ATIVIDADIS

Stersili. Paschixedda in cumpangia

Seulu: unu merì de atividadis in biblioteca

Sàdili: contus de Paschixedda in biblioteca

Nuradda. Laboratòrius po Paschixedda

Sàdili: leturas e atividadis po “Paschixedda in Biblioteca”

Nuragus. Abetendi Paschixedda in biblioteca

Sàdili: laboratòriu “Impari e ammisturaus. Unu contu de puddas”

Geroni: leturas e laboratòriu po is Animeddas

Biddanoa ‘e Tulu. Laboratòrius po sa Dia de is ànimas.

“Chi essi tentu unu disìgiu mannu…”: prontus po Tuttestorie 2018!

 

GERONI“Unu merì de giogus in Pratza”

po is pipius de 7 annus

Martis, su 20 de Austu de su 2013

de is 17.00 a is 19.00 in Pratza de Pepi Locci (Parco Giochi)

Totus is pipius de seti annus chi bivint in Geroni ant a arriciri una cartulina a domu cun su cumbidu personali. A s’acabbu, merenda po totus!

*****************

STERSILI“Giogaus in sardu”

po pipius de 4 a 10 annus

Martis, su 6 de Austu de su 2013

de is 9.00 a is 12.00 in sa Biblioteca Comunali

****************

GERONI“Unu merì de giogus in Pratza”

po is pipius de 6 annus

Martis, su 30 de Argiolas de su 2013

de is 17.00 a is 19.00 in Pratza de Pepi Locci (Parco Giochi)

Totus is pipius de ses annus chi bivint in Geroni ant a arriciri una cartulina a domu cun su cumbidu personali. A s’acabbu, merenda po totus!

***************

SÀDILI“Giogus in sardu in ludoteca”

po pipius de 4 a 10 annus

Lunis, su 29 de Argiolas de su 2013

de is 17.00 a is 19.00 in collaboratzioni cun is operadoras de sa Ludoteca Silvia e Milena

Pratza de sa Ludoteca Comunali

****************

SEULU: “Giogus in sardu in ludoteca”

po pipius de 4 a 10 annus

Giòbia, su 25 de Argiolas de su 2013

de is 17.00 a is 19.00 in collaboratzioni cun is operadoras de sa Ludoteca Silvia e Milena

*****************

NURADDA“Contus e giogus totus impari” 

po pipius de 6 a 10 annus

Cenàbara, su 21 de Làmpadas de su 2013 

de is 15.30 a is 17.00 in sa Biblioteca Comunali

Càstia su manifesteddu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.