Àndalas

andalas

Po chini tenit gana de iscobèrriri unu orrogheddu de Sardigna e de connòsciri po una dì sa famada ospitalidadi de sa genti de s’ìsula; po chini ddu bolit fai chena de orrùiri in is sòlitus logus comunus, ANDALAS est sa mellus ocasioni.  Nàscia 18 annus a oi e abarrada bia gràtzias a su sucessu chi at tentu e a su traballu de medas voluntàrius, sa manifestatzioni est andada ainnantis po sa fòrmula ùnica chi at tentu e chi imoi est connota foras de is làcanas de s’ìsula e spantat a is chi bolint fai un’esperièntzia diversa in su coru de sa Sardigna. Cun totu chi siat sèmpiri crescendi in s’organizatzioni, ANDALAS donat ancora s’idea a chini ddoi pigat parti de s’agatai in logu de domu, in un’atòbiu non previdiu ne aprontau, chi rendit praxili sa novidadi e s’iscoberta. Dònnia annu s’esperièntzia est ùnica e is chi dda torrant a fai s’annu infatu si faint acumpangiai de atrus amigus po si gosai su sabori de sa Sardigna prus pagu connota ma prus bera e sintzilla. Sa manifestatzioni dd’organizat unu comitau nàsciu e gestiu de sei, cun una parti de is cumponentis chi nd’at fatu sa stòria, non tenit iscopu de lucru e sa cuota de partecipatzioni serbit po pagai is ispesas de organizatzioni e po promòviri is atividadis. Su tanti chi sorbat benit donau a Entis o assòtzius chene iscopu de lucru chi traballant in su setori sotziali, sanitàriu e ambientali. Sa passillada lompit finas a Frùmini (Frumindosa) e si proponit de fai connòsciri e tutelai unu de is ecosistemas prus ispantosus e delicaus de s’ìsula. Prus che una passillada in su monti est una escursioni e ndi sighit totu is arrègulas: tocat a èssiri allenaus, a portai crapitas bonas po caminai in su monti (crapitas de trekking) e una bella scorta de abba. Su percursu ddu podit fai chini totu s’agatit in cunditzionis fìsicas bonas, perou ddoi at medas pendèntzias e su gùturu de Frumindosa est isderrumbau e in betada meda.

Sceti chini pigat parti a s’escursioni at a pòdiri gosai in totu e po totu de su pràngiu, nd’at a pòdiri apressiai sa simplesa e sa buntadi. Unu pràngiu tìpicu de monti organizau in s’umbra de unu padenti seculari de castàngia, a sa manera de unu “slow food” innui s’oferint  is produtus de sa cogina pòbora locali. Est un’ora chi si passat in cumpangia, s’ora chi serrat sa passillada e oberit sa festa. Su comitau est obertu a totu is chi ddoi bolint pigai parti, cosa chi ant fatu medas de is escursionistas de is primus annus chi imoi funt in su comitau. Ònnia annu serbint ghias, coxineris po fai su pràngiu, collaboradoris po sparsinai su materiali publicitàriu, genti chi agiudit in is parchègius. Totu is cumponentis de su comitau ponint sa cuota. Sa manifestatzioni no at mai pediu dinai pùblicu ma si bivit de is adesionis de is chi  pigant parti e representant in totu e po totu una comunidadi de genti chi tenit a cura su terrìtoriu cosa sua.

Comenti chi andit, su de arriciri genti meda su 13 de austu in Frùmini est sèmpiri una festa; est unu fiotu de genti chi s’atòbiat in Barbàgia e donat unu contributu a sa manifestatzioni, ponendusì sa mallieta, faendi s’escursioni, gosendusì su pràngiu. Est totu genti chi s’acòstiat a Frùmini e nd’apressiat su grandu valori ambientali, chi detzidit de amparai custu culungoni incantosu de Gennargentu e chi ant a torrai de amigus. Mancai de innoi a unus cantus annus, ma ant a torrai.

[www.andalasseulo.com]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.