Avisus de su Comunu

Avisu de cuntzurtu pùblicu Pianu Anticorrutzioni

Detèrmina n. 185 de su 18/12/2019

Detérmina n. 183 de su 17/12/2019

Sàdili: sutascritu su “Manifestu de sa comunicatzioni chentz’e tìrria”

Sàdili: finantziamentu po is bias turìsticas

Oberit su sportellu Sarcidanu-Barbàgia de Seulu-Sarrabus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.