Ìsili: cursu de formatzioni po is Amigus de sa Poesia

Is Amigus de sa Poesia s’atòbiant ònnia cenàbura in sa sedi insoru, in su pranu de bàsciu de su centru sòtziu-culturali. Un’aposentu  piticu ma dìnniu, simpri, cun mesas e cadiras e pagus àterus trastus, ma imprassau de nòminis e imàginis de is babbus mannus de sa poesia sarda e de is giòvunus puru, is levas … Continue reading Ìsili: cursu de formatzioni po is Amigus de sa Poesia

Advertisements

Ìsili: scadèntzia contributus Impeditzus Architetònicus

Su Servìtziu Edilìtzia Residentziali de sa Regioni Autònoma de Sardigna at comunicau, cun annotu de su 18 de gennàrgiu 2019 Prot. 1797, sa scadèntzia de su bandu nou po s’assinnadura de contributus regionalis punnaus a ndi bogai is impeditzus architetònicus in fràigus privaus (L. 13/89 Annualidadi 2019). Su tzitadinu privau depit fai referimentu a su … Continue reading Ìsili: scadèntzia contributus Impeditzus Architetònicus

“La semina”. Atòbius de formatzioni e laboratòrius apariciadus de su Festival Tuttestorie.

locandina la semina 2019 in sardu locandina la semina 2019  

Ìsili: in iscena su Canònigu Giovanni Spano

S'Assòtziu Culturali "Casa di Suoni e Racconti", in collaboratzioni cun su Comunu de Ìsili, s'Assòtziu Amigus de sa Poesia e su Coru Tasis, presentat "TRA I RAMI DELL’IDENTITÀ. Figura ed Eredità del Canonico Giovanni Spano" Cenàbura, su 28 de mesi de idas  - a is seti de merì - Centru Sotziali Unu spetàculu nàsciu de … Continue reading Ìsili: in iscena su Canònigu Giovanni Spano