Nuradda. Determinatzioni n. 348 de su 28/12/2018.

 determina_n_348.jpg determina_n_348 2.jpg determina_n_348 3.jpg determina_n_348 4.jpg determina_n_348 5.jpg

Advertisements

Stersili. Contributus po su deretu a su stùdiu.

Esterzili.jpg

COMUNU DE STERSILI

 

CONTRIBUTUS PO SU DERETU A SU STÙDIU  

BUSSA DE STÙDIU REGIONALI – A.S. 2017/2018 (L.R. 5/2015) BUONU LÌBURUS – A.S. 2018/2019 (ART. 27 L.448/1998) BUSSA DE STÙDIU NATZIONALI – A.S. 2018/2019 (D. LGS. 63/2017) 

A V I S U 

Si fait sciri a totu sa popolatzioni ca funt ativus custus interventus po su deretu a su stùdiu po iscentis chi tenint unu nùcleu familiari chi presentat unu indicadori de sa situatzioni econòmica ecuivalenti (I.S.E.E.) Prus bàsciu o paris a € 14.650,00, segundu su D.P.C.M. n° 159/2013.

1. BUSSA DE STÙDIU REGIONALI – A.S. 2017/2018

Po is iscentis de is iscolas pùbblicas primàrias e segundàrias e primu e de segundu gradu (foras is iscentis chi ant giai pigadu su 2017). 

2. BUONU LÌBURUS – A.S. 2018/2019 

Po is iscentis de is iscolas segundàrias de primu e de segundu gradu.

3. BUSSA DE STÙDIU NATZIONALI – A.S. 2018/2019 

Po is iscentis de is iscolas segundàrias de segundu gradu.

COMENTI SI PRESENTAT SA PREGUNTA

Podint presentari sa pregunta a s’ufìtziu de su Protocollo de su Comunu de residèntzia INTRA SU 09.01.2019, is babbus e is mammas, su rapresentanti legali de s’iscenti o su pròpriu iscenti chi tenit Prus de 18 annus, compilendi su follu e alliongendi custa documentatzioni: 

1. fotocòpia de s’atestatzioni ISEE in cursu de valididadi, coment narat su DPCM n.159/2013; 

2. fotocòpia de su documentu de reconoscimentu de su chi Fait sa pregunta in cursu de valididadi; 

3. scontrinus, ricevutas, faturas chi cumproant sa spesa de is lìburus (sceti po su buonu po is lìburus). 

INFORMATIVA PRIVACY 

Po cantu pertocat su procedimentu po s’erogatzioni de sa Bussa de studiu natzionali tocat a castiari s’informativa de su MIUR po s’atributzioni de is Voucher IoStudio 2017 a custu link: Informativa privacy MIUR pubblicadu in su situ:https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher e trasmìtia a sa Regioni cun nota Prot. MIUR n. 2822 de su 14 de làmpadas 2018. 

 INFORMUS 

Is follus de imperai funt a disponimentu in su situ de sa Regioni Sardigna: www.regione.sardegna.it, o in su situ de su Comunu de Stersili: http://www.comune.esterzili.ca.it o in s’Ufìtziu Sòtziu – Culturali

Po crarimentus:
Ufìtziu Sòtziu – Culturali 

Dis e oràrius de abertura: de su lunis a su cenàbura de is 11 a sa una de mengianu (h. 11:00 – 13:00)

Telèfunu: 0782/55323 int. 10
E-mail: servsociali@comune.esterzili.ca.it 

 

Stersili, 27.12.2018 

SU RESPONSÀBILI DE S’ÀREA

Cucca Fernando 

Sàdili: Is Foghidonis 2019

49666854_2282270588671640_2824302929719066624_o

Ocannu puru in Sàdili s’arrennoat sa costumàntzia de Is Foghidonis, chi oberit in manera ufitziali sa simana de su carrasegari. Organizat s’ A.T. Pro Loco paris cun s’Ecomuseu e sa Cooperativa Le 3 Fate.

Sàbudu, su 19 de gennàrgiu, is foghidonis dedicaus a Sant’Antoni e a Santu Serbestianu, ant a callentai totu sa bidda. Po gosai mellus de custus fogus de ispantu ddui at a èssiri una curnissa de mùsica, teatru, bonu papai e is màscaras de “S’Urtzu e su Pimpirimponi”, chi ant a fai sa primu bessida de s’annu pròpriu in cust’ocasioni.

PROGRAMMA  DE SA FESTA
Sàbudu 19 de gennàrgiu
A is 11:00 – Abbisita ghiada peri is àndalas naturalis de su territòriu sadilesu a incuru de s’Ecomuseu (Gruta “Is Janas” e Centru Stòricu).
A is 15:00 Rapresentada teatrali in sa Gruta “Is Janas”: su contu de is Janas, is brùscias bonas chi unu tempus biviant in sa gruta, bogau de su lìbburu de Pia Deidda “L’Ultima Jana” a incuru de s’Ecomuseu (primu rapresentada a is 15.00; segunda a is 16.00 – Po assìstiri tocat a prenotai a su nùmeru: +39 3206253278 o coopletrefatesadali@gmail.com).

A is 16:00 – Abertura de is butegas in su Centru Stòricu po ammosta e bèndida de produtus.
A is 17:30 – Beneditzioni a is fogus fata de su Predi
A is 18:00 – Peri is bias de sa Bidda – Alluidura de is fogus e primu bessida de is màscaras tìpicas de “S’Urtzu e su Pimpirimponi” e mùsica itineranti.
A is 19:00 – Coxinas Abertas, aberint is coxinas tìpicas totu a ingìriu peri is foghidonis
De is 20:00 finas a tardu – Spetàculus a ingìriu de is foghidonis cun mùsica, ballus e rapresentatzionis curtzas peri is bias de sa bidda. Brìndisi po s’annada noa cun binu bonu e durcis tìpicus.

Domìnigu 20 de gennàrgiu
A is 10:00 – Murzu in su Centru Stòricu
a is 11:00 – S’Ecomuseu at a èssiri a disponimentu po abbisitas ghiadas peri is àndalas naturalis de su territòriu sadilesu. At a èssiri aberta sa Domu Museu Podda po is abbisitas.
Abertas butegas de produtus tìpicus e artigianau.

Po scedas e po pigai parti: atprolocosadali@outlook.it o abbisitendi sa pàgina facebook A.T. Pro Loco Sàdili
Tel. 3206253278

Sarcidanu-Barbàgia de Seulu: Unu percursu de formatzioni cun su Progetu I.T.A.C.A.

Est bessiu s’avisu pùblicu de cuncursu po su sceberu de is candidaus chi ant a pòdiri pigai parti a su percursu de formatzioni de su Progetu “I.T.A.C.A. – Integrazione, Turismo, Ambiente, Commercio, Agroalimentare”

Su progetu, finantziau in parti cun su POR FSE 2014-2020 de sa Regioni Autònoma de Sardigna, in parti cun resursas de su Fundu Sotziali Europeu, est promòviu e ghiau de s’IPSAR Istitutu Professionali de Stadu de Tortolì, paris cun SOS srl e su GAL Sarcidanu Barbàgia de Seulu.

Ita est “I.T.A.C.A.”?

Unu percursu de formatzioni, consulèntzia e assistèntzia tènnica po sa nàscida de impresa e traballu autònomu in su setori de s’Agrifood e de su Turismu e benis culturalis e ambientalis. Su percursu formativu at a èssiri partziu in 3 editzionis e ddui ant a pigai parti in totu 60 scientis, 27 fèminas e 33 òminis. Is tres sedis ant a èssiri Iscroca, Arroli e Sàdili, e po ònnia percursu s’ant a fàiri 180 oras in totu, partzias aici: 90 oras de formatzioni in àula, 30 oras de consulèntzia, 60 oras de assistèntzia tènnica individuali.

Is cumpetèntzias de arriciri:

 • cummèrciu in lìnia e inglesu cummerciali
 • pranu de comunicatzioni de una sienda: su marketing e s’abilesa de impreai beni is tennologias de is sotziedadis de informatzioni
 • canalis de finantziamentu po ndi pesai una sienda
 • ainas de anàlisi de su cuntestu de arreferimentu: possibilidadi, potentzialidadis, cuncurrentis, acòrdius imprenditorialis
 • impreu de sa tènnica de team building po furriai grupus de interessu in cumpangias sotzietàrias
 • avaloramentu de s’abbilesa e de is capassidadis de onniunu
 • formas sotzietàrias
 • cumpetèntzia digitali punnada a su cummèrciu (marketing)
 • organizatzioni e gestioni de s’impresa
 • ainas de anàlisi de su mercau e ponidura de su produtu/servìtziu pròpriu in su cuntestu regionali natzionali e internatzionali
 • acraramentu e isvilupu de s’idea pròpria, de sa nàscida a su progetu
 • cumprimentus burocràticus

Rechisitus po intrai in is cursus:

Ònnia percursu est punnau a 20 sugetus, intre cussus 9 fèminas, chi tèngiant custus rechisitus:

 • àiri cumpriu 18 annus
 • èssiri disocupaus, traballadoris in CIGS, ASPI e mobilidadi
 • èssiri residentis in unu de is Comunus de su GAL Sarcidanu Barbàgia de Seulu (Iscroca, Stersili, Geroni, Gergei, Ìsili, Làconi, Mandas, Nuragus, Nuradda, Nurri, Arroli, Sàdili, Serri, Seui, Seulu, Biddanoa ‘e Tulu)
 • tènniri sa licèntzia de iscola mèdia prus unu Atestau de Calìfica de Operadori Professionali o puru su Diploma de Iscola superiori
 • tènniri esperièntzia in is setoris de referimentu
 • connoscèntzia de s’inglesu (Livellu A1) e de is ainas informàticas simpris

Scadèntzia de is dimandas:

Sa dimanda po pigai parti s’at a pòdiri presentai de s’8 de gennàrgiu a s’8 de freàrgiu 2019, aintru de is 13:00

Sceberu de is candidaus:

 1. esàminu de sa documentatzioni presentada po averiguai su possessu de is rechisitus;
 2. test a sceda mùltipla punnau a averiguai is connoscèntzias simpris de cultura generali, informàtica e inglesu
 3. test psicoatitudinali e motivatzionali
 4. collòchiu punnau a averiguai s’interessu efetivu a pigai parti in su percursu e in s’isvilupu de sa professionalidadi e de su progetu de impresa chi si tenit po su benidori.

Po sa formatzioni de sa graduatòria, in casu de puntègiu e cunditzionis paris at a andari a innantis su candidau/ada cun prus antzianidadi de disocupatzioni e in casu chi abarrit sa paridadi at a pretzèdiri su candidau prus giòvunu.

Is seletzionis s’ant a fàiri in Ìsili. Sa partecipatzioni est  gratùita e sa frecuèntzia est òbbrigu fintzas a s’80% de is oras.

Is discentis ant a otènniri su materiali didàticu pretzisu po is letzionis teòricas e pràtigas.

Po ndi sciri de prus, ligi su bandu cumpletu innoi

Po s’iscritzioni, scàrriga custa domanda_di_iscrizione_itaca

locandina_corsi_2019_itaca.jpg

Biddanoa ‘e Tulu. Po arregodari a Benvenuto Lobina.

foto-21.jpg
S’ARTI POÈTICA E NARRATIVA DE BENVENUTO LOBINA

De Maurizio Virdis

In sa stòria leterària de sa modernidadi sarda, in su cambiari suu, in is esperimentus suus, unu postu de importu spetat, chentza de nisciuna duda a Benvenuto Lobina. Chi sa produtzioni poetico-lìrica sua si innestat in su surcu de sa traditzioni, finas noedda, de sa poesia in lìngua sarda, ma cun s’aciunta, de una originalidadi mètrica e temàtica chi s’est arrefinada cun su tempus, sa produtzioni narrativa sua sìnnat unu incipit in sa stòria de sa leteratura sarda in sardu; poita, chi su romanzu Po cantu Biddanoa no est de siguru sa prima scritura de prosa narrativa in sardu, de siguru est sa prima scritura de àlidu amplu e de sigura callidadi artìstica.

Bìviu intra su 1914 e su 1993, nàsciu in Biddanoa ‘ e Tulu in Sarcidanu, Benvenuto Lobina fait is primas provas poèticas sua giai a piticu e a giovoneddu pigat parti a su movimentu futurista. Militari in s’Africa italiana, perdit, giai prima de sa gherra de Spànnia, sa fidi sua in su fascismu, chi coment medas atrus giòvunus iat collunadu. Is annus Cincuanta e Sessanta funt is prus arricus de sa produtzioni sua in versus, a calincuna poesia sua aparessit in La Nuova Sardegna: a Tatari difati Benvenuto at stabilidu sa residèntzia sua de unus cantu annus. In su 1974 pùbblicat, po sa Jaca Book, s’arregorta de poesias intitulada Terra, disisperada terra, torrada a pubblicari poi, de is Edizioni della Torre in su 1992, cun su tìtulu Is canzonis, innui a is componimentus de sa prima editzioni, ndi benint aciuntus atrus dus: No m’arrechedi’ ni pane e Canzoni nuraxi. In su 1984 acabat de scriri su romanzu Po cantu Biddanoa chi bincit su prèmiu “Casteddu de Sa fae” de Posada, su romanzu benit pubblicadu in su 1987, cun sa versioni italiana a su costadu de cussa in sardu, de sa domu de imprenta 2D Editrice Mediterranea, e torradu a pubblicari poi, in su 2004, a Nuoru, de sa Ilisso Edizioni. In su 2000, cun sa domu de imprenta Poliedro de Nuoru, pùbblicat atrus tres contus: su primu, Iacu e su lioni, giai pubblicadu,  e atrus dus nous e bessidus a pustis de sa morti, chi funt In d’una dì ’e soli e Bonas tardas, Magestà’. Cust’ùrtimu – si fait sciri Anna Serra Lobina in sa nota bio-bibliogràfica posta in s’editzioni de su 2004 in su romanzu de Lobina – depiat èssiri su primu capìtulu de su segundu romanzu de Benvenuto, mai acabadu; s’Autori iat poi adatadu custu capìtulu in forma de contu a solu.

Ànimu bregungiosu de poeta beru, premiadu e reconotu in su valori leteràriu suu, cojau cun Licia, sa pobidda, chi at fatu cun issu dus fillus, Benvenuto Lobina at bìviu sa majoria de is annus suus a Tatari, ma s’ànima sua est abarrada sèmpiri acapiada a Biddanoa e a sa genti sua. De Biddanoa ndi pigant frua e suci is versus suus e sa prosa sua.

Biddanoa, mancai reconnota de issu puru in sa pitichesa e sa marginalidadi sua, est stètia sèmpiri po issu su bìddiu spirituali de su mundu interiori suu.

 

(Pigadu de unu artìculu de Maurizio Virdis, Professori ordinàriu de Filologia romanza, Lìngua sarda e Linguistica sarda de s’Universidadi de Casteddu) 

Nuragus. Convocatzioni comìtzius po is eletzionis de su 24.02.2019

elezioni-regionali-2018-in-lazio.jpg

Eletzioni de su Presidenti de sa Regioni e de su Consillu Regionali de sa Sardigna de XVI

Domìnigu 24 de Freàrgiu de su 2019

 

CONVOCATZIONI DE IS COMìTZIUS

SU SìNDIGU

BIU su Statutu speciali po sa Regioni Sardigna;

BIA sa lei regionali de su 12 de donniasantu de su 2013, n. 1, “Lei statutària eletorali, segundu s’art. 15 de su Statutu speciali po sa Sardìnnia”;

BIA  sa lei regionali de su 26 de argiolas de su 2013, n. 16, “Apariciamentu amministrativu de su procedimentu e de is votatzionis po s’eletzioni de su Presidenti de sa Regioni e de su Consillu regionali. Càmbius a sa Lei regionali de su 6 de martzu de su 1979, n.7 (Règulas po s’eletzioni de su Consillu regionali)”;

BIA sa lei regionali de su 6 de martzu 1979, n. 7, “Règulas po s’eletzioni de su Cunsillu regionali”;

BIU su decretu de su Presidenti de sa Repùbblica de su 30 de martzu de su 1957, n. 361, “Aprovatzioni de su T.U. de is leis chi pertocant is règulas po s’eletzioni de sa Camera de is Deputadus”;

BIU su decretu de su Presidenti de sa Regioni de su 14 de su mesi de idas de su 2018, n. 118, pubblicadu in su Bolletinu ufitziali de sa Regioni autònoma de sa Sardigna n. 56 de su 17 de su mesi de idas de su 2018, chi at aprovadu sa tauleddacun su nùmeru de is sègius chi spetant a donniuna circoscritzioni eletorali;

FAIT SCIRI

ca cun su decretu de su Presidenti de sa Regioni de su 28 de su mesi de idas de su 2018, n. 127, pubblicadu in su Bolletinu ufitziali de sa Regioni autònoma de sa Sardigna de su 10 de gennàrgiu de su 2019, si funt convocadus po sa dì de dòmìnigu 24 de freàrgiu de su 2019 is comìtzius eletoralis po s’eletzioni de su Presidenti de sa Regioni e de su Consillu regionali de sa Sardigna de XVI.

Is traballus de incarreru de is ufìtzius de setzioni ant a incarrerari a is 4 de merì (h. 16:00) de sàbudu 23 de freàrgiu de su 2019.

In sa dì de domìnigu 24 de freàrgiu de su 2019 a is ses e mesu de mingianu (h. 6:30) ant a torrari a incarrerari is traballus e a s’acabu s’at a decrarari aberta sa votatzioni chi at a sighiri finas a is 10 de noti (h. 22:00).

Nuragus, 10.01.2019

                                                                                   SU SìNDIGU

                                                                                  Giovanni Daga

 

S’ELETORI, PO VOTARI, DEPIT PRESENTARI A SU PRESIDENTI DE SÈGIU SA TÈSSERA ELETORALI (O UNU ATESTADU SOSTITUTIVU) E UNU DOCUMENTU DE RECONOSCIMENTU.