Coop. “Le 3 fate” – Servìtzius turìsticus

Sa Cooperativa “Le Tre Fate” nascit in su 2003 cun s’iscopu de promòviri is Servìtzius Turìsticus in su territòriu de Sàdili. Gestit s’Ecomuseu de is Abbas de Barbàgia e s’interessat fintzas de propònniri e organizai eventus e manifestatzionis siat po is sadilesus siat po totu cussus chi, lòmpius a Sàdili, ddui ant lassau su coru.
Sàdili est de sèmpiri logu nodiu po su spantu de is Grutas Is Janas e po su Centru Stòricu, logu ricu de abba e firmu in su tempus, cun is strintixeddus de perda e is domus antigas chi s’incrarant in su birdi.
Sa Coop. “Le Tre Fate” tenit sa punna de mustrai a su stràngiu calincuna cosa in prus, chi ddi lessit s’arregodu de una bidda màgica, po ndi pòdiri intèndiri is saboris e is fragus, po nd’allogai is contus e sa traditzioni.

 

Itineràrius Urbanus

PANORAMAS E BÌCULUS

Totu a longu de custu itineràriu, su stràngiu at a intrai in su coru de su Centru Stòricu de Sàdili, innui at a connòsciri sa bellesa de is usàntzias antigas e sa mannesa de sa natura totu a ingìriu. Strintòrgius de perda e afaciadas de domus antigas s’incrarant de repenti in bistas ampras de totu sa baddi. Sa mellus manera po si nci atzuvai in su passau spantosu de una biddixedda barbaxina.

Durada:  40 min.
Dislivellu: 40 m.
Dificurtadi: fàcili meda.
Costu: 6,00 € mannus – 4,00 € piciocheddus (de 4 a 11 annus)

Cascata di San Valentino e Mulino ad acqua
Su Mulinu e sa cascada de Santu Valentinu

IS BIAS DE S’ABBA:

S’itineràriu ponit in craru sa tipicidadi de custu centru de sa Barbàgia, Sàdili, innui sa natura est ancora sana e is costumàntzias antigas s’allogant sintzeras in is sèculus. Eus a iscobèrriri medas bellesas istòricas, archeològicas e paesagìsticas, chi s’allogant in una bidda innui erritzolus e mitzas donant vida a “Su paradisu abbau”.

Durada:  1 h.
Dislivellu: 40 m.
Dificurtadi: fàcili meda.
Costu: 6,00 € mannus – 4,00 € piciocheddus (de 4 a 11 annus)

Itineràrius Extraurbanus

S’ÀNDALA DE IS JANAS

Totu a longu de custu itineràriu eus a abarrai spantaus po sa maja e sa bellesa de sa natura. A bortas custa bellesa si fait mistèriu, e tandus padentis, grutas e arturas si fùrriant in abbitu de èsseris fantasiosus, a bortas bonus, a bortas tirriosus e vengosus. Sa lòmpida de custu percursu est su bellu monumentu naturali de “Su Stampu ‘e Su Turnu”.

Durada:  1 h.
Dislivellu: 130 m.
Dificurtadi: fàcili.
Costu: 6,00 € mannus
4,00 € piciocheddus (de 4 a 11 annus)

 

S’ÀNDALA DE IS CARBONÀRGIUS

De su padenti misteriosu de Margiani Ghiani a is paesàgius càrsicus ammaliosus, eus a iscobèrriri is atividadis produtivas diferentis chi faiat s’òmini in su tempus passau, e nd’eus a analizai is isvilupus e is assimbillus cun sa traditzioni e cun sa natura spantosa totu a ingìriu.

Durada:  30 min.
Dislivellu: 20 m.
Dificurtadi: fàcili meda.
Costu: 6,00 € mannus
4,00 € piciocheddus (de 4 a 11 annus)

PERCURSU NIGOLA

Su piessìnniu de custu percursu est sa “Scala ‘e Nigola”, unu mori strintu e in pigada innui est òbbrigu a passai po lòmpiri a su pranu. Passendi ananti de rocas artas e deretas caminaus sentza de pòdiri sighiri àndalas o moris sinnaus, ma feti ingiriaus apetotu de sa natura aresti, sinnalada de sèmpiri de rocas dolomìticas imponentis, de padentis carcus de ìlixi e de arriixeddus crarus e friscus, prenus de istrumpus. Is pagus arrastus de sa presèntzia umana in su tempus passau si ndi scerant a lèbiu a lèbiu in mesu de su matedu, chi s’ammostat in totu su spantu e sa mannesa sua.

Durada:  2h.
Dislivellu: 140 m.
Dificurtadi: mesana (atraessu de perdaxus foras de mori).
Costu: 6,00 € mannus
4,00 € piciocheddus (de 4 a 11 annus)

Oràrius de servìtziu

– Oràrius de obertura gruta “IS JANAS”:

De su 1 de MAJU a su 30 CABUDANNI *:

MENGIANU       ->   De is 10:00 a is 13:00 (ùrtima abbisita a is 12:30)
MERI’ ->   De is 15:00 a is 18:00 (ùrtima abbisita a is 17:30)

* In is àteras diis de s’annu, is abbisitas s’ant a fàiri tzerriendi a su nùmeru: 320/6253278.
Is operadoris s’ant a agatai ònnia dia de s’annu (de is 10:00 a is 13:00 e de is 15:00 a is 18:00) in s’INFOPOINT, postu in bia Grazia Deledda, in su centru abitau de Sàdili.

 

Scedas a pitzus de is costus