Nuradda. Determinatzioni n. 101 de su 19/04/2019. Apariciamentu de is atòbius de “Su Maju de is Lìburus”.

Advertisements

Nuradda. Sighint is atòbius NPL po mammas e pipius.

Unu bellu atòbiu eus fatu, custu merì, in sa scola de s’infàntzia de Nuradda po sa presentatzioni de su calendàriu de “Nati per leggere - Nati per la musica 2019”. Su Sportellu linguìsticu comunali e sa Biblioteca comunali ant cumbidadu is mammas e is pipius a unu merì de ciaciarras, contus e de lìburus spassiosus … Continue reading Nuradda. Sighint is atòbius NPL po mammas e pipius.

Nuradda. Avisu po su progetu Home Care Premium 2019.

PROGETU HOME CARE PREMIUM 2019 (DE SU 1 DE ARGIOLAS 2019 A SU 30 DE LÀMPADAS 2022) Assistèntzia po dipendentis e pensionadus pùbblicus, po is pobiddus o is pabiddas insoru, po is parentis carralis chi non funt autosuficentis Si fait sciri, a totus is interessadus, ca in dì de su 29/03/2019 est bessidu su bandu po … Continue reading Nuradda. Avisu po su progetu Home Care Premium 2019.

Nuradda. Laboratòrius po is pipius de sa scola de s’infàntzia

"Agitòriu... est arribendi su lupu!", custu est su tìtulu de is laboratòrius fatus in custu mesi in sa scola de s'infàntzia de Nuradda. Su sportellu linguìsticu e sa biblioteca de su Comunu ant atobiadu is pipius de sa scola de s'infàntzia e de sa 1° de sa primària po dus meriis de ligiduras e giogus. … Continue reading Nuradda. Laboratòrius po is pipius de sa scola de s’infàntzia