Stersili. Scolas abertas ma chentza de maistus, apellu de su Sìndigu

A Stersili torrant a abèrriri is iscolas ma amancant is maistus In custas dis est incarreradu s’annu scolàsticu nou 2019/2020 po prus de 7.682.635 pipius e piciocus. Sa scola perou no est incarrerada beni po tutus is iscientis.  A Stersili, lunis passadu, su prexu de is pipius chi, cun bussa a coddu, si funt presentadus … Continue reading Stersili. Scolas abertas ma chentza de maistus, apellu de su Sìndigu

Advertisements

Intercultura: iscritzionis aintru de su 10/11/2019

Ligi innoi su bandu intreu: allegato -bando regione autonoma della sardegna

Geroni: bisendi sa Rùssia cun Chiara

In su sportellu linguìsticu de su comunu de Geroni eus connotu a Chiara Serra, una picioca chi at isceberau de istudiai lìnguas stràngias e chi at apenas fatu un’esperièntzia in Rùssia. Dd’eus atobiada po si fai contai unu pagu de cosas de sa vida cosa sua. Chiara est coment’e una mata crèscia in un’ortixeddu piticu … Continue reading Geroni: bisendi sa Rùssia cun Chiara

Biddanoa ‘e Tulu. Avisu rimbursus spesas de biàgiu po iscentis.

COMUNU DE BIDDANOA ‘E TULU AVISU OGETU: Agiùdus tarifàrius de tìtulus de biàgiu po iscentis, annu scolàsticu 2018/2019 e mesis gennàrgiu e freàrgiu 2019. Sa Lei Regionali n. 48 de su  28.12.2018 (Lei de stabilidadi 2019) e pruschetotu s’art. 5, corriedda 33, previdit unu stantziamentu a s’annu, po is annus 2019-2021, cun sa punna de … Continue reading Biddanoa ‘e Tulu. Avisu rimbursus spesas de biàgiu po iscentis.

Stersili. Avisu rimbursus po iscentis.

COMUNU DE STERSILI  AGIUDUS TARIFÀRIUS (LEI DE STABILIDADI 2019)  RIMBURSU TìTULUS DE BIÀGIU  A V I S U  Si fait sciri a totus sa tzitadinàntzia ca sa Lei Regionali n. 48 de su  28.12.2018 (Lei de stabilidadi 2019) e pruschetotu s’art. 5, corriedda 33, previdit unu stantziamentu a s’annu cun sa punna de favoressi sa … Continue reading Stersili. Avisu rimbursus po iscentis.