Laboratòrius didàticus

Is laboratòrius didàticus po is iscolas  permitint de atèndiri argomentus chi costumant a èssiri difìtzilis cun una manera diferenti de su sòlitu.

Pighendi parti a unu laboratòriu si podit cumproai su chi s’est apenas imparau, torrendi a cuncordai is cosas gràtzias a is materialis postus a disponimentu.

Unu laboratòriu didàticu podit acansai su disìgiu de imparai gioghendi, po mori ca fait mòviri sa creatividadi. In prus, candu su grupu o sa classi pigat parti a su laboratòriu, est punnau a su cunfrontu cun is chi tenint esperièntzias e connoscièntzias diversas. In custus percursus didàticus non si fait sa letzioni frontali tìpica ma si preferit s’esperièntzia dereta in su logu etotu, cun s’agiudu e sa ghia de operadoris educadoris espertus.

Is laboratòrius de imparu funt progetaus pighendi in cunsideru programas didàticus diferentis in is iscolas e in is classis. Segundu is abbisòngius de organizatzioni de onniunu s’ant a pòdiri detzìdiri is tempus e is modus po ndi pesai s’atividadi.

Is atividadis ant a èssiri sighias e organizadas de operadoris cualificaus chi ant a acumpangiai su grupu. Si podint organizai progetus isvilupaus in cuncòrdia intre docentis e operadoris de su museu.

Is laboratòrius didàticus in programa: