Campus de Istadi

campo-estivo-del-piccolo-paleontologo-min

Candu acabbat s’iscola, incumentzat su spàssiu in su P.AR.C. de Geroni! Po totu s’istadi, is operadoris de sa Sotz. Coop. Giunone specializaus in didàtica museali, paris cun formadoris, educadoris, un’Archeòloga e unu Geòlogu-Paleontòlogu ant a ghiai is pipius in is Campus Estivus de Paleontologia e Archeologia, chi podint durai una dia, tres diis o puru una cida. Is atividadis si faint totus in su territòriu de Geroni, in is museus gestius de sa Coop. Giunone, in su parcu de sa Jara e in is localis de su Pàleo-Archeo Centru (P.AR.C.), invècias s’Agriturismu Cuaddus e Tellas de Geroni ponit a disponimentu su logu po crocai e is pastus cun produtus localis. Podint pigai parti a is Campus totu is pipius intre is 7 e is 12 annus de edadi e ònnia grupu at a tènniri 15/20 pipius po is cursus de una gerronada e 10/12 po cussus de prus diis. In cust’ocasioni, is pipius ant a iscobèrriri is edadis geològicas, ant a imparai comenti s’aprontat unu fòssili, ant a treballai a pitzus de is campionis geològicus cun s’agiudu de ainas, giogus e esperimentus. Ònnia pipiu at a arriciri sa cascita de is ainas, ùtili po is atividadis de su campus e po sighiri a giogai in domu puru: sa bursita de su PARC, unu marteddu, unu scrafeddu, una lenti, unu pinzellu, sa documentatzioni de su paleontòlogu-pipiu.

Custa podit èssiri una gerronada de is pipius chi pigant parti a su Campus Estivu:

Mengianu

Scida prus o mancu a is 7.30

Murzu in s’Agriturismu Cuaddus e Tellas

Trantzidura a su Geositu “Gava de Duidduru” po sa reprodusidura de isgavu

Merenda furnia de s’ofelleria locali “Dolci Tentazioni”

Atividadis in su museu: aprontadura e limpiadura de campionis geològicus e anàlisi

Pràngiu, su menù càmbiat ònnia dia cun unu pastu cumpletu e vàriu segundu is gustus de is pipius (su pràngiu est furniu de unu operadori locali abilitau)

Merì

Pàusu cun documentàrius o giogus de grupu

Atividadis de laboratòriu acapiadas a is argumentus in chistioni

A is 19 dòcias e telefonadas a domu

Cena

Noti

Giogus de grupu prus o mancu fintzas a is 23.30

Trantzidura a is aposentus de crocai. Po ònnia aposentu ddui est su gabinetu e is pipius crocant in 4/6, partzius mascus e fèminas. A merì un’operadori e un’operadora sighint e agiudant is pipius e is pipias a s’aprontai po nci passai su noti.

In is 24 oras is pipius funt sèmpiri sighius de duus operadoris.

 

Calendàriu de is Campus Estivus

Mesi de làmpadas 2019

De su 10 a su 12/06/2019 – Campus estivu de Paleontologia – (CUMPLETU)

De su 17 a su 19/06/2019 – Campus estivu de Archeologia – (CUMPLETU)

De su 24 a su 26/06/2019 – Campus estivu de Paleontologia – CUNFIRMAU

Mesi de argiolas 2019 (ònnia cida)

De su 01 a su 03/07/2019 – Campus estivu de Paleontologia (CUMPLETU)

De su15 a su 17/07/2019 – Campus estivu de Paleontologia

De su 22 a su 24/07/2019 – Campus estivu de Archeologia

De su 29 a su 31/07/2019 – Campus estivu de Paleontologia

Mesi de austu 2019 (ònnia cida)

De su 05 a su 07/08/2019 – Campus estivu de Archeologia

De su 12 a su 14/08/2019 – Campus estivu de Paleontologia

De su al 26 a su 28/08/2019 – Campus estivu de Paleontologia

Mesi de cabudanni 2019

De su 02 a su 04/09/2019 – Campus estivu de Archeologia (CUMPLETU)

 

Calendàriu campus de una cida

De su 08 a su 13/07/2019 – Campus estivu de Paleontologia e Archeologia (1 CIDA) – CUNFIRMAU

De su 19 a su 24/08/2019 – Campus estivu de Paleontologia e Archeologia (1 CIDA)

 

Calendàriu campus de una dia (de is 9.00 a is 17.00)

Mesi de làmpadas 2019

15, 22, 29/06/2019 – Campus estivu de Archeologia – In su PARC

Mesi de argiolas 2019  (ònnia sàbudu)

06, 13, 20, 27/07/2019 – Campus estivu de Archeologia – In su PARC

Mesi de austu 2019 (ònnia sàbudu)

03, 10, 17, 24, 31/08/2019 – Campus estivu de Archeologia – In su PARC

Mesi de cabudanni 2019

07/09/2019 – Campus estivu de Archeologia

 

 

[Po costus, cuntatus e àteras scedas: https://www.parcgenoni.it/it/campus-estivi-per-bambini-in-sardegna]

 

GERONI: paleontòlogus-pipius in sa scola de istadi