Serri. Festa de Santu Antoni e de Santu Serbestianu.

Santu Antoni.jpg

Ocannu puru eus a afestari a Sant’Antoni e a Santu Srebestianu!

De sighida, su programma de is festas:

Mèrcuris, 16 de gennàrgiu

  • a is 5 e mesu de merì (h. 17:30): Santa Missa;
  • a is 6 e mesu de merì (h. 18:30): beneditzioni e alluidura de su foghidoni in sa pratza de Santu Antoni.

Giòbia, 17 de gennàrgiu

  • a is 4 mancu unu cuartu de merì (h. 15:45): vèspurus;
  • a is 4 de merì (h. 16:00): Santa Missa in sa cresiedda de Santu Antoni. Pustis processioni in is bias de sa bidda.

Sàbudu, 19 de gennàrgiu

  • a is 5 e mesu de merì (h.17:30): Santa Missa;
  • a is 6 e mesu de merì (h. 18:30): beneditzioni e alluidura de su foghidoni in su cruxeri intra bia Regina Margherita e bia Umberto I.

Domìnigu, 20 de gennàrgiu

  • a is 4 mancu unu cuartu de merì (h. 15:45): vèspurus;
  • a is 4 de merì (h. 16:00): Santa Missa in sa cresiedda de Santu Antoni. Pustis processioni in is bias de sa bidda.

Bonas festas a totus e a atrus annus!

Advertisements

Sàdili: Is Foghidonis 2019

49666854_2282270588671640_2824302929719066624_o

Ocannu puru in Sàdili s’arrennoat sa costumàntzia de Is Foghidonis, chi oberit in manera ufitziali sa simana de su carrasegari. Organizat s’ A.T. Pro Loco paris cun s’Ecomuseu e sa Cooperativa Le 3 Fate.

Sàbudu, su 19 de gennàrgiu, is foghidonis dedicaus a Sant’Antoni e a Santu Serbestianu, ant a callentai totu sa bidda. Po gosai mellus de custus fogus de ispantu ddui at a èssiri una curnissa de mùsica, teatru, bonu papai e is màscaras de “S’Urtzu e su Pimpirimponi”, chi ant a fai sa primu bessida de s’annu pròpriu in cust’ocasioni.

PROGRAMMA  DE SA FESTA
Sàbudu 19 de gennàrgiu
A is 11:00 – Abbisita ghiada peri is àndalas naturalis de su territòriu sadilesu a incuru de s’Ecomuseu (Gruta “Is Janas” e Centru Stòricu).
A is 15:00 Rapresentada teatrali in sa Gruta “Is Janas”: su contu de is Janas, is brùscias bonas chi unu tempus biviant in sa gruta, bogau de su lìbburu de Pia Deidda “L’Ultima Jana” a incuru de s’Ecomuseu (primu rapresentada a is 15.00; segunda a is 16.00 – Po assìstiri tocat a prenotai a su nùmeru: +39 3206253278 o coopletrefatesadali@gmail.com).

A is 16:00 – Abertura de is butegas in su Centru Stòricu po ammosta e bèndida de produtus.
A is 17:30 – Beneditzioni a is fogus fata de su Predi
A is 18:00 – Peri is bias de sa Bidda – Alluidura de is fogus e primu bessida de is màscaras tìpicas de “S’Urtzu e su Pimpirimponi” e mùsica itineranti.
A is 19:00 – Coxinas Abertas, aberint is coxinas tìpicas totu a ingìriu peri is foghidonis
De is 20:00 finas a tardu – Spetàculus a ingìriu de is foghidonis cun mùsica, ballus e rapresentatzionis curtzas peri is bias de sa bidda. Brìndisi po s’annada noa cun binu bonu e durcis tìpicus.

Domìnigu 20 de gennàrgiu
A is 10:00 – Murzu in su Centru Stòricu
a is 11:00 – S’Ecomuseu at a èssiri a disponimentu po abbisitas ghiadas peri is àndalas naturalis de su territòriu sadilesu. At a èssiri aberta sa Domu Museu Podda po is abbisitas.
Abertas butegas de produtus tìpicus e artigianau.

Po scedas e po pigai parti: atprolocosadali@outlook.it o abbisitendi sa pàgina facebook A.T. Pro Loco Sàdili
Tel. 3206253278

Seulu: Paschixedda a cuncàmbia

Ocannu puru s’A.T. PRO LOCO SEULU organizat sa “Paschixedda Seulesa”, cun atòbius e spetàculus, giogus e mùsica fintzas a sa Pasca de is Tres Urreis. E unu Mercadeddu de su bèciu chi torrat nou!

48388506_953560198175580_8358316978640781312_o

 

Giòbia, su 27 de su mesi de idas, a is 21.00 sa sedi de s’Ecomuseu at a arriciri su TRIU GIANLUCA PODDA, MAURO ATZENI E GIUSY MURGIA ONNIS po su Cuncertu de Paschixedda

Domìnigu, su 30 a is 21.00 in is localis de bia Ospitone (acanta de sa Posta) s’at a fàiri sa TÒMBULA CUN GRANDU PRÈMIU DE ACABBU

Cenàbura, su 4 de gennàrgiu a is 21.00, in sa sedi de s’Ecomuseu, SPETÀCULU TEATRALI “CATTIVE RAGAZZE” CUN CHIARA EFFE E PAOLA ATZENI

Domìnigu, su 6 a is 16.00 in su Centru Polifuntzionali, SPETÀCULU PO SA PASCA DE IS TRES URREIS “BABY FUN”

47134751_944321179099482_153049780908457984_o

In prus de custus atòbius, Seulu s’at a animai in su fini de cida – 22/23 e 29/30 de su mesi de idas – cun su Mercadeddu de Paschixedda organizau sèmpiri de sa Pro Loco, chi gràtzias a un’idea de sa sòtzia Francesca Agus, at a interessai totu is pipius de sa bidda chi ant a pòdiri pigai parti in manera ativa a cust’ocasioni de atòbiu e de cuncàmbia.

 

 

Ma comenti funtzionat custu Mercadeddu?

2377eb62-7c70-11e2-b415-005056ba00e1

Fàcili. Totu is famìllias e is pipius de sa bidda funt istaus cumbidaus a espònniri treballeddus fatus a manu e bobbois, ma fintzas a pònniri in bèndida o in cuncàmbia ogetus chi non serbint prus, de segunda manu, e chi un’atru pipiu o famìllia at a pòdiri agatai interessanti o utilosu. In custa manera, su chi est bèciu torrat nou in is manus de un’atru meri, su chi no est prus de interessu po unu, po un’atru at a èssiri spantu e cuntentesa! Aici, de sa biddixedda de Seulu arribbat unu messàgiu bonu e simpri, una manera po educai is pipius e provai a mudai su caminu de custus tempus, tempus de isperdìtziu e abbisòngius frassus, chi cun sa publicidadi s’òbbrigant a comporai e a spaciai fintzas su chi non serbit.

BONA PASCHIXEDDA E BONAS FESTAS A TOTUS!

 

Geroni: mùsica e giogus po Paschixedda

Sa Pro Loco Cesarino Piseddu de Geroni organizat una filera de atòbius in ocasioni de is Festas: domìnigu, su 23 de su mesi de idas is Corus “Mediana” de Meana e “Santu ‘Asili e Monte” de Santu Asili ant a istentai su pùblicu in is localis de su Monti Granàticu de Geroni. Giòbia, su 27 de mesi de idas, unu merì de giogus e de spàssiu po is pipius impari cun s’Assòtziu “Brullas”.

Sa Pro Loco torrat gràtzias a totu is voluntàrius chi ant a bòlliri agiudai po sa bona arrennèscida de is atividadis!

natale genonese

Serri. Dia de s’antzianu.

DSC_1225.jpg

S’amministratzioni comunali de Serri e s’A.T. Pro Loco de Serri

funt aparicendi

“SA DIA DE S’ANTZIANU”

 

S’eventu s’at a fari SàBUDU, SU 20 DE SU MESI DE LADàMINI 2018, e est pentzadu po totus is residentis chi tenint prus de 65 annus.

PROGRAMMA:

H. 11:00, Santa Missa in sa crèsia de Santu Basili Mannu;

H. 12:30, festa e cumbidu in su tzentru de agregatzioni sotziali.

 

TOTUS IS ANTZIANUS FUNT CUMBIDAUS A PIGARI PARTI A SA FESTA!

 

Locandina in sardu