Geroni: presentada de su progetu “In volo sulle Giare”

copertina-facebook-in-volo-sulle-giare

Su PARC – Paleo-Archeo Centro de Geroni presentat su progetu “In volo sulle Giare”

Cenàbura, s’8 de freàrgiu de su 2019

Su Putzu Nuràgicu de Santu Antine non tenit prus secretus. Passaus prus de 40 annus, is telecàmeras funt arrennèscias a nci calai a fundu de su putzu po ndi fai bessiri a pillu agiornamentus de grandu interessu.

Gràtzias a su progetu “In Volo sulle Giare” su PARC s’est fruniu de ainas chi permitint de ofèrriri una bisioni arrennoada cun imàginis aèreas a 360 gradus e cun s’impreu de visoris po sa realidadi imersiva. Vìdeo e imàginis chi faint gosai de su putzu e chi permitint de reprodùsiri sa calada fintzas a ndi tocai su fundali sciustu de àcua lìmpia e crara.
In prus, funt a disponimentu ainas e programas educativus po is abbisitadoris, cun atentu particulari po is prus piticus.

Programa de sa gerronada
Mengianu
Relatadoris:
Soddu Roberto – Sìndigu de Geroni
Chiara Pilo – Suprintendèntzia po is Benis Archeològicus de su Sud Sardigna
Luigi Sanciu – Diretori scientìficu de su museu e consulenti po su progetu
Anna Maria Ardu – Archeòloga consulenti po su progetu
Gianni Alvito – Cordinadori de is ripresas, faidura de su vìdeo e produtu multimediali
Maria Giuseppina Scorrano –
Michele Zucca – Presidenti Giunone Soc Coop, Responsàbili servìtzius didàticus

Buffet

Merì:
Passillada ghiada a su cùcuru
Prova de is visoris e presentada de is atividadis didàticas

Info:
parcgenoni@gmail.com

+39 339 16 76 863

Advertisements

Geroni: mùsica e giogus po Paschixedda

Sa Pro Loco Cesarino Piseddu de Geroni organizat una filera de atòbius in ocasioni de is Festas: domìnigu, su 23 de su mesi de idas is Corus “Mediana” de Meana e “Santu ‘Asili e Monte” de Santu Asili ant a istentai su pùblicu in is localis de su Monti Granàticu de Geroni. Giòbia, su 27 de mesi de idas, unu merì de giogus e de spàssiu po is pipius impari cun s’Assòtziu “Brullas”.

Sa Pro Loco torrat gràtzias a totu is voluntàrius chi ant a bòlliri agiudai po sa bona arrennèscida de is atividadis!

natale genonese

Geroni: Rimbursu ispesas de viàgiu po istudiantis

ƒoƒXƒnƒCƒN

Su Comunu de Geroni fait sciri ca est publicau su bandu po s’assinnadura de contributus a tìtulu de rimbursu de ispesas de viàgiu po istudiantis pendularis de s’iscola segundària de segundu gradu.

Totu is iscedas si podint otènniri de is documentus in acàpiu o andendi a s’Ufìtziu Afàrius Generalis in is oràrius de obertura pùblica.

Su mollu de dimanda si podit pigai in s’Ufìtziu de su Protocollu o puru si ndi podit iscarrigai in su link innoi asuta e presentau, cumpilau e firmau, aintru de su 07.12.2018.

Ligi innoi sa detèrmina n. 237 in sardu

Ligi innoi su Bandu cumpletu in italianu

Iscàrriga e cumpila su mollu de dimanda

Geroni: Agiornamentu de s’Albu Iscrutadoris

Avisu: Agiornamentu periòdicu de s’Albu Iscrutadori de sègiu eletorali

bestiario-campagna-elettorale-elezioni-comunali-regionali-e1432797210392

Si fait isciri a totu is tzitadinus interessaus ca est in agiornamentu s’albu de is personas idòneas a s’ufìtziu de iscrutadori de sègiu eletorali de su Comunu. S’at a pòdiri presentai dimanda aintru de su 30 de Onniassantu 2018.

Iscàrriga innoi sa dimandaalbu scrutadoris

Geroni: fornidura de bonus po sa mensa iscolàstica

Ogetu: Afidamentu de sa fornidura de bonus po sa mensa iscolàstica po mèdiu de RDO in Sardegnacat – Detèrmina a concruiri e prenotatzioni de impinnu de ispesa CIG Z7F25A1295

Ligi innoi sa versioni in italianu de sa Determinatzioni Àrea Amministrativa determina_n_222-1

e sa versioni IN SARDU determina_n_222-1 sardu