Ìsili: Determinatzioni n. 116 de su 7/08/2019 Cunsòrtziu Turisticu de is Lagus

Advertisements

Geroni: Deliberatzioni n. 47 de su 25/07 po su Parcu Geomineràriu

Ligi su cuntratu de acòrdiu Càstia su servìtziu de Videolina

Seulu e Sàdili: una dia de atividadis NPL

Giòbia, s'11 de abrili su servìtziu linguìsticu Sarcidanu-Barbàgia de Seulu at pigau parti a sa presentada de su progetu "Nati per Leggere e Nati per la Musica 2019", cun sa cunsinna de is calendàrius bibliogràficus a totu is pipius de s'iscola de s'infàntzia. Su progetu nascit po promòviri sa letura e fai connòsciri su mundu … Continue reading Seulu e Sàdili: una dia de atividadis NPL

Stersili. S’assòtziu Team Solidale arregodat Gianna Melis cun su progetu “Un battito di vita, progetto Gianna Melis”.

Sa Cardiologia Pediàtrica e Cardiologias Congènitas de s’Asienda G. Brotzu de Casteddu at a tènniri, in su giru de pagu tempus, unu laboratòriu modernu de “Ecocardiografia e valutatzioni Cardio-Funtzionali” dedicadu a su stùdiu de is cardiopatias in is pipius piticus e de is cardiopatias congènitas in ònnia edadi. Unu laboratòriu aici, su solu in Sardigna … Continue reading Stersili. S’assòtziu Team Solidale arregodat Gianna Melis cun su progetu “Un battito di vita, progetto Gianna Melis”.

Seulu: in iscena s’ùrtima Maista de Partu

Sàbudu, su 13 de abrili a is 16.00 Centru Polifuntzionali Seulu cunvènniu/ispetàculu “LA FAME DEL PARTO – l’ultima ostetrica di Seulo”, de un’idea de Rosalba Boi cun s’atora Paola Atzeni, mùsicas e cantzonis de Chiara Effe. Custu ispetàculu, chi fait parti de sa variedadi de atòbius organizaus de s’Ecomuseu de su Frumindosa de Seulu in … Continue reading Seulu: in iscena s’ùrtima Maista de Partu

Geroni: S’ùrtimu bilàntziu de su Sìndigu Roberto Soddu

[Artìculu de Antoni Pintori furriau de s'Unioni Sarda in lìnia: https://www.unionesarda.it/articolo/economia/2019/03/15/a-genoni-l-ultimo-bilancio-del-sindaco-roberto-soddu-2-850240.html?fbclid=IwAR3bgHT6kbWnSIrfy7jqchg_OOIxgogpHxVlrPnJvj63rz_RpFU4offayo4%5D “Eus aprobau s’ùrtimu bilàntziu de previsioni” - at nau su sìndigu Roberto Soddu, chi s’aprontat a lassai s’incàrrigu in beranu, giai chi non s’at a torrai a candidai po is pròssimas eletzionis comunalis. Unu bilàntziu innui sa mellus parti est destinada a is traballus … Continue reading Geroni: S’ùrtimu bilàntziu de su Sìndigu Roberto Soddu