s’inghitzu de sa Manifestada. In cuss’ocasioni s’Organizadori at a dèpiri torrai a s’esponidori totu su chi at versau po pigai parti a sa Manifestada, mentras chi no at a arriciri nudda a tìtulu de risarcimentu o indennizu.

ART.5 – S’esponidori, chi po calincuna arrexoni renùntziat a su logu po espònniri chi ddi fuat stètiu assinnau, ddu depit narri po iscritu a s’Organizatzioni assumancu 5 diis innantis chi incumentzit sa Manifestada, narendi is arrexonis de sa rinùntzia. In cuss’ocasioni a s’esponidori ddi torrant sa summa intrea de su Cuntratu de Partecipatzioni. In casu chi sa comunicatzioni de rinùntzia arribbit prus a tardu, s’esponidori at a dèpiri versai totu s’importu detzìdiu in su Cuntratu de Partecipatzioni; a dònnia manera s’at a risarciri su dannu tentu de sa Manifestada po mori de custa renùntzia

SOLVE ET REPET

ART.6 – . Is esponidoris no ant a dèpiri cuntestai o pesai dudas a s’Organizadori innantis de àiri versau is importus detzìdius po pigai parti a sa Manifestada po càrrigus atzessòrius.

ESCLUSIONI DE SA MANIFESTADA

ART.7 – In casu de non cumpridura, finas partziali, de una norma cuntènnia in custu Regulamentu Generali o de un’ordini donau de s’Organizatzioni, custu mantenit su deretu de lassai foras de sa Manifestada s’esponidori chi no at cumpriu is doveris. In custu casu perunu rembursu at a èssiri reconnotu a s’esponidori.

S’Organizadori mantenit sa facultadi de no amìtiri a is rassìnnias de su benidori is esponidoris cun is calis at a àiri tentu contridas po calisisiat arrexoni.

DISPONIMENTUS GENERALIS

ART.8 – Po is efetus de custu regulamentu e de is normas cumplementaris s’Organizadori podit pigai impinnus bàlidus feti po mèdiu de is dirigentis suus o de personas delegadas a craru po iscritu.

ART.9 – Is comunicatzionis e is reclamus de calisisiat calidadi ant a èssiri leaus in cunsideru chi presentaus po iscritu a s’Organizadori aintru e no a pustis de sa dia de serrada de sa Manifestada.

Po su regulamentu cumpletu, sa bèndida, is costus e s’assinnadura ligi innoi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.