Sàdili: rennou e inghitzu Pranus Personalizaus

162/98 – Scadèntzia 15.03.2019 – PRANUS PERSONALIZAUS IN AGIUDU A PERSONAS CUN DISABILIDADI GRAI. AVALORAMENTU DE IS PRANUS ATIVUS A SU 31.12.2018 E INGHITZU DE PRANUS NOUS

PRÒROGA E AVERIGUADA DE IS PRANUS ATIVUS A SU 31.12.2018 Si informant is tzitadinus titularis de pranus personalizaus, ca sa RAS, cun nota n. 11555 de su 17.12.2018, at comunicau ca sa G.R. cun seduta de su 21.11.2018 at deliberau:

• “de donai sighida de su 01.01.2019 a is pranus personalizaus ativus a su 31.12.2018 e de stabilèssiri ca is pranus personalizaus de ativai a nou in su 2019 ant a inghitzai de su 01.05.2019”

• de stabilèssiri, cunformas a is pranus ativus a su 31.12.2018, ca custus ant a èssiri averiguaus aintru is primus tres mesis de s’annu 2019, cun s’agiornamentu de sa scheda sotziali, de s’ISEE 2019 e anca serbat de sa scheda sanitària, inghitzendi de su 01.05.2019 Sa certificatzioni noa s’at a presentai a s’ufìtziu servìtzius sotzialis aintru de su 15.03.2019

ATIVATZIONI PRANUS PERSONALIZAUS NOUS

S’informant is tzitadinus reconnotus portadoris de handicap in cunditzioni grai, segundu s’art. 3 comma 3 Lei n. 104/92, e in possessu de certificatzioni, finas provisòria, a su 31.12.2018, interessaus a s’aprontadura de PROGETUS NOUS de pranus personalizaus, segundu sa Lei n. 162/98, ca podint presentai dimanda, segundu is mòdulus in acàpiu a custu avisu, in su Servìtziu Sotziali de su Comunu aintru e no a pustis de su 15.03.2019. Is pranus ativaus a nou ant a inghitzai de su 01.05.2019

Ligi innoi su bandu cumpletu de su comunu

Advertisements

“La semina”. Atòbius de formatzioni e laboratòrius apariciadus de su Festival Tuttestorie.

LA SEMINA Festival Tuttestorie 2019 in sardu.jpgLA SEMINA 2019 in sardu2.jpgLA SEMINA in sardu3.jpgLA SEMINA 2019 in sardu4.jpgLA SEMIN in sardu 5.jpgLA SEMINA 2019 in sardu 6.jpgLA SEMINA 2019 in sardu7.jpgLA SEMINA 9.jpgLA SEMINA .jpg

locandina la semina 2019 in sardu

locandina la semina 2019

 

Sàdili: Is Foghidonis 2019

49666854_2282270588671640_2824302929719066624_o

Ocannu puru in Sàdili s’arrennoat sa costumàntzia de Is Foghidonis, chi oberit in manera ufitziali sa simana de su carrasegari. Organizat s’ A.T. Pro Loco paris cun s’Ecomuseu e sa Cooperativa Le 3 Fate.

Sàbudu, su 19 de gennàrgiu, is foghidonis dedicaus a Sant’Antoni e a Santu Serbestianu, ant a callentai totu sa bidda. Po gosai mellus de custus fogus de ispantu ddui at a èssiri una curnissa de mùsica, teatru, bonu papai e is màscaras de “S’Urtzu e su Pimpirimponi”, chi ant a fai sa primu bessida de s’annu pròpriu in cust’ocasioni.

PROGRAMMA  DE SA FESTA
Sàbudu 19 de gennàrgiu
A is 11:00 – Abbisita ghiada peri is àndalas naturalis de su territòriu sadilesu a incuru de s’Ecomuseu (Gruta “Is Janas” e Centru Stòricu).
A is 15:00 Rapresentada teatrali in sa Gruta “Is Janas”: su contu de is Janas, is brùscias bonas chi unu tempus biviant in sa gruta, bogau de su lìbburu de Pia Deidda “L’Ultima Jana” a incuru de s’Ecomuseu (primu rapresentada a is 15.00; segunda a is 16.00 – Po assìstiri tocat a prenotai a su nùmeru: +39 3206253278 o coopletrefatesadali@gmail.com).

A is 16:00 – Abertura de is butegas in su Centru Stòricu po ammosta e bèndida de produtus.
A is 17:30 – Beneditzioni a is fogus fata de su Predi
A is 18:00 – Peri is bias de sa Bidda – Alluidura de is fogus e primu bessida de is màscaras tìpicas de “S’Urtzu e su Pimpirimponi” e mùsica itineranti.
A is 19:00 – Coxinas Abertas, aberint is coxinas tìpicas totu a ingìriu peri is foghidonis
De is 20:00 finas a tardu – Spetàculus a ingìriu de is foghidonis cun mùsica, ballus e rapresentatzionis curtzas peri is bias de sa bidda. Brìndisi po s’annada noa cun binu bonu e durcis tìpicus.

Domìnigu 20 de gennàrgiu
A is 10:00 – Murzu in su Centru Stòricu
a is 11:00 – S’Ecomuseu at a èssiri a disponimentu po abbisitas ghiadas peri is àndalas naturalis de su territòriu sadilesu. At a èssiri aberta sa Domu Museu Podda po is abbisitas.
Abertas butegas de produtus tìpicus e artigianau.

Po scedas e po pigai parti: atprolocosadali@outlook.it o abbisitendi sa pàgina facebook A.T. Pro Loco Sàdili
Tel. 3206253278

Sàdili: contus de Paschixedda in biblioteca

contu-laura.jpeg

 

Una bella collaboratzioni cun sa biblioteca comunali po afestai sa Paschixedda cun is pipius de Sàdili: duus atòbius, su 13 e su 20 de su mesi de idas, innui eus contau contus in sardu e in italianu impari cun sa bibliotecària, eus cuncordau sa mata de Paschixedda e eus aprontau una pariga de treballeddus de ingòlliri a domu po decorai sa mata o po ddus arregalai a calincunu amigu o parenti.

Is lìbburus tradùsius in sardu, chi podint èssiri unu consillu de letura in famìllia po custas diis de festa, funt:

 

 

Paschixedda cun Toto e Pepi

“Paschixedda in domu cun Toto e Pepi”, furriadura in sardu de su lìbburu “Natale a casa con Toto e Pepe” de Holly Hobbie, unu contu de amigàntzia chi truessat su mari, de sa Scòtzia a is Istadus Unidus, passendi po strasuras de nii e padentis scuriosus, bastit po arribbai in tempus po afestai impari sa Paschixedda!

Sa pudda chi iat sarvau 2

 

“Sa pudda chi iat sarvau sa Paschixedda”, furriadura de sa versioni in inglesu “The Chicken who saved Christmas” de Daniel Howarth, cun sa pudda prus atrivia de totu sa sienda de is animalis, capassa de agatai sa mellus solutzioni po ndi bogai a totus de s’avolotu e sarvai sa festa de Paschixedda!

 

mata de paschixeddaA pustis de is leturas, eus aprontau impari sa mata de Paschixedda e eus fatu duus bellus treballeddus, unu cun sa faci de babbu de Paschixedda e is augùrius de bonas festas in medas lìnguas stràngias e in sardu, s’àteru cun sa puddixedda bestia a festa, de apicai a sa mata o de arregalai a amigus e parentis.

treballeddus

Sàdili: leturas e atividadis po “Paschixedda in Biblioteca”

Sa Biblioteca Comunali de Sàdili, paris cun su Sistema Bibliotecàriu Sarcidanu-Barbàgia de Seulu, sa Cooperativa Socio-Culturale e cun sa collaboratzioni de s’Ufìtziu Lìngua Sarda, organizat una filera de atòbius in su mesi de idas po abetai impari sa Paschixedda.

S’ant a fàiri leturas, laboratòrius manualis e giogus cun is pipius de sa Scola de s’Infàntzia e de sa Scola Primària.

Locandina Paschixedda in biblioteca

Locandina Natale in biblioteca