PERSONÀGIUS

Stersili. Stòrias de cassa e de cassadoris: Craudinu Dessì su Cavalleri.

11752011_1119084958105835_2298175772797572549_nIn Stersili s’agatant duus logus de su sartu, unu in Bertessu, s’atru in Erriolus, chi is chi andant a cassa mutint “Sa Posta de su Cavalleri”. Su Cavalleri fut Craudinu ‘Essì (1897-1975), capucassa e maistu de cassa famau e contau, connotu non feti in bidda sua, ma fintzas in is atras biddas a ingìriu de Stersili. Non si contant is sirbonis chi at mortu e nimancu is canàrgius chi at imparau a fai su cassadori. De issu nosi nd’at chistionau sa neta, Maria Paola Olianas, chi tenit unu arregodu craru e bellu de su tzieddu.

Su Cavalleri, ddu tzerriàt aici poita dd’iant nominau “Cavaliere del Lavoro”, e iat imparau a andari a cassa a belle totus is canàrgius de s’època sua. Fut unu possidenti mannu, teniat bìngias e cungiaus e tzeracus acordaus. Fut de famìllia chi istànt beni e  domu sua in Cucureddu ndi donat sa proa.

Fut un’òmini traballanti e is bìngias suas in su sartu de Scalepranu produsiant binus apretziaus in totu su circùitu, prus che totu malvasia. Ma a su Cavalleri ddi praxiat fintzas a si spassiai e su divertimentu sù prus mannu fut pròpiu sa cassa manna. A sa data po aciapari a sirboni fut una marrania manna, ca de sirbonis nci ndi teniat pagus a beru. Custu poita su sartu fut migliorau totu e cortivau e is padentis furint pàscius de is porcus a tot’annu e a sirboni ddi lassànt pagu cosa de papai. Una madri de sirboni podiat angiari duus, màssimu tres copieddus a sa borta, e non 5 o 6 comenti est immoi. Sa cassa tandu  non duràt una dì ebbia comenti a immoi, ma podiat durari peri duas dìs intreas. Is cassadoris si faiant medas matas in una dì e non fut seguru ca nci dda faiant a stacinari a sirboni.

A s’època is cartùcias si faiant a manu e ogna cassadori teniat totu s’ocurrenti po si cuncordari is ballas. In domu sua, difatis, sa neta de su Cavalleri at allogau totu s’atrezadura de su tzieddu: bòssolus, detonadoris, bravura e machineta.

Tziu Craudinu teniat canis bonus, su mellus fut Catiuscia, una calledda de arratza sarda chi ddi cassàt a su pegus fintzas sentza de ddu sparari, peri chi issu fut portau a nòmini po sa mira.

Po finiri, Craudinu Dessì fut un’òmini de valori, stimau e tentu in cunsideru de totus, e galu immoi is impresas suas gloriosas, a bortas crèscias e esageradas, ma sucèsias a beru, benint condadas cun spantu de is cassadoris giovànus chi ddas ant intèndias de is  bècius, e in custa manera s’arregodu suu at a abarrai po sèmpiri in memòria comuna de sa bidda de Stersiali. A s’ispissu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.