Nuradda. Determinatzioni n. 101 de su 19/04/2019. Apariciamentu de is atòbius de “Su Maju de is Lìburus”.

Advertisements

Nuragus. Ordinàntzia n. 3/2019. Inditus po sa coltivatzioni e sa bèndida de sa faa.

 COMUNU DE NURAGUS Provìntzia Sud Sardigna   UFìTZIU DE SU SìNDIGU ORDINàNTZIA N° 03/2019 Ogetu: AMPARU DE IS TZITADINUS CHI SÙNFRINT DE FAVISMU. INDITUS PO SA COLTIVATZIONI E SA BÈNDIDA DE SA FAA IN SU TZENTRU ABITADU E IN SU SARTU DE SA BIDDA.   SU SÌNDIGU POSTU CA: su favismu est una maladia antimada … Continue reading Nuragus. Ordinàntzia n. 3/2019. Inditus po sa coltivatzioni e sa bèndida de sa faa.

Serri. Avisu formatzioni lista de impresas po s’amparu de su territòriu comunali.

COMUNU DE SERRI Provìntzia de Casteddu Setori Tècnicu AVISU PÙBBLICU PO SA FORMATZIONI DE UNA LISTA DE IMPRESAS AGRÌCOLAS PO DONARI S’AFIDAMENTU DE SU SERVÌTZIU DE AMPARU DE SU TERRITÒRIU COMUNALI PERI SA STÌPULA DE UNA CONVENTZIONI, SEGUNDU S’ ART. 15 DE SU D.LGS n. 228/2001. Su Comunu de Serri po assigurari s’amparu e su … Continue reading Serri. Avisu formatzioni lista de impresas po s’amparu de su territòriu comunali.

Nuradda. Sighint is atòbius NPL po mammas e pipius.

Unu bellu atòbiu eus fatu, custu merì, in sa scola de s’infàntzia de Nuradda po sa presentatzioni de su calendàriu de “Nati per leggere - Nati per la musica 2019”. Su Sportellu linguìsticu comunali e sa Biblioteca comunali ant cumbidadu is mammas e is pipius a unu merì de ciaciarras, contus e de lìburus spassiosus … Continue reading Nuradda. Sighint is atòbius NPL po mammas e pipius.