Ìsili: duas maneras po gosai de is Curas Termalis in Sàrdara

Ocannu su Comunu de Ìsili at cuncordau una cunventzioni dòpia cun is Termas Antigas de Sàrdara, innui ònnia annu de unus cantu annus is isilesus si faint curai cun fangus, inalatzionis e àterus tratamentus naturalis. Difatis, su tzitadinu interessau at a pòdiri isceberai intre duas fòrmulas: cussa pendulari, incumentzendi de su 14 de cabudanni po … Continue reading Ìsili: duas maneras po gosai de is Curas Termalis in Sàrdara

Ìsili: Istadi in biblioteca… abetendi su Festival Tuttestorie

ASCURTA! S'artìculu est in YouTube! https://youtu.be/yQoqwmB64zg Ocannu s’istadi in biblioteca est lòmpia in manera diferenti, prus abellu e prus in siléntziu. Po mori de s’emergéntzia acapiada a su virus Covid-19, chi in calancuna manera at mudau sa vida de totus e in totu su mundu, est mudada fintzas s’organizatzioni de is programmas culturalis e prus … Continue reading Ìsili: Istadi in biblioteca… abetendi su Festival Tuttestorie

Ìsili: Prémiu “Città che legge” de su Ministériu

Ìsili at otentu sa calìfica de “Città che legge” 2020/2021, unu arreconnoscimentu de su Ministériu po is benis culturalis punnau a comunus fintzas a cincumilla abitantis po is atividadis fatas in sa promotzioni de sa cultura. Ìsili at sèmpiri ammostau atentu e sensibilidadi a sa letura e in generali a sa cultura, essendu sa sedi … Continue reading Ìsili: Prémiu “Città che legge” de su Ministériu

Lìtera de sa ministra Azzolina a sa comunidadi scolàstica

Ìsili: a s’esàminu de maturidadi cun Manzoni in sardu

“De is palatzus antigus acarraxaus de lana de perda, de is oficinas callentis e intzurdantis…” Incumentzat aici sa versioni in sardu de “Dagli atrii muscosi”, unu de is testus de sa tragédia “Adelchi” de Alessandro Manzoni chi fait parti de su progetu bilìngui “Duas Coralis, duas lìnguas”, isvilupau de una de is classis cuintas de … Continue reading Ìsili: a s’esàminu de maturidadi cun Manzoni in sardu

Ìsili: Traballus e òberas pùblicas ororu de su parcu. Ordinàntzia n. 8 de su 28/05/2020

S’oberint duus cantieris nous in su tzentru de ìsili. Ororu de su parcu de Asusa, in is bias Lazio e Aldo Moro, duas bias sèmpiri prus traficadas po mori de sa preséntzia de duus discount, de is medas isportivus chi costumant a s’allenai in cussa zona e de is tzitadinus chi si cuntzedint passilladas longas. … Continue reading Ìsili: Traballus e òberas pùblicas ororu de su parcu. Ordinàntzia n. 8 de su 28/05/2020