“La semina”. Atòbius de formatzioni e laboratòrius apariciadus de su Festival Tuttestorie.

LA SEMINA Festival Tuttestorie 2019 in sardu.jpgLA SEMINA 2019 in sardu2.jpgLA SEMINA in sardu3.jpgLA SEMINA 2019 in sardu4.jpgLA SEMIN in sardu 5.jpgLA SEMINA 2019 in sardu 6.jpgLA SEMINA 2019 in sardu7.jpgLA SEMINA 9.jpgLA SEMINA .jpg

locandina la semina 2019 in sardu

locandina la semina 2019

 

Advertisements

Sarcidanu-Barbàgia de Seulu: Unu percursu de formatzioni cun su Progetu I.T.A.C.A.

Est bessiu s’avisu pùblicu de cuncursu po su sceberu de is candidaus chi ant a pòdiri pigai parti a su percursu de formatzioni de su Progetu “I.T.A.C.A. – Integrazione, Turismo, Ambiente, Commercio, Agroalimentare”

Su progetu, finantziau in parti cun su POR FSE 2014-2020 de sa Regioni Autònoma de Sardigna, in parti cun resursas de su Fundu Sotziali Europeu, est promòviu e ghiau de s’IPSAR Istitutu Professionali de Stadu de Tortolì, paris cun SOS srl e su GAL Sarcidanu Barbàgia de Seulu.

Ita est “I.T.A.C.A.”?

Unu percursu de formatzioni, consulèntzia e assistèntzia tènnica po sa nàscida de impresa e traballu autònomu in su setori de s’Agrifood e de su Turismu e benis culturalis e ambientalis. Su percursu formativu at a èssiri partziu in 3 editzionis e ddui ant a pigai parti in totu 60 scientis, 27 fèminas e 33 òminis. Is tres sedis ant a èssiri Iscroca, Arroli e Sàdili, e po ònnia percursu s’ant a fàiri 180 oras in totu, partzias aici: 90 oras de formatzioni in àula, 30 oras de consulèntzia, 60 oras de assistèntzia tènnica individuali.

Is cumpetèntzias de arriciri:

 • cummèrciu in lìnia e inglesu cummerciali
 • pranu de comunicatzioni de una sienda: su marketing e s’abilesa de impreai beni is tennologias de is sotziedadis de informatzioni
 • canalis de finantziamentu po ndi pesai una sienda
 • ainas de anàlisi de su cuntestu de arreferimentu: possibilidadi, potentzialidadis, cuncurrentis, acòrdius imprenditorialis
 • impreu de sa tènnica de team building po furriai grupus de interessu in cumpangias sotzietàrias
 • avaloramentu de s’abbilesa e de is capassidadis de onniunu
 • formas sotzietàrias
 • cumpetèntzia digitali punnada a su cummèrciu (marketing)
 • organizatzioni e gestioni de s’impresa
 • ainas de anàlisi de su mercau e ponidura de su produtu/servìtziu pròpriu in su cuntestu regionali natzionali e internatzionali
 • acraramentu e isvilupu de s’idea pròpria, de sa nàscida a su progetu
 • cumprimentus burocràticus

Rechisitus po intrai in is cursus:

Ònnia percursu est punnau a 20 sugetus, intre cussus 9 fèminas, chi tèngiant custus rechisitus:

 • àiri cumpriu 18 annus
 • èssiri disocupaus, traballadoris in CIGS, ASPI e mobilidadi
 • èssiri residentis in unu de is Comunus de su GAL Sarcidanu Barbàgia de Seulu (Iscroca, Stersili, Geroni, Gergei, Ìsili, Làconi, Mandas, Nuragus, Nuradda, Nurri, Arroli, Sàdili, Serri, Seui, Seulu, Biddanoa ‘e Tulu)
 • tènniri sa licèntzia de iscola mèdia prus unu Atestau de Calìfica de Operadori Professionali o puru su Diploma de Iscola superiori
 • tènniri esperièntzia in is setoris de referimentu
 • connoscèntzia de s’inglesu (Livellu A1) e de is ainas informàticas simpris

Scadèntzia de is dimandas:

Sa dimanda po pigai parti s’at a pòdiri presentai de s’8 de gennàrgiu a s’8 de freàrgiu 2019, aintru de is 13:00

Sceberu de is candidaus:

 1. esàminu de sa documentatzioni presentada po averiguai su possessu de is rechisitus;
 2. test a sceda mùltipla punnau a averiguai is connoscèntzias simpris de cultura generali, informàtica e inglesu
 3. test psicoatitudinali e motivatzionali
 4. collòchiu punnau a averiguai s’interessu efetivu a pigai parti in su percursu e in s’isvilupu de sa professionalidadi e de su progetu de impresa chi si tenit po su benidori.

Po sa formatzioni de sa graduatòria, in casu de puntègiu e cunditzionis paris at a andari a innantis su candidau/ada cun prus antzianidadi de disocupatzioni e in casu chi abarrit sa paridadi at a pretzèdiri su candidau prus giòvunu.

Is seletzionis s’ant a fàiri in Ìsili. Sa partecipatzioni est  gratùita e sa frecuèntzia est òbbrigu fintzas a s’80% de is oras.

Is discentis ant a otènniri su materiali didàticu pretzisu po is letzionis teòricas e pràtigas.

Po ndi sciri de prus, ligi su bandu cumpletu innoi

Po s’iscritzioni, scàrriga custa domanda_di_iscrizione_itaca

locandina_corsi_2019_itaca.jpg

Nuragus. Cursu de formatzione.

AVISU PùBLICU PO PIGARE PARTE A SU CURSU DE FORMATZIONE IN CUNTESTU SòTZIO-EDUCATIVO CUN SA PUNNA DE INTRODUSERE IN SU TRABALLU IS 26 CANDIDADOS

Si faghet ischire a is interessados ca su CONSORZIO NETWORK, gestore de su progetu “Servìtzios Educativos po Minores de su Plus Sarcidanu Barbàgia de Seulu” bolet promòvere s’aprontamentu de una Cursu de Formatzione in cuntestu sòtzio-educativo po giòvonos de su territòrio chi ant a essere acostados a is operadores sceberados po su servìtzio educativo territoriale.

Podent gosare de su Bando is giòvonos disocupados, intra is 18 e is 40 annos, diplomados e/o laureados in matèrias sòtzio-educativas, residentes in una de is 13 biddas de su PLUS Sarcidanu Barbàgia de Seulu (Scalepranu, Iscroca, Stratzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nuradda, Nurri, Arroli, Sadali, Serri, Seulu, Biddanoa ‘e Tulu).

Su bando e is follus po pigare parte a su cursu si podent agatare in is sitos web de is comunos nomenados e in su sito de sa Cooperativa Sotziale “Dimensione Umana” www.dimensioneumana.it.

Is follus ant a depere essere imbiados po posta eletrònica a  setsarcidanobarbagia@libero.it o po mesu de racumandada a s’indirìtziu Cooperativa Dimensione Umana, via Petrarca 45/bis, 09017 Sant’Antioco, imperende is follus alliongiados a su bando, intra is oras 13.00 de su 29/09/2017.

Po nde ischire de prus si podet tzerriare a su nùmero de telèfono 3283778594, de is oras 10:00 a is 13:00, o iscrive una mail a setsarcidanobarbagia@libero.it.

 

Aviso pùblicu pdf AVVISO_PUBBLICO

Follu de iscritzione ALLEGATO_1

Cursu de limba inglesa in Nuragus

Cursu de limba inglesa in Nuragus

csm_corso_inglese_8ce3d6d7d3

S’Amministratzione Comunale bolet organizare unu cursu de limba inglesa pro s’annu/triènniu imbeniente. Is interessados podent cumentzare a s’assentare in s’ufìtziu comunale. Su cursu at a èssere ammaniadu a segunda de su nùmeru de is iscritos e de sa preparatzione issoro.

Su Sìndigu, Giovanni Daga

Pro àteras iscedas: Vanessa 348 3598695, Fabio 347 6825236, Alessio 346 3686512

http://www.comune.nuragus.ca.it/uploads/tx_news/corso_inglese.pdf