Seulu: totu prenu po su cuncertu in Sa Stiddiosa

S’Ecomuseu de su Frumindosa de Seulu, paris cun sa Pro Loco e su Comunu de Seulu e su patrotzìniu de sa Regioni Sardigna at organizau po sàbudu, su 1 de austu 2020 unu cuncertu ùnicu e ispetziali, chi ponit paris mùsica e trekking, natura e paesàgiu. Un’atòbiu po is amantiosus de sa mùsica e de … Continue reading Seulu: totu prenu po su cuncertu in Sa Stiddiosa

Lìtera de sa ministra Azzolina a sa comunidadi scolàstica