Seulu: avaloramentu de s’artigianau cun su progetu “Mustras”

Su Comunu de Seulu, cun Determinatzioni de su Setori Amministrativu n. 230 de su 10/12/2019, at aprobau unu contributu econòmicu de € 3.000,00 po su progetu de arrennou de s’artigianau traditzionali “Mustras – lo straordinario nel quotidiano”, propostu de s’Assòtziu Abbicultura de Brebì cun sa punna de avalorai su setori de s’artigianau locali coment’e resursa … Continue reading Seulu: avaloramentu de s’artigianau cun su progetu “Mustras”

Seulu: Progetu “Visioni made in Sardegna”

Sa Fundatzioni Sardegna Film Commission, cun s'organizatzioni de s'Assòtziu Malik proponit unu progetu punnau a sa sensibilizatzioni a temàticas ecològicas e de bonas pràtigas eco-sustenìbilis, in prus de propònniri proietzionis de film prodùsius in s'ìsula. Su progetu est dedicau a totu sa comunidadi seulesa e a is piciocheddus de s'iscola segundària de primu gradu. Custas funt … Continue reading Seulu: Progetu “Visioni made in Sardegna”

Oberit su sportellu Sarcidanu-Barbàgia de Seulu-Sarrabus

Custu mengianu in Ìsili at torrau a obèrriri su servìtziu linguìsticu, intrendi in su de catòdixi annus de atividadi. Sa nova de ocannu est ca su Comunu de Ìsili at a fàiri parti de unu totali de 48 comunus numenaus "Sportellu de Sud Sardigna", partzius in tres zonas geogràficas: Campidanu, Surcis-Igresienti, Sarcidanu-Barbàgia de Seulu-Sarrabus. Duncas, Ìsili … Continue reading Oberit su sportellu Sarcidanu-Barbàgia de Seulu-Sarrabus