Avisus de su Comunu

Ìsili: Ordinàntzia n.1/2019

Ìsili: Bonus comunali po is ùrtimus nàscius

Ìsili: is atòbius de “Abetendi Paschixedda”

Ìsili: contributus contras a is impeditzus architetònicus

Ìsili: coru Sarcidanesu po su Fèstival de Scièntzia 2018

Ìsili: Contributus econòmicus po is atividadis de assòtzius 2018

“Festival de sa scièntzia”, de Casteddu a su Sarcidanu

Ìsili: presentada de su progetu ispirau a “Maria di Ìsili” de Cristian Mannu

Ìsili: Festa de su patronu Santu Sadurru

Ìsili: arregorta de olia in su territòriu comunali

Ìsili: determinatzioni n. 117 de su 9 de ladàmini

“Chi essi tentu unu disìgiu mannu…”: prontus po Tuttestorie 2018!

 

 

Avisu pùblicu contributos istudiantes 2015

avisu pùblicu contributos istudiantes

Avisu de trasferimentu de is ufìtzius demogràficus de su Comunu de Isili

AVISU DE SU 17-09 AVISU DE SU 17-09

Bandu po is contributus in agiudu de is domus de pesoni
Iscadèntzia su 20/06/2014

Ligi e iscàrriga su bandu

Mòdulu po sa domanda

Atòbiu informativu po progetus operativus de imprenditorialidai comunali

Mèrcuris, su 25 de cabudanni de su 2013

a is 17.00 in s’Aposentu de su Consillu de su Comunu

s’at a fai un’atòbiu informativu po is chi funt interessaus a pediri finantziamentus po impresas piticas e mesanas; s’at a donai prus atentzioni a is giòvunus, a is fèminas e a is imprendidoris nous. Is setoris de interessu funt:

1) nolègiu, agentzias de biàgiu, servìtzius de agiudu a is impresas;

2) servìtzius de allògiu e de ristoratzioni;

3) cumèrciu in detàlliu (chi non siat de màchinas e de motos)

Is domandas s’ant a pòdiri presentai de su 17 de cabudanni a su 31 de mesi de idas de su 2013

Po ndi sciri de prus càstia su manifestu

Contributus po is domus a pesoni – Scadèntzia su 19/09/2013

Ligi su bandu e iscàrriga su mollu de domanda in su situ de su Comunu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.