Seulu: votu domiciliari po is Eletzionis de su 24 freàrgiu

0001 (1).jpg

Advertisements

Stersili. Contributus po su deretu a su stùdiu.

Esterzili.jpg

COMUNU DE STERSILI

 

CONTRIBUTUS PO SU DERETU A SU STÙDIU  

BUSSA DE STÙDIU REGIONALI – A.S. 2017/2018 (L.R. 5/2015) BUONU LÌBURUS – A.S. 2018/2019 (ART. 27 L.448/1998) BUSSA DE STÙDIU NATZIONALI – A.S. 2018/2019 (D. LGS. 63/2017) 

A V I S U 

Si fait sciri a totu sa popolatzioni ca funt ativus custus interventus po su deretu a su stùdiu po iscentis chi tenint unu nùcleu familiari chi presentat unu indicadori de sa situatzioni econòmica ecuivalenti (I.S.E.E.) Prus bàsciu o paris a € 14.650,00, segundu su D.P.C.M. n° 159/2013.

1. BUSSA DE STÙDIU REGIONALI – A.S. 2017/2018

Po is iscentis de is iscolas pùbblicas primàrias e segundàrias e primu e de segundu gradu (foras is iscentis chi ant giai pigadu su 2017). 

2. BUONU LÌBURUS – A.S. 2018/2019 

Po is iscentis de is iscolas segundàrias de primu e de segundu gradu.

3. BUSSA DE STÙDIU NATZIONALI – A.S. 2018/2019 

Po is iscentis de is iscolas segundàrias de segundu gradu.

COMENTI SI PRESENTAT SA PREGUNTA

Podint presentari sa pregunta a s’ufìtziu de su Protocollo de su Comunu de residèntzia INTRA SU 09.01.2019, is babbus e is mammas, su rapresentanti legali de s’iscenti o su pròpriu iscenti chi tenit Prus de 18 annus, compilendi su follu e alliongendi custa documentatzioni: 

1. fotocòpia de s’atestatzioni ISEE in cursu de valididadi, coment narat su DPCM n.159/2013; 

2. fotocòpia de su documentu de reconoscimentu de su chi Fait sa pregunta in cursu de valididadi; 

3. scontrinus, ricevutas, faturas chi cumproant sa spesa de is lìburus (sceti po su buonu po is lìburus). 

INFORMATIVA PRIVACY 

Po cantu pertocat su procedimentu po s’erogatzioni de sa Bussa de studiu natzionali tocat a castiari s’informativa de su MIUR po s’atributzioni de is Voucher IoStudio 2017 a custu link: Informativa privacy MIUR pubblicadu in su situ:https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher e trasmìtia a sa Regioni cun nota Prot. MIUR n. 2822 de su 14 de làmpadas 2018. 

 INFORMUS 

Is follus de imperai funt a disponimentu in su situ de sa Regioni Sardigna: www.regione.sardegna.it, o in su situ de su Comunu de Stersili: http://www.comune.esterzili.ca.it o in s’Ufìtziu Sòtziu – Culturali

Po crarimentus:
Ufìtziu Sòtziu – Culturali 

Dis e oràrius de abertura: de su lunis a su cenàbura de is 11 a sa una de mengianu (h. 11:00 – 13:00)

Telèfunu: 0782/55323 int. 10
E-mail: servsociali@comune.esterzili.ca.it 

 

Stersili, 27.12.2018 

SU RESPONSÀBILI DE S’ÀREA

Cucca Fernando 

Sarcidanu-Barbàgia de Seulu: Unu percursu de formatzioni cun su Progetu I.T.A.C.A.

Est bessiu s’avisu pùblicu de cuncursu po su sceberu de is candidaus chi ant a pòdiri pigai parti a su percursu de formatzioni de su Progetu “I.T.A.C.A. – Integrazione, Turismo, Ambiente, Commercio, Agroalimentare”

Su progetu, finantziau in parti cun su POR FSE 2014-2020 de sa Regioni Autònoma de Sardigna, in parti cun resursas de su Fundu Sotziali Europeu, est promòviu e ghiau de s’IPSAR Istitutu Professionali de Stadu de Tortolì, paris cun SOS srl e su GAL Sarcidanu Barbàgia de Seulu.

Ita est “I.T.A.C.A.”?

Unu percursu de formatzioni, consulèntzia e assistèntzia tènnica po sa nàscida de impresa e traballu autònomu in su setori de s’Agrifood e de su Turismu e benis culturalis e ambientalis. Su percursu formativu at a èssiri partziu in 3 editzionis e ddui ant a pigai parti in totu 60 scientis, 27 fèminas e 33 òminis. Is tres sedis ant a èssiri Iscroca, Arroli e Sàdili, e po ònnia percursu s’ant a fàiri 180 oras in totu, partzias aici: 90 oras de formatzioni in àula, 30 oras de consulèntzia, 60 oras de assistèntzia tènnica individuali.

Is cumpetèntzias de arriciri:

 • cummèrciu in lìnia e inglesu cummerciali
 • pranu de comunicatzioni de una sienda: su marketing e s’abilesa de impreai beni is tennologias de is sotziedadis de informatzioni
 • canalis de finantziamentu po ndi pesai una sienda
 • ainas de anàlisi de su cuntestu de arreferimentu: possibilidadi, potentzialidadis, cuncurrentis, acòrdius imprenditorialis
 • impreu de sa tènnica de team building po furriai grupus de interessu in cumpangias sotzietàrias
 • avaloramentu de s’abbilesa e de is capassidadis de onniunu
 • formas sotzietàrias
 • cumpetèntzia digitali punnada a su cummèrciu (marketing)
 • organizatzioni e gestioni de s’impresa
 • ainas de anàlisi de su mercau e ponidura de su produtu/servìtziu pròpriu in su cuntestu regionali natzionali e internatzionali
 • acraramentu e isvilupu de s’idea pròpria, de sa nàscida a su progetu
 • cumprimentus burocràticus

Rechisitus po intrai in is cursus:

Ònnia percursu est punnau a 20 sugetus, intre cussus 9 fèminas, chi tèngiant custus rechisitus:

 • àiri cumpriu 18 annus
 • èssiri disocupaus, traballadoris in CIGS, ASPI e mobilidadi
 • èssiri residentis in unu de is Comunus de su GAL Sarcidanu Barbàgia de Seulu (Iscroca, Stersili, Geroni, Gergei, Ìsili, Làconi, Mandas, Nuragus, Nuradda, Nurri, Arroli, Sàdili, Serri, Seui, Seulu, Biddanoa ‘e Tulu)
 • tènniri sa licèntzia de iscola mèdia prus unu Atestau de Calìfica de Operadori Professionali o puru su Diploma de Iscola superiori
 • tènniri esperièntzia in is setoris de referimentu
 • connoscèntzia de s’inglesu (Livellu A1) e de is ainas informàticas simpris

Scadèntzia de is dimandas:

Sa dimanda po pigai parti s’at a pòdiri presentai de s’8 de gennàrgiu a s’8 de freàrgiu 2019, aintru de is 13:00

Sceberu de is candidaus:

 1. esàminu de sa documentatzioni presentada po averiguai su possessu de is rechisitus;
 2. test a sceda mùltipla punnau a averiguai is connoscèntzias simpris de cultura generali, informàtica e inglesu
 3. test psicoatitudinali e motivatzionali
 4. collòchiu punnau a averiguai s’interessu efetivu a pigai parti in su percursu e in s’isvilupu de sa professionalidadi e de su progetu de impresa chi si tenit po su benidori.

Po sa formatzioni de sa graduatòria, in casu de puntègiu e cunditzionis paris at a andari a innantis su candidau/ada cun prus antzianidadi de disocupatzioni e in casu chi abarrit sa paridadi at a pretzèdiri su candidau prus giòvunu.

Is seletzionis s’ant a fàiri in Ìsili. Sa partecipatzioni est  gratùita e sa frecuèntzia est òbbrigu fintzas a s’80% de is oras.

Is discentis ant a otènniri su materiali didàticu pretzisu po is letzionis teòricas e pràtigas.

Po ndi sciri de prus, ligi su bandu cumpletu innoi

Po s’iscritzioni, scàrriga custa domanda_di_iscrizione_itaca

locandina_corsi_2019_itaca.jpg

Nuragus. Convocatzioni comìtzius po is eletzionis de su 24.02.2019

elezioni-regionali-2018-in-lazio.jpg

Eletzioni de su Presidenti de sa Regioni e de su Consillu Regionali de sa Sardigna de XVI

Domìnigu 24 de Freàrgiu de su 2019

 

CONVOCATZIONI DE IS COMìTZIUS

SU SìNDIGU

BIU su Statutu speciali po sa Regioni Sardigna;

BIA sa lei regionali de su 12 de donniasantu de su 2013, n. 1, “Lei statutària eletorali, segundu s’art. 15 de su Statutu speciali po sa Sardìnnia”;

BIA  sa lei regionali de su 26 de argiolas de su 2013, n. 16, “Apariciamentu amministrativu de su procedimentu e de is votatzionis po s’eletzioni de su Presidenti de sa Regioni e de su Consillu regionali. Càmbius a sa Lei regionali de su 6 de martzu de su 1979, n.7 (Règulas po s’eletzioni de su Consillu regionali)”;

BIA sa lei regionali de su 6 de martzu 1979, n. 7, “Règulas po s’eletzioni de su Cunsillu regionali”;

BIU su decretu de su Presidenti de sa Repùbblica de su 30 de martzu de su 1957, n. 361, “Aprovatzioni de su T.U. de is leis chi pertocant is règulas po s’eletzioni de sa Camera de is Deputadus”;

BIU su decretu de su Presidenti de sa Regioni de su 14 de su mesi de idas de su 2018, n. 118, pubblicadu in su Bolletinu ufitziali de sa Regioni autònoma de sa Sardigna n. 56 de su 17 de su mesi de idas de su 2018, chi at aprovadu sa tauleddacun su nùmeru de is sègius chi spetant a donniuna circoscritzioni eletorali;

FAIT SCIRI

ca cun su decretu de su Presidenti de sa Regioni de su 28 de su mesi de idas de su 2018, n. 127, pubblicadu in su Bolletinu ufitziali de sa Regioni autònoma de sa Sardigna de su 10 de gennàrgiu de su 2019, si funt convocadus po sa dì de dòmìnigu 24 de freàrgiu de su 2019 is comìtzius eletoralis po s’eletzioni de su Presidenti de sa Regioni e de su Consillu regionali de sa Sardigna de XVI.

Is traballus de incarreru de is ufìtzius de setzioni ant a incarrerari a is 4 de merì (h. 16:00) de sàbudu 23 de freàrgiu de su 2019.

In sa dì de domìnigu 24 de freàrgiu de su 2019 a is ses e mesu de mingianu (h. 6:30) ant a torrari a incarrerari is traballus e a s’acabu s’at a decrarari aberta sa votatzioni chi at a sighiri finas a is 10 de noti (h. 22:00).

Nuragus, 10.01.2019

                                                                                   SU SìNDIGU

                                                                                  Giovanni Daga

 

S’ELETORI, PO VOTARI, DEPIT PRESENTARI A SU PRESIDENTI DE SÈGIU SA TÈSSERA ELETORALI (O UNU ATESTADU SOSTITUTIVU) E UNU DOCUMENTU DE RECONOSCIMENTU.

Serri. Contributus po su smaltimentu de s’amiantu.

Unknown-1.jpeg

CONTRIBUTU PO SU  SMALTIMENTU DE S’AMIANTU

SCADÈNTZIA 28/02/2019

 

Su Comunu de Serri fait sciri ca sa Provìntzia de su Sud Sardìnnia at pubblicadu su bandu, po sa bogadura de cuntributus po privadus, po traballus de bonìfica asuba de fràigus cun amiantu (L.R. n. 22/2005, Delib. G.R. n. 32/5 de su 04.06.2008) – Annus 2016-17-18.

Sa pregunta de finantziamentu, impari a is documentus pretzisus de alliongiari, at a dèpiri èssiri intregada, a sa Provìntzia de su Sud Sardìnnia, intra sa una (h. 13:00) de su 28 de freàrgiu de su 2019.

Sa documentatzioni, cun totus is inditus e is informus asuba de custa chistioni, si podint agatari e scarrigari in su situ de su Comunu de Serri http://www.comuneserri.gov.it o in su situ de sa Provìntzia www.provincia.carboniaiglesias.it

 

Serri, 14/12/2018

  Su Responsàbili de s’àrea Tènnica

     Laura Pala

Nuradda. Avisu scadèntzia TASI 2018

mem012.jpg

COMUNE di NURALLAO 

Provìntzia Sud Sardìnnia 

 

UFìTZIU TRIBUTUS

 

AVISU SCADÈNTZIA TASI ANNU 2018

 

BIA sa lei 27 de su mesi de idas 2013, n. 147 (Lei de stabilidadi 2014), istituida de sa IUC;

BIU s’art. 1 corriedda 669 de sa lei n. 147/2013 (Pres. Impositivu de sa Tasi);

BIU s’art. 1 corriedda 671 de sa lei n. 147/2013, chi identificat su sugetu TASI;

BIU s’art. 1 corriedda 14 de sa lei n. 208 de su 2015 (Lei de stabilidadi po su 2016) chi pretzetat sa bogadura de sa domu printzipali de sa TASI;

BIU su verbali de deliberatzioni de su Consillu Comunali de Determinatzioni po is Alìcuotas po sa Tassa de is servìtzius Indivisibilis (TASI), annu 2018;

 

SI FAIT SCIRI CA

Intra su 17 DE SU MESI DE IDAS DE SU 2018, dèpit èssiri fatu su versamentu a saldu de sa TASI po s’annu 2018.

Su carculu de s’imposta TASI po s’ùrtima rata s’at a dèpiri fari cun custas alìcuotas:

 • unidadi imobiliari imperada po domu printzipali: esenti;
 • Atrus fòbricus, fràigus riralis e àreas edificàbilis: 0,5 po milla.

S’ufìtziu Tributus est a disponimentu po ònnia informatzioni su lunis, mèrcuris e cenàbura de sa una (h.13:00) a is duas mancu unu cuartu (h.13:45).

Nuradda 10/12/2018

             

                                                        Su Responsàbili de su Servìtziu

                                                                 Dot. Agostino Papale