Nuragus. Laboratòriu de coxina po pipius de su 12/07/2019.

Cenàbura, su 12 de argiolas, sa biblioteca comunali s'est furrida a coxina e is pipius si funt furriadus in paneteris e chefs. Cun s'agiudu de mammas e collegas, difati,  sa biblioteca e su sportellu lìnguisticu ant apariciadu unu laboratòriu de coxina spassiosu:  eus ciuetu, pesadu e cotu su pani,  aprontadu una intzalada de arrosu cun … Continue reading Nuragus. Laboratòriu de coxina po pipius de su 12/07/2019.

Advertisements

Nuragus. Ordinàntzia n° 4 de su 8/05/2019.

COMUNU DE NURAGUS Provìntzia Sud Sardigna  ORDINÀNTZIA N° 04/19 DE S’ 8 DE MAJU DE SU 2019   OGETU: SERRADURA A SU TRÀFICU DE ARRUGAS COMUNALIS.   SU RESPONSÀBILI DE SU SERVìTZIU BIU su D.lgs n° 26712000; BIU ca po sa manifestatzioni " Sagra de is tallarinus 2019 " s’ant a acupari is arrugas nomenadas … Continue reading Nuragus. Ordinàntzia n° 4 de su 8/05/2019.