Ìsili: Ordinàntzia n.1/2019

 

ordinantzia 1

ordinantzia 2

Advertisements

“Mi ddu imparas su sardu?” S’Unioni Sarda provat a arrespùndiri

Custu mengianu (cenàbura, 18 de gennàrgiu 2019) est bessiu unu bellu articuleddu in s’Unioni Sarda chi chistionat de nosu. Manuela Arca, giornalista sèmpiri atenta a is chistionis de su mundu culturali sardu e chi medas bortas s’est ocupada de is cunditzionis de sa lìngua sarda in su mundu de oi, provat a acrarai su stadu de sa lìngua sarda po su chi pertocat s’oferta de formatzioni.

Sa pregunta est fàcili fàcili: Po imparai a fueddai e scriri in sardu, a innui potzu andai? A cali scola mi potzu iscriri? Chi sa lìngua in chistioni fessat s’inglesu, su francesu o su spanniolu sa sceda iat a èssiri dereta e simpri, ca de cursus po imparai lìnguas stràngias si nd’agatat de ònnia genia, de ònnia prètziu, de calichisiat livellu, cun insenniantis berus o virtualis, de atobiai faci po faci o de ingòlliri in busciaca po ndi ddus fai bessiri a pagheddus, imoi faendi sa fila anca de su dutori, imoi sètzius in corriera, imoi in domu, acanta de sa ziminera a pusti cena. Po su sardu sa chistioni no est aici fàcili, ma sa nova bona est ca is ideas funt medas e is resursas umanas ancora giòvunas e ativas.

Gràtzias a Manuela Arca e a s’Unioni Sarda.

img-20190118-wa0008-e1547808103237.jpg

 

Sàdili: rennou e inghitzu Pranus Personalizaus

162/98 – Scadèntzia 15.03.2019 – PRANUS PERSONALIZAUS IN AGIUDU A PERSONAS CUN DISABILIDADI GRAI. AVALORAMENTU DE IS PRANUS ATIVUS A SU 31.12.2018 E INGHITZU DE PRANUS NOUS

PRÒROGA E AVERIGUADA DE IS PRANUS ATIVUS A SU 31.12.2018 Si informant is tzitadinus titularis de pranus personalizaus, ca sa RAS, cun nota n. 11555 de su 17.12.2018, at comunicau ca sa G.R. cun seduta de su 21.11.2018 at deliberau:

• “de donai sighida de su 01.01.2019 a is pranus personalizaus ativus a su 31.12.2018 e de stabilèssiri ca is pranus personalizaus de ativai a nou in su 2019 ant a inghitzai de su 01.05.2019”

• de stabilèssiri, cunformas a is pranus ativus a su 31.12.2018, ca custus ant a èssiri averiguaus aintru is primus tres mesis de s’annu 2019, cun s’agiornamentu de sa scheda sotziali, de s’ISEE 2019 e anca serbat de sa scheda sanitària, inghitzendi de su 01.05.2019 Sa certificatzioni noa s’at a presentai a s’ufìtziu servìtzius sotzialis aintru de su 15.03.2019

ATIVATZIONI PRANUS PERSONALIZAUS NOUS

S’informant is tzitadinus reconnotus portadoris de handicap in cunditzioni grai, segundu s’art. 3 comma 3 Lei n. 104/92, e in possessu de certificatzioni, finas provisòria, a su 31.12.2018, interessaus a s’aprontadura de PROGETUS NOUS de pranus personalizaus, segundu sa Lei n. 162/98, ca podint presentai dimanda, segundu is mòdulus in acàpiu a custu avisu, in su Servìtziu Sotziali de su Comunu aintru e no a pustis de su 15.03.2019. Is pranus ativaus a nou ant a inghitzai de su 01.05.2019

Ligi innoi su bandu cumpletu de su comunu

“La semina”. Atòbius de formatzioni e laboratòrius apariciadus de su Festival Tuttestorie.

LA SEMINA Festival Tuttestorie 2019 in sardu.jpgLA SEMINA 2019 in sardu2.jpgLA SEMINA in sardu3.jpgLA SEMINA 2019 in sardu4.jpgLA SEMIN in sardu 5.jpgLA SEMINA 2019 in sardu 6.jpgLA SEMINA 2019 in sardu7.jpgLA SEMINA 9.jpgLA SEMINA .jpg

locandina la semina 2019 in sardu

locandina la semina 2019

 

Geroni: presentada de su progetu “In volo sulle Giare”

copertina-facebook-in-volo-sulle-giare

Su PARC – Paleo-Archeo Centro de Geroni presentat su progetu “In volo sulle Giare”

Cenàbura, s’8 de freàrgiu de su 2019

Su Putzu Nuràgicu de Santu Antine non tenit prus secretus. Passaus prus de 40 annus, is telecàmeras funt arrennèscias a nci calai a fundu de su putzu po ndi fai bessiri a pillu agiornamentus de grandu interessu.

Gràtzias a su progetu “In Volo sulle Giare” su PARC s’est fruniu de ainas chi permitint de ofèrriri una bisioni arrennoada cun imàginis aèreas a 360 gradus e cun s’impreu de visoris po sa realidadi imersiva. Vìdeo e imàginis chi faint gosai de su putzu e chi permitint de reprodùsiri sa calada fintzas a ndi tocai su fundali sciustu de àcua lìmpia e crara.
In prus, funt a disponimentu ainas e programas educativus po is abbisitadoris, cun atentu particulari po is prus piticus.

Programa de sa gerronada
Mengianu
Relatadoris:
Soddu Roberto – Sìndigu de Geroni
Chiara Pilo – Suprintendèntzia po is Benis Archeològicus de su Sud Sardigna
Luigi Sanciu – Diretori scientìficu de su museu e consulenti po su progetu
Anna Maria Ardu – Archeòloga consulenti po su progetu
Gianni Alvito – Cordinadori de is ripresas, faidura de su vìdeo e produtu multimediali
Maria Giuseppina Scorrano –
Michele Zucca – Presidenti Giunone Soc Coop, Responsàbili servìtzius didàticus

Buffet

Merì:
Passillada ghiada a su cùcuru
Prova de is visoris e presentada de is atividadis didàticas

Info:
parcgenoni@gmail.com

+39 339 16 76 863

Serri. Festa de Santu Antoni e de Santu Serbestianu.

Santu Antoni.jpg

Ocannu puru eus a afestari a Sant’Antoni e a Santu Srebestianu!

De sighida, su programma de is festas:

Mèrcuris, 16 de gennàrgiu

  • a is 5 e mesu de merì (h. 17:30): Santa Missa;
  • a is 6 e mesu de merì (h. 18:30): beneditzioni e alluidura de su foghidoni in sa pratza de Santu Antoni.

Giòbia, 17 de gennàrgiu

  • a is 4 mancu unu cuartu de merì (h. 15:45): vèspurus;
  • a is 4 de merì (h. 16:00): Santa Missa in sa cresiedda de Santu Antoni. Pustis processioni in is bias de sa bidda.

Sàbudu, 19 de gennàrgiu

  • a is 5 e mesu de merì (h.17:30): Santa Missa;
  • a is 6 e mesu de merì (h. 18:30): beneditzioni e alluidura de su foghidoni in su cruxeri intra bia Regina Margherita e bia Umberto I.

Domìnigu, 20 de gennàrgiu

  • a is 4 mancu unu cuartu de merì (h. 15:45): vèspurus;
  • a is 4 de merì (h. 16:00): Santa Missa in sa cresiedda de Santu Antoni. Pustis processioni in is bias de sa bidda.

Bonas festas a totus e a atrus annus!