Biddanoa ‘e Tulu. Deliberatzioni de G.C. n. 6 de su 8/04/2019. Aprovatzioni Pianu po is Paris Oportunidadis.

Advertisements

Biddanoa ‘e Tulu. Eletzionis de su Parlamentu europeu de su 26/05/2019.

ELETZIONIS DE SU PARLAMENTU EUROPEU DE DOMìNIGU 26 DE MAJU   CONVOCATZIONI DE IS COMìTZIUS ELETORALIS   COMUNU DE BIDDANOA ‘E TULU   SU SìNDIGU Bia sa lei 24 de gannàrgiu de su 1979, n. 18, chi chistionat de is normas po s’eletzioni de is membrus de su Parlamentu europeu chi spetant a s’Italia; Biu … Continue reading Biddanoa ‘e Tulu. Eletzionis de su Parlamentu europeu de su 26/05/2019.

Biddanoa ‘e Tulu. Avisu rimbursus spesas de biàgiu po iscentis.

COMUNU DE BIDDANOA ‘E TULU AVISU OGETU: Agiùdus tarifàrius de tìtulus de biàgiu po iscentis, annu scolàsticu 2018/2019 e mesis gennàrgiu e freàrgiu 2019. Sa Lei Regionali n. 48 de su  28.12.2018 (Lei de stabilidadi 2019) e pruschetotu s’art. 5, corriedda 33, previdit unu stantziamentu a s’annu, po is annus 2019-2021, cun sa punna de … Continue reading Biddanoa ‘e Tulu. Avisu rimbursus spesas de biàgiu po iscentis.

Biddanoa ‘e Tulu. Su muru, unu laboratòriu po chistionari de diversidadi e integratzioni.

Ita est sa diversidadi? Ita mi podit donari unu stràngiu? Serbit a fabricari murus?  Martis, su 12 de su mesi de martzu, in sa biblioteca comunali, eus chistionadu de totus custas cosas. Difati, sa bilioteca comunali impari a su sportellu linguisticu de su comunu, ant apariciadu unu laboratòriu de importu mannu cun is piciocus de … Continue reading Biddanoa ‘e Tulu. Su muru, unu laboratòriu po chistionari de diversidadi e integratzioni.

Biddanoa ‘e Tulu. Avisu pùbblicu de seletzioni po is cantieris comunalis.

S’ASPAL SARDIGNA est fendi unu  AVISU PÙBBLICU DE SELETZIONI po s’assuntzioni, cun CCNL de categoria de su setori privadu chi ddi pertocat, de personali A TEMPU DETERMINADU de fari traballari in is CANTIERIS COMUNALIS in su Comunu de Biddanoa ‘e Tulu, in custas cualìficas: N. 1 OPERàIU CAPUSCUADRA; N. 1 OPERàIU CUALIFICADU/ OPERADORI A SA MOTOSEGA; … Continue reading Biddanoa ‘e Tulu. Avisu pùbblicu de seletzioni po is cantieris comunalis.

Biddanoa ‘e Tulu. Po arregodari a Benvenuto Lobina.

S’ARTI POÈTICA E NARRATIVA DE BENVENUTO LOBINA De Maurizio Virdis In sa stòria leterària de sa modernidadi sarda, in su cambiari suu, in is esperimentus suus, unu postu de importu spetat, chentza de nisciuna duda a Benvenuto Lobina. Chi sa produtzioni poetico-lìrica sua si innestat in su surcu de sa traditzioni, finas noedda, de sa poesia … Continue reading Biddanoa ‘e Tulu. Po arregodari a Benvenuto Lobina.