Geroni: ativu su servìtziu linguìsticu in Biblioteca

De oi est torra ativu su Servìtziu Linguìsticu in su Comunu de Geroni, chi ocannu puru fait parti de su progetu  “Isportellu Linguìsticu Subracomunali Sarcidanu Barbàgia de Seulu” finantziau de sa L. 482/99 art. 9 e 15 e L.R. 6/2012, art. 2 comma 13. Su servìtziu, chi coment’e sèmpiri s’at a ocupai de tradutzionis in lìngua sarda de àutus pùblicus, avisus de interessu pùblicu, comunicatzionis istitutzionalis e atividadis de promotzioni e ispainadura de sa lìngua sarda, s’at a agatai in is localis de sa Biblioteca Comunali de Geroni ònnia giòbia a mengianu de is 9 a is 12.30. Podint umperai su sportellu fintzas is tzitadinus chi tenint abbisòngiu de consuléntzias in lìngua sarda po su chi pertocat is fueddus, sa manera de iscriri, circas bibliogràficas po istùdiu o po interessu, assòtzius culturalis o ditas chi tèngiant abbisòngiu de tradutzionis in sardu po is atividadis insoru.

Su sportellu est gestiu de sa dita Orientare de Casteddu e s’operadora ocannu at a èssiri Marcella Ghiani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.