Seulu e Sàdili: una dia de atividadis NPL

Giòbia, s'11 de abrili su servìtziu linguìsticu Sarcidanu-Barbàgia de Seulu at pigau parti a sa presentada de su progetu "Nati per Leggere e Nati per la Musica 2019", cun sa cunsinna de is calendàrius bibliogràficus a totu is pipius de s'iscola de s'infàntzia. Su progetu nascit po promòviri sa letura e fai connòsciri su mundu … Continue reading Seulu e Sàdili: una dia de atividadis NPL

Advertisements

Stersili. S’assòtziu Team Solidale arregodat Gianna Melis cun su progetu “Un battito di vita, progetto Gianna Melis”.

Sa Cardiologia Pediàtrica e Cardiologias Congènitas de s’Asienda G. Brotzu de Casteddu at a tènniri, in su giru de pagu tempus, unu laboratòriu modernu de “Ecocardiografia e valutatzioni Cardio-Funtzionali” dedicadu a su stùdiu de is cardiopatias in is pipius piticus e de is cardiopatias congènitas in ònnia edadi. Unu laboratòriu aici, su solu in Sardigna … Continue reading Stersili. S’assòtziu Team Solidale arregodat Gianna Melis cun su progetu “Un battito di vita, progetto Gianna Melis”.

Biddanoa ‘e Tulu. Eletzionis de su Parlamentu europeu de su 26/05/2019.

ELETZIONIS DE SU PARLAMENTU EUROPEU DE DOMìNIGU 26 DE MAJU   CONVOCATZIONI DE IS COMìTZIUS ELETORALIS   COMUNU DE BIDDANOA ‘E TULU   SU SìNDIGU Bia sa lei 24 de gannàrgiu de su 1979, n. 18, chi chistionat de is normas po s’eletzioni de is membrus de su Parlamentu europeu chi spetant a s’Italia; Biu … Continue reading Biddanoa ‘e Tulu. Eletzionis de su Parlamentu europeu de su 26/05/2019.

Serri. Avisu de asta po fari linna in su padenti in localidadi “Su Monti Comunu”.

  COMUNU DE SERRI  Provìntzia Sud Sardìnnia    AVISU   SU RESPONSÀBILI DE SU SERVÌTZIU TÈCNICU Fait sciri ca in dia de su 30/04/2019 a is 11 de mengianu (h. 11:00), in sa sedi de su Comunu, in s’aposentu de su Servìtziu Tècnicu, in Serri, bia Municipio n. 3, s’at a fari un’asta de “pubblico … Continue reading Serri. Avisu de asta po fari linna in su padenti in localidadi “Su Monti Comunu”.