Serri. Festa de Santu Antoni e de Santu Serbestianu.

Santu Antoni.jpg

Ocannu puru eus a afestari a Sant’Antoni e a Santu Srebestianu!

De sighida, su programma de is festas:

Mèrcuris, 16 de gennàrgiu

  • a is 5 e mesu de merì (h. 17:30): Santa Missa;
  • a is 6 e mesu de merì (h. 18:30): beneditzioni e alluidura de su foghidoni in sa pratza de Santu Antoni.

Giòbia, 17 de gennàrgiu

  • a is 4 mancu unu cuartu de merì (h. 15:45): vèspurus;
  • a is 4 de merì (h. 16:00): Santa Missa in sa cresiedda de Santu Antoni. Pustis processioni in is bias de sa bidda.

Sàbudu, 19 de gennàrgiu

  • a is 5 e mesu de merì (h.17:30): Santa Missa;
  • a is 6 e mesu de merì (h. 18:30): beneditzioni e alluidura de su foghidoni in su cruxeri intra bia Regina Margherita e bia Umberto I.

Domìnigu, 20 de gennàrgiu

  • a is 4 mancu unu cuartu de merì (h. 15:45): vèspurus;
  • a is 4 de merì (h. 16:00): Santa Missa in sa cresiedda de Santu Antoni. Pustis processioni in is bias de sa bidda.

Bonas festas a totus e a atrus annus!

Advertisements

Serri. Contributus po su smaltimentu de s’amiantu.

Unknown-1.jpeg

CONTRIBUTU PO SU  SMALTIMENTU DE S’AMIANTU

SCADÈNTZIA 28/02/2019

 

Su Comunu de Serri fait sciri ca sa Provìntzia de su Sud Sardìnnia at pubblicadu su bandu, po sa bogadura de cuntributus po privadus, po traballus de bonìfica asuba de fràigus cun amiantu (L.R. n. 22/2005, Delib. G.R. n. 32/5 de su 04.06.2008) – Annus 2016-17-18.

Sa pregunta de finantziamentu, impari a is documentus pretzisus de alliongiari, at a dèpiri èssiri intregada, a sa Provìntzia de su Sud Sardìnnia, intra sa una (h. 13:00) de su 28 de freàrgiu de su 2019.

Sa documentatzioni, cun totus is inditus e is informus asuba de custa chistioni, si podint agatari e scarrigari in su situ de su Comunu de Serri http://www.comuneserri.gov.it o in su situ de sa Provìntzia www.provincia.carboniaiglesias.it

 

Serri, 14/12/2018

  Su Responsàbili de s’àrea Tènnica

     Laura Pala

Serri. “Bonus po s’àcua”, annu 2017

images.jpeg 

 

AVISU PÙBBLICU

AGIUDUS TARIFÀRIUS CUN ANTIMA SOTZIALI PO SU SISTEMA DE S’ÀCUA INTEGRADU A IS UTÈNTZIAS CHI FUNT IN CONDITZIONIS SÒTZIU – ECONÒMICAS DISAGIADAS. BONUS PO S’ÀCUA, ANNU 2017.

(Deliberatzioni n. 44 de su 04.10.2018 EGAS)

SI FAIT SCIRI

Ca funt abertus is trèminis po pòdiri presentari is paperis de pregunta po pòdiri gosari de is agiudus econòmicus, in forma de rimbursus tarifàrius, nomenadus “bonus de s’àcua”.

Is paparis ant a dèpiri arribari intra sa una (h. 13:00) de 15.12.2018, a s’ufìtziu Protocollo de su Comunu de Serri o peri PEC a s’indirìtziu protocollo@pec.comune.serri.ca.it.

Sa bogadura de is agiudus econòmicus, in forma de rimbursus tarifàrius est destinadu a is “utèntzias dèbilis”, acapiadas a is nùcleus familiàris residentis in su Comunu de Serri chi funt in conditzionis sòtziu – econòmicas disagiadas. Duncas, a su titolari de sa fornidura de su servìtziu integradu de s’àcua, ant a serbiri custas antimas e cunditzionis:

  1. Tènniri una utèntzia in sa domu de residèntzia o, chi s’agata  una utèntzia a imperu condominiali, depit tènniri sa residèntzia in s’indirìtziu de s’utèntzia condominiali;
  2. Tènniri s’atestatzioni ISEE (Inditadori de sa Situatzioni Econòmica Echivalenti) de su nùcleu familiri prus bàsciu o paris a € 20.000,00.

Is follus e su bandu funt a disponimentu in s’ufìtziu de su Servìtziu Sotziali Professionali de su Comunu de Serri e in su situ internet istitutzionali de su Comunu www.comuneserri.gov.it.

Is paperis chi ant a arribari pustis de sa una (h. 13:00)  de su 15.12.2018, peri s’ufìtziu Protocollo o PEC, no ant a èssiri pigadus in cunsideru.

Po ndi sciri de prus fait a telefonari a su nùmeru de s’ufìtziu de is Servìtzius Sotzialis 0782/806081.

 

Serri, 3 de su mesi de idas de su 2018

          

                   Su Responsàbili de su Setori Amministrativu 

                                               Rag. Benigno Faa

 

Bandu

Follus_de_pregunta