Scalepranu: servìtziu de sa Biblioteca po si portai is lìburus a domu

SERVÌTZIU PO SI PORTAI A DOMU IS LÌBURUS_ #TIPORTOUNLIBROACASA Su servìtziu po si portai a domu is lìburus e su materiali audiovisivu, cun su nòmini #tiportounlibroacasa, est organizau de su Sistema Bibliotecàriu “Sarcidano Barbagia de Seulo” impari a s’Aministratzioni Comunali, chi tenit s’obietivu de acostiai su letori a is lìburus po mellorai is diis passadas … Continue reading Scalepranu: servìtziu de sa Biblioteca po si portai is lìburus a domu

Serri: collaboratzioni cun su Parcu de is Tulipanus

Sa Cooperativa Sotziali “L’Acropoli Nuragica”, chi gestit su situ archeològicu de Santa Vitòria in Serri, at obertu una collaboratzioni noa e de grandu interessu: de su 29 de freàrgiu a su 30 de maju 2020, in ocasioni de sa manifestada dedicada a is tulipanus de Turri, totu is abbisitadoris chi ant a presentai su billetu … Continue reading Serri: collaboratzioni cun su Parcu de is Tulipanus

MURERA: ATÒBIUS

MURERA: ATÒBIU A PITZUS DE S’EDADI DE MESU IN SARDIGNA E ELEONORA D’ARBOREA S’Universidadi de sa de Tres Edadi de su Sarrabus organizat po cenàbara su 21 de su mesi de freàrgiu a is cincu de a merì (17:00), in sa sedi de bia Sardegna 79 a Murera, duus atòbius a pitzus de “S’Edadi de … Continue reading MURERA: ATÒBIUS

Murera: lìburu de Francesca Spanu

Sa scritora Francesca Spanu presentat s’ùrtimu lìburu cosa sua a su museu Sanna Sulis, Dentro la Borsa. Su segundu atòbiu cun is Tè Leteràrius a su Museu Francesca Sanna Sulis de Murera. Giòbia su 13 de Freàrgiu 2020, tocat a sa scritora Francesca Spanu chi at a presentai su lìburu cosa sua “Dentro la Borsa”. … Continue reading Murera: lìburu de Francesca Spanu

Serri: bonas noas po su Santuàriu Nuràgicu

Su situ archeològicu de Santa Vitòria de Serri, sedi de su santuàriu nuràgicu prus importanti de Sardìnnia, sighit a poderai artu su nùmeru de turistas e abbisitadoris. Difatis, su 2019 puru dd’ant serrau cun prus de cuìndiximilla preséntzias, sighendi sa punna de is ùrtimus annus gràtzias a su traballu de is operadoris, a s’atentu de … Continue reading Serri: bonas noas po su Santuàriu Nuràgicu

Ìsili: lompit a su MARATE sa mustra “Andando via”

Su museu po s’arti de s’arràmini e de su tessìngiu, su MARATE de Ìsili, sighit a s’arrennoai in is propostas e a spantai su pùblicu. Custa borta at a arriciri in is localis antigus e elegantis de Pratza de Santu Giusepi – in su primu pianu de su museu, dedicau a sa setzioni artìstica – … Continue reading Ìsili: lompit a su MARATE sa mustra “Andando via”

Serri: Atòbiu de acabbu progetu “Archeosperimentando”

Cenàbura, su 31 de gennàrgiu 2020 a is 17:30 localis de s'Ex Montigranàticu s'at a fàiri sa cunferéntzia chi serrat su progetu ARCHEOSPERIMENTANDO, su primu Fèstival de s'archeologia e de sa cunnoscéntzia cumpartzia, finantziau de sa Fundatzioni de Sardigna. In cuss'ocasioni s'at a fàiri sa presentada e sa proietzioni de su film curtzu 'Bias de … Continue reading Serri: Atòbiu de acabbu progetu “Archeosperimentando”

Nuragus. Arribat “Visioni made in Sardegna”

Unu mengianu po chistionari de is temàticas green cun is pipius de sa Scola Primària. Su progetu “Visioni made in Sardegna”, promòviu de sa Fondatzioni Sardigna Film Commission e aprontadu de s’Assòtziu Malik, arribat in sa Scola Primària de Nuragus, cun sa proietzioni de unas cantu de òperas sceberadas in mesu ai cussas prodùsias in … Continue reading Nuragus. Arribat “Visioni made in Sardegna”

Serri: 250 annus de sa Crésia de Sant’Antoni

Ocannu sa festa traditzionali dedicada a Sant'Antoni e a Santu Serbestianu in Serri at a èssiri ancora prus inténdia e partecipada de totu sa populatzioni. Difatis, in ocasioni de is 250 annus de fràigu de sa Crésia de Sant'Antoni,  su Comunu de Serri at a organizai atividadis e initziativas po un'annu intreu - de su … Continue reading Serri: 250 annus de sa Crésia de Sant’Antoni

Seulu: Progetu “Visioni made in Sardegna”

Sa Fundatzioni Sardegna Film Commission, cun s'organizatzioni de s'Assòtziu Malik proponit unu progetu punnau a sa sensibilizatzioni a temàticas ecològicas e de bonas pràtigas eco-sustenìbilis, in prus de propònniri proietzionis de film prodùsius in s'ìsula. Su progetu est dedicau a totu sa comunidadi seulesa e a is piciocheddus de s'iscola segundària de primu gradu. Custas funt … Continue reading Seulu: Progetu “Visioni made in Sardegna”

Intercultura: iscritzionis aintru de su 10/11/2019

Ligi innoi su bandu intreu: allegato -bando regione autonoma della sardegna

Ìsili: un’abbisita a “IS COGAS DE IS CORONAS”

Arregodu e arrennou. Chi essaus dépiu resùmiri in duus fueddus s’ammosta de s’artista tessingiana isilesa Dolores Ghiani, oberta de su 26 de argiolas a su 30 de onniasantu in is localis de su Museu MARATÈ, iaus a isceberai custus: arregodu, poita s’arti sua benit de una vida intrea passada ananti de su trelàrgiu; arrennou, poita … Continue reading Ìsili: un’abbisita a “IS COGAS DE IS CORONAS”

Ìsili: cabudanni de arti e cultura

Un'acabbu de istadi friscu e praxili in Ìsili, arricu de atòbius culturalis e eventus de grandu interessu. Difatis, in is primus diis de su mesi de cabudanni eus a gosai de duas collaboratzionis de importu po sa vida culturali sarda: sa prima est una novidadi po Ìsili, chi po sa primu borta at a fai … Continue reading Ìsili: cabudanni de arti e cultura

Stersili. Manifestatzioni “Parole, musica e colori”, su 22 e 23 de làmpadas

S’ A.T. Pro-loco Stersili, cun s’agiudu de sa Biblioteca Comunali de Stersili est prexada de si cumbidari a sa de duas editzionis de “Parole, musica e colori”, manifestatzioni sòtziu-culturali chi s’at a fari a is peis de su monti de Santa Vitòria, su 22 e su 23 de làmpadas 2019. Is bias de su tzentru … Continue reading Stersili. Manifestatzioni “Parole, musica e colori”, su 22 e 23 de làmpadas

Geroni: bisendi sa Rùssia cun Chiara

In su sportellu linguìsticu de su comunu de Geroni eus connotu a Chiara Serra, una picioca chi at isceberau de istudiai lìnguas stràngias e chi at apenas fatu un’esperièntzia in Rùssia. Dd’eus atobiada po si fai contai unu pagu de cosas de sa vida cosa sua. Chiara est coment’e una mata crèscia in un’ortixeddu piticu … Continue reading Geroni: bisendi sa Rùssia cun Chiara

Seulu: in iscena s’ùrtima Maista de Partu

Sàbudu, su 13 de abrili a is 16.00 Centru Polifuntzionali Seulu cunvènniu/ispetàculu “LA FAME DEL PARTO – l’ultima ostetrica di Seulo”, de un’idea de Rosalba Boi cun s’atora Paola Atzeni, mùsicas e cantzonis de Chiara Effe. Custu ispetàculu, chi fait parti de sa variedadi de atòbius organizaus de s’Ecomuseu de su Frumindosa de Seulu in … Continue reading Seulu: in iscena s’ùrtima Maista de Partu

TourismA 2019, ocannu nci fiant fintzas is biddas de su Sarcidanu e de sa Barbàgia de Seulu

Treximilla pessonas de totu su mundu, is medias natzionali e internatzionalis prus de importu, dexinas de compradoris e de agentis, genti crosidadosa s’est atrumbada de su 22 a su 24 de freàrgiu in s’àrea Sardigna de su TourismA 2019, su Saloni internatzionali de Firenze dedicadu a s’archeologia e a sa promotzioni de su turismu culturali. … Continue reading TourismA 2019, ocannu nci fiant fintzas is biddas de su Sarcidanu e de sa Barbàgia de Seulu

Biddanoa ‘e Tulu. Su muru, unu laboratòriu po chistionari de diversidadi e integratzioni.

Ita est sa diversidadi? Ita mi podit donari unu stràngiu? Serbit a fabricari murus?  Martis, su 12 de su mesi de martzu, in sa biblioteca comunali, eus chistionadu de totus custas cosas. Difati, sa bilioteca comunali impari a su sportellu linguisticu de su comunu, ant apariciadu unu laboratòriu de importu mannu cun is piciocus de … Continue reading Biddanoa ‘e Tulu. Su muru, unu laboratòriu po chistionari de diversidadi e integratzioni.