Sarcidanu-Barbàgia de Seulu: Unu percursu de formatzioni cun su Progetu I.T.A.C.A.

Est bessiu s’avisu pùblicu de cuncursu po su sceberu de is candidaus chi ant a pòdiri pigai parti a su percursu de formatzioni de su Progetu “I.T.A.C.A. – Integrazione, Turismo, Ambiente, Commercio, Agroalimentare”

Su progetu, finantziau in parti cun su POR FSE 2014-2020 de sa Regioni Autònoma de Sardigna, in parti cun resursas de su Fundu Sotziali Europeu, est promòviu e ghiau de s’IPSAR Istitutu Professionali de Stadu de Tortolì, paris cun SOS srl e su GAL Sarcidanu Barbàgia de Seulu.

Ita est “I.T.A.C.A.”?

Unu percursu de formatzioni, consulèntzia e assistèntzia tènnica po sa nàscida de impresa e traballu autònomu in su setori de s’Agrifood e de su Turismu e benis culturalis e ambientalis. Su percursu formativu at a èssiri partziu in 3 editzionis e ddui ant a pigai parti in totu 60 scientis, 27 fèminas e 33 òminis. Is tres sedis ant a èssiri Iscroca, Arroli e Sàdili, e po ònnia percursu s’ant a fàiri 180 oras in totu, partzias aici: 90 oras de formatzioni in àula, 30 oras de consulèntzia, 60 oras de assistèntzia tènnica individuali.

Is cumpetèntzias de arriciri:

 • cummèrciu in lìnia e inglesu cummerciali
 • pranu de comunicatzioni de una sienda: su marketing e s’abilesa de impreai beni is tennologias de is sotziedadis de informatzioni
 • canalis de finantziamentu po ndi pesai una sienda
 • ainas de anàlisi de su cuntestu de arreferimentu: possibilidadi, potentzialidadis, cuncurrentis, acòrdius imprenditorialis
 • impreu de sa tènnica de team building po furriai grupus de interessu in cumpangias sotzietàrias
 • avaloramentu de s’abbilesa e de is capassidadis de onniunu
 • formas sotzietàrias
 • cumpetèntzia digitali punnada a su cummèrciu (marketing)
 • organizatzioni e gestioni de s’impresa
 • ainas de anàlisi de su mercau e ponidura de su produtu/servìtziu pròpriu in su cuntestu regionali natzionali e internatzionali
 • acraramentu e isvilupu de s’idea pròpria, de sa nàscida a su progetu
 • cumprimentus burocràticus

Rechisitus po intrai in is cursus:

Ònnia percursu est punnau a 20 sugetus, intre cussus 9 fèminas, chi tèngiant custus rechisitus:

 • àiri cumpriu 18 annus
 • èssiri disocupaus, traballadoris in CIGS, ASPI e mobilidadi
 • èssiri residentis in unu de is Comunus de su GAL Sarcidanu Barbàgia de Seulu (Iscroca, Stersili, Geroni, Gergei, Ìsili, Làconi, Mandas, Nuragus, Nuradda, Nurri, Arroli, Sàdili, Serri, Seui, Seulu, Biddanoa ‘e Tulu)
 • tènniri sa licèntzia de iscola mèdia prus unu Atestau de Calìfica de Operadori Professionali o puru su Diploma de Iscola superiori
 • tènniri esperièntzia in is setoris de referimentu
 • connoscèntzia de s’inglesu (Livellu A1) e de is ainas informàticas simpris

Scadèntzia de is dimandas:

Sa dimanda po pigai parti s’at a pòdiri presentai de s’8 de gennàrgiu a s’8 de freàrgiu 2019, aintru de is 13:00

Sceberu de is candidaus:

 1. esàminu de sa documentatzioni presentada po averiguai su possessu de is rechisitus;
 2. test a sceda mùltipla punnau a averiguai is connoscèntzias simpris de cultura generali, informàtica e inglesu
 3. test psicoatitudinali e motivatzionali
 4. collòchiu punnau a averiguai s’interessu efetivu a pigai parti in su percursu e in s’isvilupu de sa professionalidadi e de su progetu de impresa chi si tenit po su benidori.

Po sa formatzioni de sa graduatòria, in casu de puntègiu e cunditzionis paris at a andari a innantis su candidau/ada cun prus antzianidadi de disocupatzioni e in casu chi abarrit sa paridadi at a pretzèdiri su candidau prus giòvunu.

Is seletzionis s’ant a fàiri in Ìsili. Sa partecipatzioni est  gratùita e sa frecuèntzia est òbbrigu fintzas a s’80% de is oras.

Is discentis ant a otènniri su materiali didàticu pretzisu po is letzionis teòricas e pràtigas.

Po ndi sciri de prus, ligi su bandu cumpletu innoi

Po s’iscritzioni, scàrriga custa domanda_di_iscrizione_itaca

locandina_corsi_2019_itaca.jpg

Advertisements

Cursu de Europrogetatzione

Laboratòriu de Europrogetatzione e Capacity Building “Giovani in Europa”. Iscadèntzia: 1 de cabudanni 2017

sportello in spallaINTRODUTZIONE
Posta in intro de su progetu “Sportello in Spalla”, s’initziativa «Giovani in Europa» bolet donare a is giòvanos de is comunos chi nde faghent paarte, tra 16 e 30 annos, pro mèdiu de atopos partetzipativos cara a cara e a distàntzia, is istrumentos basilares pro presentare a s’Agentzia Natzionale pro is Giòvanos una proposta progetuale in s’àmbitu de is atziones crae 1 e 3 (Settore Gioventù) de su Programma Erasmus+.

Is giòvanos ant a èssere partzidos, segundu su logu, in tres trumas:

A: SEUI, SEULU, SÀDILI E STERSILI

B: ÌSILI, NURADHA, NURAGUS, SERRI, LÀCONI GERGEI, GERONI, MANDAS, SCROCA

C: NURRI, ARROLI, BIDDANOA ‘E TULU

Sa prima parte de su cursu s’at a fàghere cara a cara e at a èssere torrada a repìtere in ognuna de is 3 trumas de is comunos individuados. Is argumentos afrontados in sa prima parte de su laboratòriu ant a èssere: *Is fases de sa vida de unu progetu; *PCM (Project Cycle Management); *Su mètodu GOPP (Goal Oriented Project Planning); *Youth on the move; *Su Programma Erasmus+ (cun focus sub rais Atziones Crae 1 e 3 de su setore gioventude); *Iscritzione a ECAS e rechesta de su còdighe PIC; *su budget; *Chirca e costitutzione de su partenariadu; *Valutatzione; *Disseminatzione de is resurtados; *Compilatzione de unu formulàriu.

Is trumas e is dies individuadas, chi ant a pòdere cambiare segundu is esigèntzias efetivas de is partetzipantes e de is organizadores, sunt:

MESE DE LADÀMINE ONNIASANTU
A SEUI, SEULU, SÀDILI E STERSILI
6 DE MESE DE LADÀMINE 2017 SEUI ; 13 DE MESE DE LADÀMINE SEULU ; 20 DE MESE DE LADÀMINE 2017 SÀDILI
B ÌSILI, NURADHA, NURAGUS, SERRI, LÀCONI GERGEI, GERONI, MANDAS, SCROCA 27 DE MESE DE LADÀMINE 2017 ÌSILI 3 DE ONNIASANTU 2017- SERRI ; 10 DE ONNIASANTU 2017-LÀCONI ; 24 DE ONNIASANTU 2017
SCROCA

C NURRI, ARROLI, BIDDANOA ‘E TULU 12 DE MESE DE LADÀMINE 2017 NURRI ; 19
DE MESE DE LADÀMINE 2017 ARROLI; 26
DE MESE DE LADÀMINE E 2017 BIDDANOA ‘E TULU

Sa segunda parte de su laboratòriu (dae su 1 de mese de idas a su 31 de gennàrgiu 2018) s’at a fàghere a distàntzia: is giòvanos ant a èssere ghiados in sa formulatzione de su progetu, chirca partner e compilatzione de su folmulàriu. Su suportu at a èssere donadu pro mèdiu de posta eletrònica, skype e cumpartzidura de documentos cun Google-Drive e/o Dropbox.

• Pro ogna comunu ant a èssere seletzionados màssimu 5 giòvanos; is interesados ant a pòdere però partetziapre su pròpiu comente uditores;
• Ogna giòvanu seletzionadu at a frecuentare is letziones in is comunos chi faghet parte de sa truma de apartenèntzia;
• Ogna letzione at a durare 3 oras: dae is 16.00 a is 19.00 ;
• Ogna truma at a èssere sighida a distàntzia dae su mese de idas a ghennàrgiu e in freàrgiu, at a presentare unu progetu a s’Agentzia Natzionale pro is Giòvanos;

PUNNAS

Su progetu persighit custa punnas ispetzìficas:

 Trasmìtere a is giòvanos aderentes a s’initziativa “Sportello in spalla” notziones basilares de europrogetatzione

 Ispartzinare tra is giòvanos sa connoschèntzia de su Programma Erasmus+ e sa cuscèntzia subra is oportunidades europeas in àmbitu giovanile

 Istigare sa tzitadinàntzia ativa e s’ispìritu de initziativa de is giòvanos

 Frunire a is giòvanos partetzipantes is trastos netzessàrios pro presentare a s’Agentzia Natzionale pro is Giòvanos propostas progetuales (Capacity building)

 Fatzilitare s’acumprimentu de ideas pensadas e gestidas dae is giòvanos

MODOS PRO PARTETZIPARE

Is giòvanos residentes in unu de is comunos aderentes a s’initziativa “Sportello in spalla”, cun un’edade tra is 16 e is 30 annos, pro partetzipare ant a dèpere cumpilare custu documentu intro su 1 de cabudanni 2017:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdfqKM246qjF1wphn60tV9irCY24S0cj3xwkF9PQAtaI6tlQ/vie wform

Is èsitos de is seletziones ant a èssere pubblicados intro su 22 de mese de ladàmine 2017 in is giassos ìnternet http://www.associazionemalik.it e http://www.eubridge.eu

Info: Claudia Sedda info@eubridge.eu

PDF: manifestatzione de interessu cursu de europrogetatzione e_capacity_building

Cursu de limba inglesa in Nuragus

Cursu de limba inglesa in Nuragus

csm_corso_inglese_8ce3d6d7d3

S’Amministratzione Comunale bolet organizare unu cursu de limba inglesa pro s’annu/triènniu imbeniente. Is interessados podent cumentzare a s’assentare in s’ufìtziu comunale. Su cursu at a èssere ammaniadu a segunda de su nùmeru de is iscritos e de sa preparatzione issoro.

Su Sìndigu, Giovanni Daga

Pro àteras iscedas: Vanessa 348 3598695, Fabio 347 6825236, Alessio 346 3686512

http://www.comune.nuragus.ca.it/uploads/tx_news/corso_inglese.pdf

Presentada de su cursu de Limba Sarda in Nuradha

S’Ufìtziu de sa Lìngua Sarda  Sarcidanu-Barbàgia de Seulu, Isportellu Linguìsticu de Nuradha, faghet a ischire a totus is iscritos e a totus is interessados chi chenàbura s’11 de onniasantu a ora de si 4 de merie, in sa Biblioteca Comunale de Nuradha  ddoe at a èssere sa presentada de su  Cursu de Lìngua e Cultura Sarda.

 

Ìsili. Abertas is iscritziones a is cursos pro su dipoma de iscola mèdia e de formatzione

laboratorio_lezione_2016Su Tzentru Provintziale pro s’Istrutzione de is Adultos de Casteddu organizat cursos pro su cunsighimentu de su Diploma de Iscola Secundària de Primu e de Segundu Gradu (Ex Litzèntzia Mèdia) e pro su Biènniu Superiore.

In prus ddoe est finas sa possibilidade de ammanniare s’oferta formativa cun is cursos de informàtica,  de Inglesu e de Italianu pro istràngios.

Chie est interessadu podet partetzipare a s’atòbiu formativu chi s’at a fàghere Martis 20 de Cabudanni 2016 a ora de is 17.00 in su tzentru de Agregatzione Sotziale de Ìsili.

Pro àteras informatziones: Tel  070/280662 – Mail Camm202003@Istruzione.It – Pec Camm202003@Pec.Istruzione.It

Su follu pro s’icrìere ddu podides agatare in su giassu ìnternet de su comunu de Ìsili

Nuragus. Programma de sa Festa de is Disterrados e de is Sagrestanos de Sardigna

13906943_1260613717283559_7194683724871432099_n

Sa Proloco de Nuragus presentat:

Su Programma Festa de is Disterraus e Prima Rassìnnia de is Sreghestanus de Sardigna, Sàbadu su 13 de austu 2016

A is 16.30, in sa pratza de is iscolas elementares: Retzida de is Sagrestanos

A is 17.00, in sa Crèsia de Santa Maddalena: Missa Santa

A is 18.30, in sa pratza de is iscolas elementares: Cuntzertu de is Sagrestanos

A is 21.00 in sa pratza de iscolas elementares: Chena pro totus

A is 22.00 in sa pratza de is iscolas elementares: Ballos Sardos

cun Stefano Piras (organitu ), Giuseppe Pintus (boghe e chiterra)