Biddanoa ‘e Tulu: avisu pùblicu INCLUDIS

Fait a intregai dimanda po fai tirocìnius de inclusioni in traballus po genti cun disabilidadi.
Podint intrai a is progetus de inclusioni sotziali e de traballu chi funt in s’avisu “INCLUDIS” totu sa genti chi non traballat e chi s’aciapat in una de custas cunditzionis:
– cun disabilidadi arreconnota cunforma a s’art. 3 de sa L. 104/92 mm.ii. afatantis;
– cun strobbu mentali o in campu autìsticu in càrrigu a is Tzentrus de Saludi Mentali (o a su Servìtziu de Neuropsichiatria Infantili candu minorennis) mancai non tèngiant sa certificatzioni chi est in s’art. 3 de sa L. 104/92 mm.ii. afatantis;
– cun disabilidadi mentali e/o psìchica in càrrigu a is servìtzius sòtzius sanitàrius specialìsticus cunventzionaus. Acontessendi minorennis, cussus ant a depi tenni 16 annus fatus e ai acumpriu is òbrigus de istrutzioni. Po ndi sciri de prus tocat a prengontai a s’ufìtziu de s’assistenti sotziali, su martis de is 9 oras a sa 1 de mangianu e de is 3 a is 5 de merii.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.