Chini est Cesarinu Piseddu

Cesarinu Piseddu fuat nàsciu in Geroni su 2 de argiolas de su 1902, fillu de Pàulu e Mariedda Piseddu, chi in totu teniant 6 fillus.

Iat passau totu sa giovunesa impari cun is fradis suus agiudendi a su babbu, Pàulu, chi teniat unu tallixeddu de crabas e po agiudai su bilàntziu familiari ingolliat a pàsciri fintzas is tallus de àterus pastoris de sa bidda. Sa lòmpida de sa primu gherra mundiali iat treulau fintzas sa vida de sa famìllia sua e intre is pagus arregodus chi issu nomenàt sèmpiri cun is fillus, ddui fuant cussus de is fradis chi iat pèrdiu in gherra: Pissenti, chi fuat mortu po mori de is feridas e Framìniu, chi fuat mortu in una valanga.

Spaciada sa gherra, a Cesarinu dd’iant tzerriau a fai su servìtziu militari e destinau a Trieste, citadi chi issu iat sèmpiri arregodau cun afetu e grandu spèddiu po is amigus chi iat lassau innia. Fuat stètia cussa s’ùnica ocasioni anca iat lassau sa Sardìnnia e, torrau a sa terra sua, iat incumentzau cuss’atividadi poètica chi iat a èssiri istada fundamentu e arrexoni de vida.

Is cumponimentus suus funt su sprigu de sa personalidadi de un’òmini simpri, ma  cuscienti de sa dinnidadi de s’arti sua, mai partzia de sa vida de ònnia dii. Difatis, is primus càntidus  ddus cumponiat a piciocheddu, in cuntatu cun una natura aresti e spantosa innui, perou, s’òmini sardu de monti at dèpiu po millènnius gherrai e sunfriri po bìviri beni.

Nodiu coment’e òmini amistantziosu, corali, spassiosu, ma mai scundiu o violentu: sa fortza sua dda poniat feti in su versu deretu e in su fueddu de efetu. Mai in famìllia ndi fuat bessiu a pillu unu certu o unu ghirrìgiu, no essendu issu un’òmini tirriosu. Po su dinai non teniat grandu interessu, giai chi ndi guadangiàt meda in is esibitzionis ma ndi spendiat un’àteru tanti in ocasionis de ispàssiu cun is amigus.

Fuat un’òmini lìberu de is brigas polìtigas. Rispetosu e istimau, fuat foras de calisisiat apartenèntzia a partidus chi a su tempus suu dd’iant a àiri bòfiu acostiai, issu chi fuat tropu amanti de sa libertadi.

Iat pòtziu cantai in medas logus de s’ìsula, ma is garas prus abbitadas fuant cussas de s’Aristanesu. Fuat stètiu a Aristanis, Crabas, Ortueri, Mogoredda, Samugheo e a pustis in sa zona de Atzara, Dèsulu, Brebì, Tonara, ma fintzas Sòrgono, Làconi, Gèsturi, Nuragus, calendi fàcias a Lunamatrona, Barùmini, Nuràminis, Serramanna, Serrenti, mancai su Campidanu de Casteddu siat stètiu prus pagu abbitau de àteras zonas, fintzas po sa moda de cantu diferenti chi usànt in cussa zona.

Cesarinu iat cumpriu sa pràtiga intre su primu e su segundu dexènniu de su ‘900. Teneus testimonia de s’incumentzu de is annus ‘20, candu fuat giai intrau in su giru de cantadores anca fuat stimau meda nostamus chi fessat ancora giovuneddu. Difatis, comenti arregodant is arrelatadoris, in su 1925, in ocasioni de sa festa de S. Bràbara is poetas Giuanni Trudu e Pedru Maxia de Is Pratzas cantànt custus fueddus:

Trudu: “De sa vida de Santu Efisiu/ tentu nd’ap’unischitzu/chi siat precisu creu/ dd’apu inténdiu in bidda strangia/ ma giurai non di giuru/e non ddu pozzu giurai. A portai castangia a Aritzu/ deu puru mi seu arrisiu”.

Mascia ddi torràt aici:

“Beneditas santas dimoras/ de vicinu e de addei/ meritas a ti ‘onai vantus/ ca c’est Piseddu de Geroni/ in su mutetu ritrogau/ su prus modernu cantanti/e Deus ti donghit fortuna./ Po una processioni in Gergei/ anti portau Santus de foras”.

Custus passus costumàt a si ddus arregodai Piseddu e funt sa testimonia ca in cussus tempus, mancai giòvunu meda, fessat arreconnotu e stimau de poetas giai nodius chi cumprendiant s’abbilesa e sa capassidadi de arrennoai, chi a pustis de tempus dd’iat a àiri arreconnotu sa crìtica puru; difatis, feti in su 1984 cun Faustino Onnis, si narat ca:

In su propriu tempus, in is passadas de sa Trexenta fiat nascia, po bolla de Pietrinu Maxia de is Prazzas (Las Plassa), Giuanniccu Trudu de Nuragus, Cesarinu Piseddu de Geroni e Umbertu Sanna de Siurgus Donigala, un’atera scola poetica, sempiri de cantu repentinu, chi mirada però a una crescina de su muttettu, in sa stèrrida e in sa crobetanza, cund’una arretroga prus traballosa de rimas…“[1].

A dònnia manera, giai un’annu innantis de is versus nomenaus, in su 1924, bessiat Modellos sardos, imprentau in Aristanis de sa Ditta Pagani (libureddu de 16 pàginas), innui s’acrarat un’atividadi poètica giai incarrerada e una relata professionali strinta cun Frantziscu Demara de Nuragus, cumbidau, cun unu cumponimentu a corona intritzada, a pigai parti a sa festa de S.Maria.

Sa produsidura de cussus bint’annus est arrica siat po sa mètrica che po contenutus e ammostat un’artista chi at giai pigau stili e tènnica e si nd’est fatu meri cun prontesa e seguresa. Difatis, a s’annu 1924 apartenint cumponimentus manuscritus e sa còpia proaditza de sa corona a Demara, innui si podint agatai is curretzionis fatas e unas cantu diferèntzias cunfromas a su testu publicau (in arreferimentu non feti a variantis gràficas, ma fintzas a una pesada intrea, in totu diferenti intre testu a imprenta e manuscritu).

Custa genia de cumponimentu, paris cun àterus modellus, gòcius, sonetus (italianus e sardus), mutetus e otavas (in italianu e in sardu), apuntus de stòria sacra de su Testamentu Bèciu, parit chi fessat unu de is preferius cosa sua, innui podiat faceva sfoggio dell’arte deltrobear, con largo uso dei versus transformati e con introduzione, talora, di ulteriori versi nel ritornello, aggiungendo così parole-rima nuove a quelle già presenti.

L’arditezza e l’originalità delle composizioni metriche può essere testimoniata sia dall’aggettivo modernu attribuitogli da Maxia, sia dal commento del Demara, quando affermava:

“Piseddu ses poete gagliardu
de testa ona, chi faghes riflette,
Piseddu ses gagliardu poete,
chi faghes riflette testa ona,
ma narami:- su modellu corona
est cosa chi tue cheres inventare?”

Tanti sono stati i poeti con cui Piseddu ha cantato, tra i quali sono stati ricordati, senza voler fare torto ad alcuno se non è stato possibile nominarli tutti: Franziscu Demara di Nuragus, Giovanni Trudu di Nuragus, Peppino Casu di Nureci, Deiola di San Vero Milis, “Bertuledda” di Meana Sardo, Pietro Maxia di Lasplassas, Domenico Cuccu di Villa S. Antonio, Peppe Demuro e Gabriele Pili di Santa Giusta. Pure conobbe la poetessa Mercede Mundula, che aveva famiglia a Gergei (ove lui era sposato) e che ebbe modo di ascoltare sicuramente le sue poesie, ma allo stato attuale delle conoscenze non ci è dato sapere se vi siano state delle influenze.

Morì  il 31 marzo del 1977.

[1] Onnis F., Luiginu Congia, in S’Ischiglia, anno 5, n. 1, gennaio 1984, inserto, p. II.

Katia Debora Melis

Testo tratto da Làcanas n. 28 – Settembre – Ottobre 2007