Ludoteca Comunali

In is Comunus de Sàdili e Seulu su servìtziu de ludoteca comunali ddu ghiat e gestit de medas annus sa Sotziedadi Cooperativa Sotziali “Costruire Insieme”, nàscia in su 2001.  Custu nòmini no est casuali, difatis is duas operadoras Milena Farris e Silvia Porru, sadilesa s’una, seulesa s’àtera e collegas de traballu cun is pipius giai de su 1997, ant bòfiu sceberai po sa sotziedadi insoru unu nòmini chi essat lassau a una parti s’idea antiga chi is biddas de Sàdili e Seulu fessant inimigas e rivalis. E aici sa voluntadi e s’intelligèntzia de duas piciocas e traballadoras ant bintu subra su pregiudìtziu e ant obertu una stòria de collaboratzioni chi sighit beni ancora in dia de oi. A s’incumentzu faiat parti de su grupu de traballu fintzas Manuela, seulesa e sorri de Silvia, invècias a oi est aintru de sa sotziedadi sa sorri de Milena, Margherita: “Costruire Insieme” gestit fintzas àterus servìtzius de utilidadi sotziali, prus che totu dedicaus a is antzianus e a is tzitadinus prus dèbilis. 

In Sàdili e Seulu sa ludoteca est unu centru de grandu importu, chi nd’at pesau generatzionis de piciocheddus e piciocheddas agiudendiddus a crèsciri cun sa cultura de s’atòbiu, de su giogu, de sa cumpartzidura, cun s’educatzioni a is artis manualis e creativas, arrennescendi sèmpiri a ndi scidai s’interessu de una fàscia de edadi chi non lassat foras mancu unu pipiu, de s’iscola de s’infàntzia a is iscolas mèdias. Aintru de is localis de sa ludoteca nascit e s’isvilupat una gana de s’agatai totus impari, de arrexonai, de si cunfrontai fintzas intre edadis diferentis. In prus, sa ludoteca comunali oberit cun prexeri e disponibilidadi medas collaboratzionis cun is àterus servìtzius, coment’e sa Biblioteca Comunali o s’Ufìtziu de sa Limba Sarda, circhendi sèmpiri de propònniri progetus e atividadis diferentis e originalis. Po cantu is pipius apant sèmpiri arrespustu beni cun interessu e partecipatzioni, in dia de oi sa dificurtadi de ndi ddus straviai de is giogus eletrònicus s’est fata manna, e po cussu sa cura de parti de is educadoras est ancora prus atenta. Tocat a istudiai is novidadis, a tènniri sèmpiri pronta un’alternativa candu un’atividadi non praxit meda, a imperai formas de comunicatzioni diferentis e ispassiosas coment’e sa mùsica o su teatru. Milena e Silvia non si perdint mai, antzis ghiant cument’e machinistas espertas custu trenu alligru e colorau, innui calancunu mannu puru s’iat a dèpiri cuntzèdiri de fai unu giru, ònnia tanti!