Nuragus. Torrat a partiri su progetu “Sportello in Spalla”.

Sa Comunidadi montana Sarcidanu -Barbàgia de Seulu torrat a imprassai su progetu “Sportello in Spalla”. Sa Comunidadi montana Sarcidanu -Barbàgia de Seulu pigat parti, po sa de tres bortas, a su progetu “Sportello in Spalla”, s’initziativa coordinada de s’assòtziu Malik e de Eurodesk Italy e Eurobridge, pentzada po is giòvunus e po is operadoris chi … Continue reading Nuragus. Torrat a partiri su progetu “Sportello in Spalla”.

Stersili. Scolas abertas ma chentza de maistus, apellu de su Sìndigu

A Stersili torrant a abèrriri is iscolas ma amancant is maistus In custas dis est incarreradu s’annu scolàsticu nou 2019/2020 po prus de 7.682.635 pipius e piciocus. Sa scola perou no est incarrerada beni po tutus is iscientis.  A Stersili, lunis passadu, su prexu de is pipius chi, cun bussa a coddu, si funt presentadus … Continue reading Stersili. Scolas abertas ma chentza de maistus, apellu de su Sìndigu

Intercultura: iscritzionis aintru de su 10/11/2019

Ligi innoi su bandu intreu: allegato -bando regione autonoma della sardegna

Geroni: bisendi sa Rùssia cun Chiara

In su sportellu linguìsticu de su comunu de Geroni eus connotu a Chiara Serra, una picioca chi at isceberau de istudiai lìnguas stràngias e chi at apenas fatu un’esperièntzia in Rùssia. Dd’eus atobiada po si fai contai unu pagu de cosas de sa vida cosa sua. Chiara est coment’e una mata crèscia in un’ortixeddu piticu … Continue reading Geroni: bisendi sa Rùssia cun Chiara

Biddanoa ‘e Tulu. Avisu rimbursus spesas de biàgiu po iscentis.

COMUNU DE BIDDANOA ‘E TULU AVISU OGETU: Agiùdus tarifàrius de tìtulus de biàgiu po iscentis, annu scolàsticu 2018/2019 e mesis gennàrgiu e freàrgiu 2019. Sa Lei Regionali n. 48 de su  28.12.2018 (Lei de stabilidadi 2019) e pruschetotu s’art. 5, corriedda 33, previdit unu stantziamentu a s’annu, po is annus 2019-2021, cun sa punna de … Continue reading Biddanoa ‘e Tulu. Avisu rimbursus spesas de biàgiu po iscentis.

Stersili. Avisu rimbursus po iscentis.

COMUNU DE STERSILI  AGIUDUS TARIFÀRIUS (LEI DE STABILIDADI 2019)  RIMBURSU TìTULUS DE BIÀGIU  A V I S U  Si fait sciri a totus sa tzitadinàntzia ca sa Lei Regionali n. 48 de su  28.12.2018 (Lei de stabilidadi 2019) e pruschetotu s’art. 5, corriedda 33, previdit unu stantziamentu a s’annu cun sa punna de favoressi sa … Continue reading Stersili. Avisu rimbursus po iscentis.

Serri. Contributus po su deretu a su stùdiu

COMUNU DE SERRI Provìntzia Sud Sardigna Bia Municipio, 3 – 09063 Serri (SU) - Tel. 0782/806081 – 0782/805142-3 - Fax 0782/806023 - Situ Ist. http://www.comuneserri.gov.it e-mail protocollo@pec.comune.serri.ca.it   CONTRIBUTUS PO SU DERETU A SU STÙDIU BUSSA DE STÙDIU REGIONALI - A.S. 2017/2018 (L.R. 5/2015) BUONU LìBURUS - A.S. 2018/2019 (ART. 27 L.448/1998)  BUSSA DE STÙDIU … Continue reading Serri. Contributus po su deretu a su stùdiu

Aberit s’Istitutu agràriu in Làconi

UNA SCOLA PO S’AMBIENTI E SU TERRITÒRIU S’Istitutu Tènnicu Statali “Gino Zappa” de Isili chi traballat in su territòriu de su 1962/63, in totus custus annus at scìpiu agatari sa manera de si rinnovari, donendi atentzioni a is abisòngius de is piciocheddus residentis in su territòriu. Is alunnus chi s’ant a iscriri in sa classi … Continue reading Aberit s’Istitutu agràriu in Làconi

Seulu. Èsitu de su laboratòriu “Contus de Paschixedda”

Bene meda su laboratòriu “Contus de Paschixedda” aparitzadu dae s’Isportellu de sa Limba Sarda e dae sa biblioteca comunale. Su tema de s’atividade fiat su Nadale. Is pitzocheddos de sa prima e de sa segunda classe de s’iscola primària de Seulu acumpangiados dae is mastras issoro, ant iscurtadu e castiadu su contu furriedu in sardu … Continue reading Seulu. Èsitu de su laboratòriu “Contus de Paschixedda”

Stersili. Oe laboratòriu pro imbitzare is pipios a lèghere

Custu mangianu in sa biblioteca comunale de Stersili is maistras de s’iscola primària ant aparitzadu unu laboratòriu pro is iscolanos de sa prima e de sa segunda classe. Su laboratòriu faghet parte unu progetu chi tenet sa punna de imbitzare is pitzocheddos a lèghere. A s’atividade at partetzipadu finas s’iscportellu linguìsticu chi at fatu connòschere … Continue reading Stersili. Oe laboratòriu pro imbitzare is pipios a lèghere

Fotos laboratòriu “Genàriu Delugas” in Seulu

Custas unas cantas fotos de su laboratòriu de Lunis su 18 de cabudanni  in sa Biblioteca Comunale de Seulu, fatu dae s'Isportellu de sa Limba Sarda de Seulu paris cun sa biblioteca pro is pitzocheddos de is iscolas elementares dedicadu a s’eroe natzionale seulesu Genàriu Delugas. Durante s’atividade s'operadore de sa limba sarda at contadu … Continue reading Fotos laboratòriu “Genàriu Delugas” in Seulu

Biddanoa. Avisu rimbursos ispesas de viàgiu pro is istudiantes

AVISU A TOTU IS ISTUDIANTES DE IS ISCOLAS MÈDIAS SUPERIORES RIMBURSU DE IS ISPESAS DE VIÀGIU: Is domandas de rimbursu tocat a ddas presentare a su Comunu intro s’8 de Cabudanni 2017, pena s’esclusione, su modellu de domanda si podet boddire in Comunu durante s’oràriu de ufìtziu (dae su lunis a su chenàbura dae is … Continue reading Biddanoa. Avisu rimbursos ispesas de viàgiu pro is istudiantes