Seulu

Seulu est una bidda in sa provìntzia de Casteddu posta in su territòriu de sa Barbàgia de Seulu, in sa costa de su monti Perdedu. Est a làcanas cun Àrthana, Aritzu, Gadoni, Biddanoa ‘e Tulu, Sàdili e Seui. S’agatat a 797 metrus a pitzus de mari, po su prus in logu de monti, e sa diferèntzia in artària est manna pighendi in cunsideru is 1334 metrus de Monti Perdedu e is 281 de bau Selasi, in su letu de Frumindosa. Su restu de su territòriu est fatu de tacus de calcari. Si ddui agatat funtanas e padenti in grandu cantidadi, po su prus de ìlixi, ma fintzas de orroli, de castàngia, matas de nuxi e naciola. Su matedu est prenu de murdegu, lioni, sinnèburu, moddissi, tùvara. S’agatat fintzas e matas de murta, de tzìpiri e de armidda, e froris ispantosus comente su calleddeddu, su lepurisposu, su calàvrigu, s’orrosa de padenti. In mesu de is errichesas naturalis ddui funt su monumentu de Su stampu de su Tùrrunu e sa gruta Sa domu de Janas, connota po is pinturas antigas. Seulu est fata a sa manera de is biddas de monti, cun bias strintas e trotoxadas, mancai fàbricus modernus e mannus apant pigau su postu de bona parti de cussus antigus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.