C.E.A.S. DE GERONI

CEAS de su Comunu de Geroni

Unu logu obertu po totus, po sa cultura s’economia e sa sustenibilidadi

Cusciéntzia

S’educatzioni ambientali e sa promotzioni de sa cultura e de s’economia de sa sustenibilidadi funt arreconnotas apetotu comente unu impìnniu tzivili e un’oportunidadi de benèsseri chi ponit paris totu is atoris sotzialis de unu territòriu. Totus seus interessaus a agatai in manera cumpartzia is obietivus, is istrategias, is fainas prus de importu po favorèssiri s’integratzioni intre atividadis de informatzioni, de educatzioni, de formatzioni a sa sighia e de partecipada, chi potzant crèsciri sa cusciéntzia de is tzitadinus e tènniri un’efetu bonu a pitzus de sa calidadi ambientali, de sa cuncòrdia sotziali, de su beni istari de is comunidadis nostas fàcias a un’isvilupu sighiu e sustenìbili, fintzas cunformas a is printzìpius e a is obietivus de s’Agenda 2030 de is Natzionis Unidas, de s’Istrategia natzionali po s’Isvilupu Sustenìbili aprobada in su 2017 e de s’Istrategia regionali chi nd’est sighia e chi s’at a acrarai mellus aintru de su 2022.

Punnas

Tenendi in cunsideru sa connosciéntzia e s’esperiéntzia achisias, sa cooperativa nosta bolit pònniri in pràtiga in sa proposta sua totu is cuncetus printzipalis de s’educatzioni a sa sustenibilidadi chi in dì de oi funt arreconnotus a livellu internatzionali, natzionali e regionali. Prus che totu, pensaus chi s’atividadi educativa depat punnai a unu “isvilupu” ambientali, sotziali e econòmicu chi siat sustenìbili e cuscientziosu, cuncordau e cumpartziu. Po lòmpiri a custu tocat a ndi pesai un’atzioni educativa chi abarrit e siat trasversali, chi lìgiat sa realidadi locali e globali in manera olìstica, chi pighit in grandu interessu is sistemas de istrutzioni iscolàstica, cun sa sensibilizatzioni de is tzitadinus, sa formatzioni professionali e sa circa metodològica prus noa. Creeus chi siat de grandu importu a ndi pesai un’atzioni educativa capassa de isvilupai connosciéntzias, cumpeténtzias noas, valoris cumpartzius, cuncòrdia sotziali, a profetu de una tzitadinàntzia ativa e de sa créscida de sa responsabilidadi tzivili. 

Comenti nascit su CEAS de Geroni

Is istérridas

Su CEAS de su Comunu de Geroni, chi s’Amministratzioni Comunali at bòfiu cun fortza, nascit cun Deliberatzioni de sa GIUNTA COMUNALI N. 84 de s’11-12-2020 sighendi custus fundamentus:

• Ca s’Educatzioni Ambientali rapresentat un’impìnniu e un’ocasioni chi ponit paris totu is atoris sotzialis, chi a livellus e cumpeténtzias diferentis definint obietivus, istrategias, fainas chi ndi pesint atividadis integradas de informatzioni, educatzioni e formatzioni capassas de donai profetu a sa calidadi ambientali e a s’isvilupu de sa sotziedadi nosta.

• Ca s’Educatzioni Ambientali prus che totu punnada a sa sustenibilidadi rapresentat un’educatzioni sighia e globali chi interessat s’istrutzioni iscolàstica, sa sensibilizatzioni de is tzitadinus, sa formatzioni professionali, sa circa; un’educatzioni chi fait crèsciri connosciéntzias, valoris, fainas, est a nàrriri chi format sa tzitadinàntzia ativa e sa responsabilidadi tzivili.

• Ca su Ministériu de s’Ambienti at promòviu s’isvilupu de unu Sistema Natzionali po sa Formatzioni, s’Informatzioni e s’Educatzioni Ambientali (IN.F.E.A), unu coordinamentu ampru e capassu de s’adatai po garantiri is passàgius e integratzionis chi abbisòngiant intre interventus localis e fainas globalis, intre polìticas localis e isceberus guvernativus, intre s’impìnniu de is tzitadinus e cussu de is amministratzionis.

• Ca intre is finalidadis de su Sistema IN.F.E.A Natzionali (Informatzioni, Formatzioni, Educatzioni Ambientali) ddui est cussa de ispainai in su territòriu istruturas de informatzioni, formatzioni e educatzioni ambientali.

• Ca is logus istratégicus de custu Sistema funt is Laboratòrius Territorialis po s’informatzioni e s’educatzioni ambientali e/o is Tzentrus de Educatzioni Ambientali e Sustenibilidadi (C.E.A.S.), is Tzentrus de esperiéntzia e is Tzentrus de coordinamentu regionalis e provintzialis, chi òberant in su territòriu pròpriu e a su matessi tempus faint a càmbia de esperiéntzias, ndi pesant atividadis comunas, traballant impari e cun su mundu de sa circa, de s’amministratzioni, de sa polìtica e de s’impìnniu po s’ambienti, faendi unu traballu de retza.