“La semina”. Atòbius de formatzioni e laboratòrius apariciadus de su Festival Tuttestorie.

LA SEMINA Festival Tuttestorie 2019 in sardu.jpgLA SEMINA 2019 in sardu2.jpgLA SEMINA in sardu3.jpgLA SEMINA 2019 in sardu4.jpgLA SEMIN in sardu 5.jpgLA SEMINA 2019 in sardu 6.jpgLA SEMINA 2019 in sardu7.jpgLA SEMINA 9.jpgLA SEMINA .jpg

locandina la semina 2019 in sardu

locandina la semina 2019

 

Advertisements

Nuragus. Convocatzioni comìtzius po is eletzionis de su 24.02.2019

elezioni-regionali-2018-in-lazio.jpg

Eletzioni de su Presidenti de sa Regioni e de su Consillu Regionali de sa Sardigna de XVI

Domìnigu 24 de Freàrgiu de su 2019

 

CONVOCATZIONI DE IS COMìTZIUS

SU SìNDIGU

BIU su Statutu speciali po sa Regioni Sardigna;

BIA sa lei regionali de su 12 de donniasantu de su 2013, n. 1, “Lei statutària eletorali, segundu s’art. 15 de su Statutu speciali po sa Sardìnnia”;

BIA  sa lei regionali de su 26 de argiolas de su 2013, n. 16, “Apariciamentu amministrativu de su procedimentu e de is votatzionis po s’eletzioni de su Presidenti de sa Regioni e de su Consillu regionali. Càmbius a sa Lei regionali de su 6 de martzu de su 1979, n.7 (Règulas po s’eletzioni de su Consillu regionali)”;

BIA sa lei regionali de su 6 de martzu 1979, n. 7, “Règulas po s’eletzioni de su Cunsillu regionali”;

BIU su decretu de su Presidenti de sa Repùbblica de su 30 de martzu de su 1957, n. 361, “Aprovatzioni de su T.U. de is leis chi pertocant is règulas po s’eletzioni de sa Camera de is Deputadus”;

BIU su decretu de su Presidenti de sa Regioni de su 14 de su mesi de idas de su 2018, n. 118, pubblicadu in su Bolletinu ufitziali de sa Regioni autònoma de sa Sardigna n. 56 de su 17 de su mesi de idas de su 2018, chi at aprovadu sa tauleddacun su nùmeru de is sègius chi spetant a donniuna circoscritzioni eletorali;

FAIT SCIRI

ca cun su decretu de su Presidenti de sa Regioni de su 28 de su mesi de idas de su 2018, n. 127, pubblicadu in su Bolletinu ufitziali de sa Regioni autònoma de sa Sardigna de su 10 de gennàrgiu de su 2019, si funt convocadus po sa dì de dòmìnigu 24 de freàrgiu de su 2019 is comìtzius eletoralis po s’eletzioni de su Presidenti de sa Regioni e de su Consillu regionali de sa Sardigna de XVI.

Is traballus de incarreru de is ufìtzius de setzioni ant a incarrerari a is 4 de merì (h. 16:00) de sàbudu 23 de freàrgiu de su 2019.

In sa dì de domìnigu 24 de freàrgiu de su 2019 a is ses e mesu de mingianu (h. 6:30) ant a torrari a incarrerari is traballus e a s’acabu s’at a decrarari aberta sa votatzioni chi at a sighiri finas a is 10 de noti (h. 22:00).

Nuragus, 10.01.2019

                                                                                   SU SìNDIGU

                                                                                  Giovanni Daga

 

S’ELETORI, PO VOTARI, DEPIT PRESENTARI A SU PRESIDENTI DE SÈGIU SA TÈSSERA ELETORALI (O UNU ATESTADU SOSTITUTIVU) E UNU DOCUMENTU DE RECONOSCIMENTU.

Nuragus. Carta de identidadi eletrònica C.I.E.

carta-d-identita-elettronica-tutte-le-novita_553857.jpg

AVISU

RELÀSCIU CARTA IDENTIDADI ELETRÒNICA NOA C.I.E.

Si fait sciri ca custu Comunu at a incarrerari su relàsciu de sa carta de identidadi eletrònica noa ( C.l.E. ).

Is documentus de identidadi bècius ant a abarrari vàlidus finas a candu ant a scadiri e, duncas, su documentu nou at a pòdiri èssiri arrecumandau 180 dis prima de sa scadèntzia de su documentu bèciu.

Su relàsciu de sa C.I.E. s’at a fari cun maneras, costus e tempus diversus de sa carta de identidadi in paperi.

Su tzitadinu, chi abisòngiat de sa C.I.E. at a dèpiri andari a su sportellu de s’Anagrafe cun:

  • una fototessera ( a mesu umbustu, de faci, cun sfundu craru – comenti de sa fototessera imperada po su relàsciu de su passaportu);
  • sa tessera sanitària/còdixi fiscali;
  • su documentu de identidadi bèciu scadiu o in scadèntzia. Chi su documentu si ndi dd’ant furadu o s’est pèrdiu, tocat a presentari sa còpia de sa denùntzia fata a is carabinèris;

In prus a is datus anagràficus e a sa fototessera, s’ant a pigari finas is improntas digitalis.

S’imprenta e sa cunsènnia de sa C.l.E. dd’at a fari s’Istitutu Poligràficu e Zeca de su Stadu, intra 6 dis de traballu a s’indirìtziu inditadu de su tzitadinu.

Sa carta de identidadi eletrònica costat:

  • € 22,21 po su relàsciu o chi si depit torrari a fari a nou;
  • € 27,37 chi si pedit de ndi fari una còpia.

Su pagamentu po su relàsciu de su documentu de identidadi s’at a pòdiri fari in custas maneras:

  • peri bonìficu bancàriu, intestadu a “Banco di Sardegna’Tesoreria Comunale – IBAN lT1 8H01 01 58675000000001 1750”, cun causali  ” Relàsciu Carta identidadi Sig/Sig.ra …, nàsciu a …/su …”;
  • peri bulletinu postali, intestadu a “Comune di Nuragus n. 12093084 cun causali  ” Relàsciu Carta identidadi Sig/Sig.ra …, nàsciu a …/su …”.

Sa ricevuta de su pagamentu s’at a dèpiri presentari candu s’at a arrecumandari sa C.l.E.

Est preìdia sa possibilidadi, po is tzitadinus cun prus de 18 annus, de espressai sa volontadi sua (ca eja o ca no) a sa donatzioni de is òrganus, aici coment est reguladu de is inditus donadus de su Ministeru de s’Internu impari a su Ministeru de sa Saludi.

DONARI A CURA

Sigomenti ca C.l.E. no at a èssiri relasciada luegu in su sportellu (coment si fiat prima cun su documentu de paperi), si racumandat de averiguari in tempus sa scadèntzia de su documentu de identidadi, arregodendi ca, fait a arrecumandari sa carta de identidadi eletrònica giai 180 dis prima de sa scadèntzia de su documentu bèciu.

S’amministratzioni comunali no est responsàbili chi is tempus de relàsciu non currispundint a cussus sinnalaus. Difati, comenti est prevìdiu de sa Circolari de su Ministeru de s’Internu n. 8/2017 “candu is postatzionis de traballu ant a èssiri operativas, su Comunu at a dèpiri relasciari sa C.l.E. abbandonendi is maneras de relàsciu de sa carta de identidadi in paperi, foras is situatzionis de urgèntzia documentada po arrexonis de saludi, biàgiu, consultatzioni eletorali e po cuncursus o garas pùblicas. Sa carta de identidadi in paperi at a pòdiri èssiri relasciada finas a is tzitadinus iscritus a s’ A.l.R.E.”

 

Chini abisòngiat de atras informatzionis, podit pediri a s’Ufìtziu de s’Anagrafe de su Comunu de Nuragus o telefonari a su nùmeru 0782 821001 o scriri a anagrafe@comune.nuragus.ca.it.

 

Avisu C.I.E.