Sàdili e “I borghi più belli”

images

Sa bidda de Sàdili est intrada in is 282 “Borghi più belli” de Itàlia. In su situ de su Club “I borghi più belli d’Italia” si podit agatai sa scheda de Sàdili impari cun is àteras cincu biddas de Sardìnnia – Atzara, Bosa, Carloforte, Castelsardo, Posada – chi in custus annus funt arrennèscias a intrai in su Club.

Nàsciu in su 2001 po voluntadi de sa Cuntzurta de su Turismu de s’Assòtziu Natzionali de is Comunus Italianus (ANCI), su Club tenit sa punna de valorizai su grandu patrimòniu de istòria, arti, cultura, ambienti e costumàntzias chi s’agatat in is tzentrus prus piticus de s’Itàlia, chi funt fatus foras de is flussus mannus de turistas e bisitadoris, e duncas foras de is flussus econòmicus e cumercialis. Po mori de cussu, custas biddas arriscant su spopulamentu e sa decadèssida. Su Club “I borghi più belli d’Italia” si proponit de garantiri s’amparu, su recùperu e sa valorizatzioni de unu patrimòniu de monumentus e memòrias chi faint bìviri is tzentrus stòricus in manera chi is bisitadoris ddui potzant agatai s’ambienti, is nuscus e is saboris chi ddus faint tìpicus e ùnicus.

Po èssiri amìtiu in su Club de “I Borghi Più Belli d’Italia” e po umperai su marcu chi dd’apartenit, ònnia Comunu depit tènniri unus cantu critèrius chi funt inditaus in sa “Carta de Calidadi” e in su “Regulamentu”.

Su situ de “I borghi più belli d’Italia”