Avisus de su Comunu

Sàdili: rennou e inghitzu Pranus Personalizaus

Sàdili: aprobu programa triennali de is òperas pùblicas 2019/2021

Sàdili: atzionis po su deretu a s’istùdiu 2018

Sàdili: unu bandu po su Bonus ìdricu

SÀDILI: impinnu de ispesa po su progetu termali antzianus

SÀDILI: determinatzioni n. 155 Progetu termali 2018

Sàdili: servìtziu de Carta de Identidadi Eletrònica

Bandu Bonus Formatzione 2014 – iscadèntzia su 05.08.2014

po is istudiantis de is iscolas primàrias (bonus de formatzione de 80 èuros) e segundàrias de primu e segundu gradu (bonus de formatzione po mèritu)

LIGI SU BANDU

Iscàrriga is mòdulus de domanda

Bandu po s’abbatimentu de is costus de trasportu po istudiantis pendularis

de is iscolas segundàrias de segundu gradu A.S. 2012/2013. Scadèntzia po sa presentatzioni de is domandas: 15 DONNIASANTU 2013 PARIS CUN SA DOMANDA TOCAT A PRESENTAI SA TZERTIFICATZIONI ISEE 2013 NON PRUS ARTA DE €. 20.000,00

LIGI SU BANDU

 

Bandu PISL po sa presentatzioni de domandas po su microcrèditu

Ligi su bandu in sardu e in italianu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.